Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0057-C0001
Номер на проект: 13-22-58
Наименование: Община Медковец-компетентна и съвременна
Бенефициент: ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 14.01.2014
Дата на приключване: 14.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на служителите от община Медковец
Дейности: Дейност 4. Обучение „Компютърните технологии в помощ на общинска администрация” Обучението ще включва запознаване с възможностите на MS Word, MS Excel. Работа в интернет среда. В обучението ще бъдат включени 20 служители, а продължителността на обучението е 60 учебни часа. Участниците, преминали успешно курса, ще получат сертификат.
Дейност 2. Обучения, проведени в Института по публична администрация 2.1 Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми /сигнатура по Каталога за 2013 - ЧР–4/. В обучението ще се включат трима служители, работещи н областта на управление на човешките ресурси. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 часа. Целта на обучението е служителите да бъдат запознати със същността и основните разновидности на конфликта в организацията, с източниците и симптомите на конфликта; да разполагат с идеи за възможните ползи и негативни ефекти от конфликтите; да познават различни групи методи и стратегии за справяне с конфликтите; да проблематизират собственото си поведение в условията на конфликт и посоките за необходимите промени; 2.2 Управление на промяната, времето и стреса /сигнатура по Каталога за 2013 - ЧР–5/. В обучението ще се включат двама общински служител, на ръководни или експертни длъжности. Обучението е с продължителност 3 дни, 24 часа. Целта на обучението е да се разясни кога и при какви обстоятелства се налага управление на промяната; да се развият умения за предвиждане на ефектите от промяната върху организацията и служителите, и разбирането на ролята на комуникацията в условията на промяна; да се представят техники за управление на промяната и да се усвоят умения за ефективно управление на хората и процесите в условията на промяна; да се усвоят правила за определяне на приоритети и стандарти за управление на времето; да се разяснят основни принципи и техники за справяне със стреса на работното място. На участниците в обученията са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 5. Информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална за представяне пред обществеността на целите, дейностите и очакваните резултати, заключителна, целяща представяне на постигнатите резултати. Изработване на информационни листи с темите на обученията, информация за проекта. Информационните листи ще бъдат насочени към общинските служители с цел информиране за предстоящите обученията и начина за включване в тях. Изработка на банер- ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Изработка на химикали с логото на програмата- ще бъдат разпространяване на пресконференциите обученията. Блок листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Заявление за включване в обучение с логата на програмата. изработка на брандирани 100 бр. флаш памети с логото на програмата, съдържащи материали от обучението.
Дейност 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от двама членове – ръководител и счетоводител. На първата среща на екипа ще бъде подготвен план за действие и конкретните ангажименти на членовете на екипа. Ще се подготви график за ежемесечните срещи на екипа. На всяка среща ще се отчита напредъка по изпълнение на проекта, констатирани евентуални пропуски и несъответствия и начините за тяхното преодоляване. Екипът за управление на проекта е изцяло ангажиран с организацията на дейностите и отчитането на резултатите от тях.
3. Обучение по ключови компетентности 3.1 Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти В обучението ще се включат 35 служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа. Обучението е предназначено за експертните длъжности в общинска администрация. 3.2 Лидерски умения и екипна ефективност В обучението ще се включат 15 служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа. Обучението е предвидено за всички ръководни длъжности в администрацията, кметовете и кметските наместници по населени места. 3.3 Обучение за работа с хора със специфични потребности. В обучението ще се включат 20 служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа. Обучението е предвидено за служителите от центъра за услуги и информация на гражданите, кметовете и кметските наместници по населени места, които осъществяват административното обслужване на населението по места, други служители имащи отношение към административното обслужване на гражданите /гражданска регистрация, устройство на територията и др./ Всички служители успешно преминали курса на обучение ще получат сертификати за участие.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИП 2000" ЕООД
ЕВРИКА 3М
ПЕЛИКАН -2005
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 373 BGN
Общ бюджет: 71 265 BGN
БФП: 71 265 BGN
Общо изплатени средства: 71 265 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 265 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 60 110 BGN
2015 11 156 BGN
71 265 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 575 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 51 093 BGN
2015 9 482 BGN
60 575 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 016 BGN
2015 1 673 BGN
10 690 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Д1: Сключени договори с членовете на екипа;
Индикатор 6 (Д) Д1: Проведени работни срещи;
Индикатор 7 (Д) Д1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) Д2: Проведени обучения
Индикатор 9 (Д) Д2: Обучени служители
Индикатор 10 (Д) Д2: Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) Д3: Проведени обучения
Индикатор 12 (Д) Д3: Обучени служители
Индикатор 13 (Д) Д3: Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) Д4: Проведени обучения
Индикатор 15 (Д) Д4: Обучени служители
Индикатор 16 (Д) Д4: Получени сертификати
Индикатор 17 (Д) Д5: Организирани и проведени пресконференции;
Индикатор 18 (Д) Д5: брошури
Индикатор 19 (Д) Д5: банер
Индикатор 20 (Д) Д5: семинарни папки
Индикатор 21 (Д) Д5: химикали
Индикатор 22 (Д) Д5: блок лист за писане от 20 листа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз