Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0097-C0001
Номер на проект: 13-22-100
Наименование: Повишаване на ефективността и квалификацията на служителите в община Пловдив, район Западен
Бенефициент: Община Пловдив
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 08.01.2014
Дата на приключване: 08.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пловдив, район Западен за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията
Дейности: Дейност 3 Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Работа в екип, организация на времето и ресурсите, координация и поведение на хората в организацията“ Дейността включва организиране и провеждане на обучение на тема „Работа в екип, организация на времето и ресурсите, координация и поведение на хората в организацията“ за 50 участника, служители на район Западен, община Пловдив. Обучението ще се фокусира върху актуални теми и адекватното поведение на служителите в специфични ситуации, които за тях са ежедневие, предвид естеството на работата им и ще отговорят на нуждите на целевите групи за подобряване на капацитета им. Целта на планираното обучение по ключови компетентности е служителите:  Да изградят умения за работа в екип;  Да усвоят техники за организация на времето и планиране на ресурсите;  Да бъдат информирани за същността и характеристиките на комуникацията с уязвими групи;  Да изградят специфична мотивационна нагласа за комуникация, особено с уязвими групи; Адекватните и подходящи методи за обучения, осигуряват повишаване на квалификацията и компетентността на целевата група. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител – обучителна организация съгласно регламентираните процедури по ЗОП
Дейност 5 Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Комуникация с граждани и други държавни институции. Мотивационни стилове за успешно сътрудничество“ Дейността включва организиране и провеждане на обучение на тема „Комуникация с граждани и други държавни институции. Мотивационни стилове за успешно сътрудничество“ за 50 участника, служители на район Западен, община Пловдив. Акцентът в дейността на модерната администрация е върху компетентността и качеството на дейността й, като в тази посока от изключително значение е комуникацията й с институциите, гражданите, общуването с различни социални групи от населението и специално комуникация с млади хора. Целта на планираните обучения по ключови компетентности е да се изградят умения у служителите да потенцират подходящи условия за по-широко участие на гражданите, други институции и организации в правенето на политики на местно ниво. Запознаването с ефективни механизми за редовното и активно включване на всички заинтересовани страни в диалог и партньорство с държавни институции, за да могат да влияят на управлението е от ключово значение за местното самоуправление. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител – обучителна организация съгласно регламентираните процедури по ЗОП
Дейност 6 Информация и публичност Дейностите за информация и публичност включват: Информационна табела – като част от дейностите за информация и публичност ще бъде изработена информационна табела, промотираща настоящия проект, Оперативната програма и финансовата подкрепа на ЕС и България. Табелата ще бъде разположена на видно място на централния вход в сградата, в която се помещава Район Западен на Община Пловдив. Подготовка, печат и разпространение на тематична информационна брошура за популяризиране на дейностите по проекта, както и за популяризиране на целите и финансовата подкрепа на OПAK. Планираният тираж на брошурата е 1000 бр. и ще бъде разпространявана в деловодството и приемната на район Западен, Община Пловдив, както и сред гражданите и други заинтересовани страни. Освен проектната брошура и информационната табела, в рамките на дейностите за информация и публичност ще бъдат реализирани целеви публикации в печатните медии и в интернет. Публикациите са планирани за два етапа от протичането на проекта – при старта и след реализирането на обученията В допълнение, дейностите за информация и публичност предвиждат специализирани пресконференции, публикуването на информация за реализирането на проекта в интернет страницата на бенефициента, което ще гарантира достигане до максимален брой заинтересовани страни. Дейността ще бъде възложена на изпълнител, съгласно нормативните изисквания на ЗОП.
Дейност 1 Организация и управление на проекта Организационната дейност ще започне след сключване на Договора за финансиране на проекта между Договарящия орган и Бенефициента. Дейността включва установяване на механизми за реализация и управление на проекта: • Запознаване на всички членове от работния екип с длъжностните им характеристики. Точно и ясно определяне действията и задълженията им, както и отговорностите, които поемат при осъществяването на проекта. • Разпределяне на отговорностите между всички нива от административната структура на Район Западен на Община Пловдив. Установяване на система за тясно сътрудничество чрез регулярни срещи между представители на отделните административни отдели. • Организиране дейностите по проекта – разработване на план за действие и детайлен времеви график за изпълнение на проектните дейности. • Подготовка и осигуряване на необходимата документация за реализация на проекта. Ресурсно осигуряване и оценка на рисковете за реализация на конкретните дейности по проекта. • Подготовка на тръжната документация за провеждане на процедури по ЗОП. • Заседания на екипа на проекта. • Разработване и установяване на правила за отчетност на проектните дейности и проследимост на резултатите. • Разработване на система за вътрешен мониторинг и оценка на резултатите от проектните дейности. Екипът на проекта ще се състои от: ръководител, координатор и счетоводител. Ръководителят на проекта ще подготви система за вътрешен мониторинг и оценка, съдържаща система за конфиденциалност, отчетност и контрол, той ще отговаря за цялостното управление на.проекта. Координаторът на проекта ще отговаря за планиране и контрол при изпълнение на предвидените дейности, планиране и организация на отчетната дейност по проекта, подготовка на Счетоводителят на проекта ще носи отговорност за финансовата отчетност на проекта, като следи, контролира и изготвя необходимата финансова документация и оперативно отговаря за разплащанията по проекта. Дейността включва и провеждането на процедури за избор на изпълнители за дейностите по проекта. Процедурите ще бъдат организирани в съответствие с изискванията на приложимото законодателство – ЗОП, нормативните актове уреждащи изискванията за допустимост на разходите по ОПАК и др. Финалните дейности по проекта ще включват изготвяне на финален технически и финансов доклад от изпълнението на проектните дейности, както и оценка на резултатите от изпълнението на проекта
Дейност 4 Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Управление на конфликти, вземане на решения и действия в стресови ситуации“. Дейността включва организиране и провеждане на обучение „Управление на конфликти, вземане на решения и действия в стресови ситуации“ за 50 участника, служители на район Западен, община Пловдив. Целта на планираното обучение е служителите:  Да бъдат информирани за същността и характеристиките на конфликта като явление;  Да разпознават най-често срещаните типове конфликти и причините за тяхното възникване;  Да осмислят по-добре собственото си поведение за успешно сътрудничество;  Да развият умения за конструктивно водене на комуникация, особено със специфични групи;  Да развият умения за конструктивно разрешаване на конфликти;  Да овладеят техники за регулиране на конфликтните отношения; Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител – обучителна организация съгласно регламентираните процедури по ЗОП.
Дейност 2 Провеждане на индивидуални специализирани обучения към Институт за публична администрация. В рамките на дейността ще бъдат организирани и проведени следните обучения на ИПА: 1. Обучение "Управление на електронната администрация. Облачни технологии. Архитектури, модели и виртуална среда" (УА -3) - за 3 /трима/ участника в рамките на два дни; 2. Връзки с обществеността (ЕФ–3) – за 5 /петима/ участника в рамките на два дни; 3. Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията (ЕФ–2) – за 5 /петима/ участника в рамките на два дни; 4. Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронното управление (ИТО–2) – за 4 /четирима/ участника в рамките на 1,5 дни; 5. Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти възникващи при извършваните дейности и процедури (за служители на експертни длъжности в държавната администрация) (ПР–25) – за 2 /двама/ участника в рамките на 2 дни.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЗЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 844 BGN
Общ бюджет: 67 207 BGN
БФП: 67 207 BGN
Общо изплатени средства: 67 207 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 207 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 369 BGN
2015 50 838 BGN
67 207 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 126 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 914 BGN
2015 43 212 BGN
57 126 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 455 BGN
2015 7 626 BGN
10 081 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Д1: Сключени договори с екипа по проекта
Индикатор 6 (Д) По Д1: Възложени договори с изпълнители
Индикатор 7 (Д) По Д1: Успешно приключени договори с изпълнители
Индикатор 8 (Д) По Д1: Приети отчети от УО на ОПАК и верифицирани плащания
Индикатор 9 (Д) По Д2: Служители преминали обучения в ИПА
Индикатор 10 (Д) По Д2: Видове проведени обучения;
Индикатор 11 (Д) По Д2: Издадени удостоверения
Индикатор 12 (Д) По Д3: Проведено обучение
Индикатор 13 (Д) По Д3: Обучени служители
Индикатор 14 (Д) По Д3: Издадени сертификати
Индикатор 15 (Д) По Д4: Проведено обучение
Индикатор 16 (Д) По Д4: Обучени служители
Индикатор 17 (Д) По Д4:Издадени сертификати
Индикатор 18 (Д) По Д5: Проведено обучение
Индикатор 19 (Д) По Д5: Обучени служители
Индикатор 20 (Д) По Д5: Издадени сертификати
Индикатор 21 (Д) По Д6: Монтирана информационна табела
Индикатор 22 (Д) По Д6: Издадени и разпространени брошури
Индикатор 23 (Д) По Д6: Интервю за популяризиране на проекта в регионална медия
Индикатор 24 (Д) По Д6: Публикации в интернет сайтове
Индикатор 25 (Д) По Д6: Проведени пресконференции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз