Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0126-C0001
Номер на проект: 13-13-126
Наименование: Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на политики на Община Чупрене
Бенефициент: Община Чупрене
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 15.01.2014
Дата на приключване: 15.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Разработване и въвеждане на условия за разработване и прилагане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики на Община Чупрене за устойчиво развитие.
Дейности: 1. Управление на проекта Създава се екип за управление на проекта. Екипът се състои от Ръководител, Счетоводител, Координатор. Екипът за организация и управление организира дейностите по проекта, следи и отговаря за изпълнение на договорените срокове, постигане на заложените индикатори за изпълнение и целесъобразно разходване на средствата и осъществява непосредствен мониторинг. Екипът е отговорен за отчитане на проекта в различните етапи от реализирането му. Поддържа и съхранява необходимата документация, съгласно изискванията на Договарящия орган. При поискване предоставя наличната документация на Договарящия орган и одитиращи органи. Ръководи и организира дейностите на различните участници при изпълнение на проекта. Следи за ефикасното и ефективното разходване на договорените средства. Контролира провеждането на процедури за избор на изпълнители по ЗОП за целите на проекта.
2. Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на общински политики Тази дейност ще се осъществява съвместно между екипа за управление на проекта и външен изпълнител, избран по реда на ЗОП. Екипът за управление на проекта ще предоставя вътрешна за общината информация, необходима за изготвяне на правилата. След изготвянето им, същите ще бъдат предоставени на съгласуване от Общински съвет Чупрене. Новата мисия и визия за развитие на общинската администрация логично ще рефлектира върху документите, върху които почива нейното функциониране и дейност.
3. Провеждане на проучвания за събиране на статистическа информация и оценка на изпълняваните общински планове с цел да бъде изготвен Общинският план за развитие за периода 2014-2020 г. В рамките на дейността ще се извърши проучване на актуална статистическа информация за социално-икономическото, обществено и културно развитие на Община Чупрене, както и действащия в настоящия момент „Общински план за развитие 2007-2013” и други стратегически документи, които са приложими към настоящата дейности и попадат в обхвата на проучването. Дейността ще бъде извършена от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП.
4. Разработване на Общински план за развитие за периода 2014-2020 г. След приключването на предходната дейност по събирането и проучването на актуална статистическа информация за социално-икономическото, обществено и културно развитие на Община Чупрене, след внимателен анализ на получените резултати от Дейност 3 ще бъде стартирана дейността по разработване и написване на Общински план за развитие на община Чупрене за периода 2014 – 2020 г. Планът ще бъде съобразен с всички национални стратегически и планови разработки, имащи отношение към развитието на териториалната структура, както и с регламентите на Европейския съюз (ЕС) относно структурните фондове и Кохезионния фонд. В процеса на разработване на плана на Община Чупрене ще бъдат проведени редица консултации със заинтересованите страни – общински съветници, представители на бизнеса, неправителствени организации. Разработеният план за развитие на Община Чупрене ще се намира в преки отношения на координация и субординация с останалите планови и програмни документи за регионално развитие. Връзката на плана с Националната стратегия за регионално развитие (2005 г.-2015 г.) е осигурена чрез съобразяване на плана с предвижданията на Националната стратегия, а с Областната стратегия за развитие на област Видин - чрез съгласуване на приоритетите на плана с тези на посочения стратегически документ.
5. Провеждане на срещи и дискусии със заинтересованите страни, конференции и кръгли маси Провеждане на срещи, конференции и кръгли маси за запознаване с получените по време на реализирането на проекта проучвания и оценки и цел получаване на препоръки от заинтересованите страни по проекта и обратна връзка по изпълнение на залегналите в проекта дейности, цели и заложените резултати. На провежданите срещи ще бъдат разяснени и дискутирани прерогативи и конкретни задачи на местните власти във връзка с избора им на местните политики и механизмите за прилагането им. въпроси
6. Провеждане на разяснителна кампания за информиране относно политиките, провеждани от общинската администрация В рамките на дейността ще бъде проведена разяснителна кампания за информиране на гражданското общество относно политиките, провеждани от общинската администрация. На организираната среща с представители на граждански сдружения и граждани на общината ще бъдат изяснени в подробност стратегическите документи, действащи в настоящия програмен период, необходимостта от разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни общински политики, както и съобразяването на всички тези документи с националните и регионални/местни приоритети. Новата мисия и визия за развитие на общинските политики логично рефлектира върху документите, върху които почива нейното функциониране и дейност.
7. Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация Тези обучения ще бъдат проведени за всички служители от общинската администрация. Обучаемите ще бъдат разделени по групи, за да може да се осигури непрекъснат процес на обслужване на гражданите и фирмите в Общината, докато трае обучението. На проведените обучения служителите ще бъдат запознати с изготвените и утвърдени правила и процедури за контрол и мониторинг, ще бъде представен плана за развитие 2014-2020 г. и друга информация, която ще бъде произведена като резултат от направените проучвания. Продължителността на обучението е 2 дни.
8. Дейности за информация и публичност Изпълнението на дейността ще бъде извършено съвместно между Община Чупрене и избран по реда на ЗОП изпълнител. Целта на изпълняваната дейност е да бъдат информирани местните общности и широката общественост за резултатите от изпълнението на проекта и приносът на ОПАК и ЕСФ за неговото реализиране.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЮНИ ПРОДЖЕКТ" ЕООД
Електра Консулт
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 564 BGN
Общ бюджет: 67 312 BGN
БФП: 67 312 BGN
Общо изплатени средства: 67 312 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 312 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 913 BGN
2015 51 400 BGN
67 312 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 216 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 526 BGN
2015 43 690 BGN
57 216 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 097 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 387 BGN
2015 7 710 BGN
10 097 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг и контрол
Индикатор 2 (Д) Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г.
Индикатор 3 (Д) Провеждане на конференции
Индикатор 4 (Д) Провеждане на кръгли маси
Индикатор 5 (Д) Провеждане на разяснителна кампания за информиране относно политиките, провеждани от общинската администрация
Индикатор 6 (Д) Провеждане на съпътстващи обучения
Индикатор 7 (Д) Публикации в местна преса
Индикатор 8 (Д) Публикации в националната преса;
Индикатор 9 (Д) Проведени пресконференции
Индикатор 10 (Д) Направени радио излъчвания.
Индикатор 11 (Д) Отпечатани брошури
Индикатор 12 (Д) Отпечатани плакати (в размер А3);
Индикатор 13 (Д) Отпечатани покани
Индикатор 14 (Д) Дейност 1: Успешно изпълнен и отчетен проект
Индикатор 15 (Д) Дейност 2: Успешно разработени и въведени 4 бр. указания и процедури за въвеждане на правила за мониторинг на политики от общинската администрация.
Индикатор 16 (Д) Дейност 3: Събиране, преглед и разбор на цялата необходима документация за написване на Общинския план за развитие
Индикатор 17 (Д) Дейност 4: Успешно разработен и внедрен 1 бр. Общински план за развитие на община Чупрене за периода 2014 – 2020 г.,
Индикатор 18 (Д) Дейност 5: 2 бр. конференции;2 бр. кръгла маса
Индикатор 19 (Д) Дейност 6: Проведена 1 бр. разяснителна кампания за информиране на общественността
Индикатор 20 (Д) Дейност 7: Обучение за целите и резултатите от въведените правила и методики
Индикатор 21 (Д) Дейност 8: Брой публикации в местна преса
Индикатор 22 (Д) Дейност 8: Публикации в националната преса
Индикатор 23 (Д) Дейност 8: пресконференции
Индикатор 24 (Д) Дейност 8: радио излъчвания
Индикатор 25 (Д) Дейност 8: Брошури
Индикатор 26 (Д) Дейност 8: плакати (в размер А3);
Индикатор 27 (Д) Дейност 8: Покани
Индикатор 28 (Д) Дейност 8: информационни табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз