Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0002-C0001
Номер на проект: 13-22-2
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Борино чрез обучения
Бенефициент: Община Борино
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 10.01.2014
Дата на приключване: 10.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Обучаване на служителите от общинска администрация Борино, с цел повишаване тяхната квалификация.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта Ще се използват добри мерки, непрекъснато ще се извършва контрол за начина на изпълнение на предвидените дейности.
Дейност 2. Обучения по теми от каталога на Института по публична администрация (ИПА) за 2013 год. В Дейност 2 са заложени обучения на служителите от общинска администрация Борино по следните теми: 1. Управление на електронната администрация. Облачни технологии. Архитектури, модели и виртуална среда. (УА-3), 3 служители 2. Делова етика (УА-7), 3 служители 3. Управление и оценка на изпълнението (ЧР-2), 4 служители 4. Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми (ЧР-4), 1 служител 5. Управление на промяната, времето и стреса (ЧР-5), 4 служители 6. Оценка на въздействието на новата нормативна уредба (предварителна и последваща) (ПР-1), 1 служител 7. Прилагане на новата нормативна уредба за планиране на човешките ресурси (ПР-3), 6 служители 8. Основни производства по АПК (за юристи) (ПР-5), 1 служител 9. Политиката на Европейския съюз за защита на личните данни, правната регулация и практика в България (за експерти) (ПР-10), 1 служител 10. Конфликт на интереси – правна рамка и практики (ПР-17), 1 служител 11. Практически умения за разпознаване и докладване на признаци за корупционен риск и за прояви на корупция (ПР-27), 1 служител 12. Методи и техники за прозрачна администрация (ПР-28), 2 служители 13. Лична антикорупционна тетрадка – ръководител и подчинен заедно срещу корупцията (ПР-29), 1 служител 14. Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронното управление ( ИТО-2), 8 служители 15. Системи за управление на информационната сигурност на административното звено (ИТО-3), 1 служител 16. Работа с електронно подписани документи (ИТО-5), 4 служители 17. Създаване на добре изглеждащи документи с MS WORD (ИТО-6), 12 служители 18. Работа с дълги документи с MS WORD (ИТО-7), 12 служители 19. Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс) (ИТО-8), 14 служители 20. Обмен на данни между MS EXCEL и MS WORD (ИТО-11), 14 служители 21. Функции в MS EXCEL (ИТО-12), 12 служители 22. MS EXCEL за икономисти (ИТО-15), 5 служители 23. Хитрости (TIP & TRIK) в MS EXCEL (ИТО-17), 5 служители 24. Презентационни умения. MS POWER POINT (базов курс (ИТО-23), 3 служители 25. Английски език (за юристи) (ЧЕО-7), 1 служител 26. Комуникативни умения на немски език (базов курс (ЧЕО-9А), 3 служители
Дейност 3. Обучения в ключови компетенции извън каталога на Института по публична администрация (ИПА) за 2013 год. В тази дейност са заложени две ключови компетенции: 1. Работа със софтуерни продукти – AutoCAD и Corel Draw Това обучение, свързано с тези продукти не се предлага от ИПА, но ще бъде от полза за служителите за повишаване на тяхната квалификация. Тук ще бъдат включени петима служители. 2. Обучение за работа в екип. Това обучение е насочено към оптимизиране ефективността на работата, подобряване и дори уеднаквяване на вътрешно екипните процеси на комуникация, надграждане на специфични управленски и организационни умения за работа, единни комуникационни послания при работа с граждани, бизнес и др.
Дейност 4. Дейности за информация и публичност В тази дейност насоката е за популяризиране на общата и специфичните цели, четирите дейности и очакваните резултати от проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЦПО "Родопа - Турс" ЕООД
ЕТ "Рабие Джебир"
СНЦ "ИНСАЙТ"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 875 BGN
Общ бюджет: 61 343 BGN
БФП: 61 343 BGN
Общо изплатени средства: 61 343 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 343 BGN
2015 0 BGN
61 343 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 141 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 141 BGN
2015 0 BGN
52 141 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 201 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 201 BGN
2015 0 BGN
9 201 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Съставени и подписани протоколи от срещи.
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Сключени законосъобразни и целесъобразни договори с изпълнители
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори с екипа по проекта
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Технически и финансови отчети, изготвени навреме
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Верифицирани разходи по проекта
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Брой обучени служители
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Брой теми на обучения
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Брой получени сертификата
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Брой обучени служители
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Брой теми на обучения
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Брой получени сертификата
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Брой пресконференции
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Брой отпечатани и разпространени брошури
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4 - Брой публикации в интернет страницата
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4 - Брой отпечатани и разпространени работни бележници
Индикатор 19 (Д) По Дейност 4 - Брой изработени и разпространени химикали
Индикатор 20 (Д) По Дейност 4 - Брой отпечатани и разпространени папки
Индикатор 21 (Д) По Дейност 4 - Брой отпечатани плакати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз