Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0010-C0001
Номер на проект: 13-22-11
Наименование: Община Лом –компетентна и ефективна администрация
Бенефициент: Община Лом
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 10.01.2014
Дата на приключване: 10.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима членове – ръководител, координатор и счетоводител. Всеки член на екипа ще има конкретни ангажименти. На ежемесечните срещи на екипа ще се отчита напредъка по изпълнение на проекта, ще се обсъждат евентуалните пропуски и възможностите за избягването им.
Дейност 2. Обучения, проведени в Института по публична администрация 2.1 Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ЧР-4/. В обучението ще бъде включен един служител на общинската администрация, работещ в областта на управление на човешките ресурси. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. Целта на обучението е да бъдат запознати със същността и основните разновидности на конфликта в организацията, с източниците и симптомите на конфликта; да разполагат с идеи за възможните ползи и негативни ефекти от конфликтите; да познават различни групи методи и стратегии за справяне с конфликтите; да проблематизират собственото си поведение в условията на конфликт и посоките за необходимите промени; да могат да оценяват и градират поведението на ръководителя в условията на организационен конфликт. 2.2Административно регулиране на стопанската дейност /сигнатура по Каталога за 2013 - ПР–2/. В обучението ще се включи един общински служител, пряко ангажирани в процеса на разработване и прилагане на нормативни актове за регулиране на стопанската дейност. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. Целта на обучението е да запознае с практиката по прилагането на нормативната уредба за административното регулиране и обслужване на стопанската дейност; да представи ролята на администрацията за насърчаване и развитие на стопанската дейност; да представи съвременните концепции за анализ и оценка на въздействието на регулациите върху икономическото развитие; да формира умения за анализ на необходимостта от въвеждане на регулации и за идентифициране на потенциални сфери на корупция. 2.3 Основни производства по АПК (за неюристи) /сигнатура по Каталога за 2013 - ПР–6/. В обучението ще се включи един общински служител, който работи в областта на основните производства по АПК, но нява юридическо образование. Обучението е с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа. Целта е да представи по достъпен начин същността и функционирането на основните институти в административното право и процес, с акцент върху принципните постановки, касаещи ръководните служители; да развие практически умения по законосъобразното прилагане на административните норми и принципи в ежедневната работа на административните структури. 2.4 Обмен на данни между MS Excel и MS Word /сигнатура по Каталога за 2013 - ИТО–11/. В обучението ще се включи един общински служител, който използва работещи с MS Excel и MS Word и се нуждае от техники за интегрирането им. Обучението е с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа. Целта е да се придобие практически опит за едновременното използване на двата продукта. 2.5 Хитрости (Tip & Trik) в MS Excel /сигнатура по Каталога за 2013 - ИТО–17/. В обучението ще се включи един общински служител, използващи MS Excel и търсещи по-лесни решения на сложни проблеми. Обучението е с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа. Целта на обучението е да се представи набор от практически инструменти и техники за анализ, обработка и презентация на данни За участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 3. Специализирани обучения по ключови компетентности 3.1 Интеграция на малцинствата и ролята на общинските служители за реализирането на интеграционните процеси Продължителността на обучението е 3 дни 20 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 30 служителя, осъществяващи административното обслужване на населеинето, експерти работещи в областта на интеграция на ромите. 3.2 Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти В обучението ще се включат 50 служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа, 3 дни. Обучението е предназначено за всички служители в администрацията предвид важността на темата за създаване на добър психо-социален климат,, който от своя страна е предпоставка за ефективността на работа. 3.3 Обучение за работа с хора със специфични потребности. В обучението ще се включат 20 служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа. Обучението е предвидено за служителите от центъра за услуги и информация на гражданите, кметовете и кметските наместници по населени места, които осъществяват административното обслужване на населението по места, други служителите имащи отношение към административното обслужване на гражданите /гражданска регистрация, устройство на територията и др./
Дейност 4. Информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална (за запознаване с проекта) и заключителна (за представяне на постигнатите резултати). Изработване на брошури с темите на обученията. Изработка на банер, който ще бъде поставян при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта. Изработка на регистрационни форми за формиране желанията на участниците за включване в обученията. Изработка на семинарни папки, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. На участниците в обученията ще се раздават блок-листи за писане с логото на програмата, изработени химикали, флаш памети брандирани с логото на програмата, съвържащи материали от обучението.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
ЕТ "Инфофлекс - Галин Найденов"
"Региоплан" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 966 BGN
Общ бюджет: 82 591 BGN
БФП: 82 591 BGN
Общо изплатени средства: 82 591 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 82 591 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 82 591 BGN
2015 0 BGN
82 591 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 202 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 70 202 BGN
2015 0 BGN
70 202 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 389 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 389 BGN
2015 0 BGN
12 389 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Проведени работни срещи
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) По дейност 1 - Изготвени междинни технически доклада
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По дейност 3 - Получени сертификати
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - Изработени брошури, банер, регистрационни форми, папки, блок-листи за писане, химикали, брандирани флаш памети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз