Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0103-C0001
Номер на проект: 13-22-106
Наименование: КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРОГРЕС - повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Поморие чрез предоставяне на обучения
Бенефициент: ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 10.01.2014
Дата на приключване: 10.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване работата на общинска администрация Поморие, чрез повишаване квалификацията и компетенциите на общинските служители.
Дейности: 1. Подготовка, организиране и реализация на проекта. Контрол и мониторинг Екип от 3 души ще отговаря за цялостната организация и координация на дейностите. Основни поддейности: 1.1. Подготовка на индивидуалните ангажименти на членовете на екипа. 1.2. Провеждане на регулярни екипни срещи – всеки месец - за разпределяне на текущите за месеца задачи, решаване на оперативни въпроси, планиране на предстоящото и отчитане на направеното. 1.3. Провеждане на разширени екипни срещи с участието на пряко ангажираните в изпълнението на проекта. 1.4. Непрекъсната комуникация между представителите на екипа с цел ефективно планиране, организация и управление на проектните дейности. 1.5. Текущо обработване и поддържане на документацията.
2. Провеждане на правни обучения: 2.1. Основни производства по АПК – ИПА; 2.2. Правна уредба и прилагане на ГПК - ИПА; Провеждане на два обучителни курса от каталога на ИПА. За обучението са предвидени 5 работни дни по 4 учебни часа на ден. За осигуряване на по-голяма ефективност обучителят от ИПА ще бъде поканен в община Поморие, където ще се проведат курсовете.
3. Финансово управление, отчетност и промени в законодателството касаещи общинските предприятия - ЗОП В рамките на дейността ще бъде проведено едно обучение по посочената тема. Предвидено е обучението да се проведе в три работни дни по 4 учебни часа на ден. Обучението ще бъде възложено на изпълнител след провеждане на съответната процедура по ЗОП.
4. Придобиване на ключови компетенции - първа част. Езикови обучения. 4.1. Обучение по английски език (100 учебни часа) - ЗОП; 4.2. Обучение по руски език (100 учебни часа) - ЗОП В рамките на дейността ще се проведат две езикови обучения. 4.1.1. Разговорен Английски език – 100 учебни часа; 4.2.1. Разговорен Руски език – 100 учебни часа; В обученията ще се включат служители от следните дирекции: „Образование, култура, хуманитарни дейности и спорт”, „Приходи, местни данъци и такси”, „Строителство, общинска собственост и устройство на територията” и „Правно-нормативно информационно и административно обслужване”. Предвидено е в курсовете по английски език да участват 40 служителя, а в курсовете по руски език 14 служителя на община Поморие. Обученията ще се проведат в зала на община Поморие. Изпълнителят ще бъде избран след провеждане на процедура по ЗОП.
5. Придобиване на ключови компетенции втора част. Дигитална компетентност. 5.1. Работа с електронно подписани документи - ИПА; 5.2. Електронни таблици с MS Excel - базов курс и курс за напреднали - ИПА; 5.3. Обмен на данни между MS Excel и MS Wor В рамките на дейността ще се проведат пет обучения, свързани с развитието на дигиталната компетентност на служителите на община Поморие. Всички обучения ще се провеждат в зала на община Поморие. Предвидено е обученията да се провеждат в модули по 4 работни часа. В обученията, проведени от ИПА ще се включат служители от четири Дирекции „Бюджет, финанси и счетоводна дейност” – 11 души, „Приходи, местни данъци и такси” – 9 души, „Строителство, общинска собственост и устройство на територията” – 4 души и „Образование, култура, хуманитарни дейности и спорт” – 3 души. Обучението по AutoCAD не се предлага от ИПА и ще се проведе от външен изпълнител след провеждане на съответната процедура по ЗОП. В това обучение ще се включат служители от дирекция „Строителство, общинска собственост и устройство на територията” – 14 човека.
6. Придобиване на ключови компетенции - трета част: 6.1. Изграждане на публичен имидж - ИПА; 6.2. Развитие на комуникационни умения - ЗОП; 6.3. Екипна ефективност - ЗОП; 6.4. Лидерство и лична ефективност - ЗОП; В рамките на дейността ще се проведат четири обучения. Обучението „Изграждане на публичен имидж” (проведено от ИПА) ще се проведе за 13 участника, ръководители на отдели и дирекции. Обучението ще бъде организирано в 4 дни по 4 учебни часа. Обучението „Развитие на комуникационни умения” ще се проведе също в зала на община Поморие, за 3 дни по 4 учебни часа. В обучението ще вземат 75 служители на общината, представители на всички дирекции разделени в 5 работни групи. Обучението ще бъде възложено на външен изпълнител, след провеждане на процедура по ЗОП. В обучението по „Екипна ефективност” отново ще се включат 75 служители от всички дирекции. Обучението ще бъде организирано извън сградата на община Поморие за 2 дни, като служителите ще бъдат разделени в 5 работни групи. Обучението ще бъде възложено на външен изпълнител, след провеждане на процедура по ЗОП. Външният изпълнител ще поеме ангажимент и за осигуряване на настаняване и кетъринг на участниците. Обучението „Лидерство и лична ефективност” ще бъде организирано за 13 служителя на ръководни длъжности за 2 дни извън сградата на общината. Обучението ще бъде възложено на външен изпълнител, след провеждане на процедура по ЗОП. Външният изпълнител ще поеме ангажимент и за осигуряване на настаняване и кетъринг на участниците.
7. Дейности за информация и публичност За промотиране на настоящия проект ще бъдат отпечатани и разпространени 400 броя „Малка книжка на успеха”, съдържащи кратко описание на проекта, заложените цели и очакваните резултати и кратки основни правила, усвоени от служителите при реализацията на проектните дейности. Ще бъде изработена информационна табела с размер 0.55 м/0.85 м, разположена в общинска администрация. Ще бъде изработен един банер с логото на ОП „Административен капацитет” и името на проекта. Ще бъде заснети два информационни клипа, който ще бъдат излъчени по местна телевизия и по време на значими общински събития. Периодично ще бъдат публикувани прессъобщения на сайта на общината за напредъка в изпълнението на проекта. Ще бъде организирана стартираща пресконференция и пресконференция след изпълнението на основните проектни дейности за представяне на постигнатите резултати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
"ВИЖЪН 2008" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 081 BGN
Общ бюджет: 74 567 BGN
БФП: 74 567 BGN
Общо изплатени средства: 74 567 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 567 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 38 653 BGN
2015 35 914 BGN
74 567 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 382 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 32 855 BGN
2015 30 527 BGN
63 382 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 185 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 798 BGN
2015 5 387 BGN
11 185 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Основен индикатор: Общ брой на обучените служители в администрацията - брой обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 (Д) Основен индикатор: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Съставени и подписани договора с членовете на екипа
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Изготвени протоколи от работни срещи
Индикатор 9 (Д) По дейност 1: Изготвени отчети за свършената работа
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Проведени обучения по курсове
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Преминали служители курсове на обучение в ИПА
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Проведени обучения по курсове
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Преминали служители курсове на обучение за Финансово управление, отчетност и промени в законодателството касаещи общинските предприятия
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Проведено чуждоезиково обучение по руски език
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Проведено чуждоезиково обучение по английски език
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Обучени служители по руски език
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Обучени служители по английски език
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: Обучение за работа с електронно подписани документи - ИПА
Индикатор 19 (Д) По дейност 5: Обучение за електронни таблици с MS Excel - базов курс и курс за напреднали - ИПА
Индикатор 20 (Д) По дейност 5: Обучение за обмен на данни между MS Excel и MS Word - ИПА
Индикатор 21 (Д) По дейност 5: Обучение за функции в Excel - ИПА
Индикатор 22 (Д) По дейност 5: Обучение за работа с AutoCAD - ЗОП
Индикатор 23 (Д) По дейност 5: Служители, преминали курс за обучение за придобиване на дигитални компетенции
Индикатор 24 (Д) По дейност 6: Проведено обучение за изграждане на публичен имидж - ИПА
Индикатор 25 (Д) По дейност 6: Проведено обучение за развитие на комуникационни умения - ЗОП
Индикатор 26 (Д) По дейност 6: Проведено обучение за екипна ефективност - ЗОП
Индикатор 27 (Д) По дейност 6: Проведено обучение за лидерство и лична ефективност - ЗОП
Индикатор 28 (Д) По дейност 6: Служители, преминали курс за обучение за придобиване на ключови
Индикатор 29 (Д) По дейност 7: Изработен информационен клип
Индикатор 30 (Д) По дейност 7: Излъчвания на информационния клип в местни те-левизионни кана-ли и по време на значими общин-ски събития
Индикатор 31 (Д) По дейност 7: Банер с логото на ОПАК и името на проекта
Индикатор 32 (Д) По дейност 7: Проведена пресконференция за представяне резултатите от проекта
Индикатор 33 (Д) По дейност 7: Прессъобщения на сайта на общината
Индикатор 34 (Д) По дейност 7: Разработени и разпространени информационни материали («Малка книжка за успеха»)
Индикатор 35 (Д) По дейност 7: Изготвена информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз