Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0048-C0001
Номер на проект: 13-22-49
Наименование: Подобряване професионалната компетентност на администрацията в община Павликени
Бенефициент: Община Павликени
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 08.01.2014
Дата на приключване: 08.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите от всички нива в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията чрез обучение съобразно техните потребности.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта от община Павликени, в чийто състав са включени ръководител на проекта, координатор и счетоводител. Автобиографиите на предложения екип са приложени към проектното предложение. Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране избора на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с УО на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, финансово управление на проекта, разплащане към избраните изпълнители и др. Чрез провеждане на ежемесечни срещи ще се отчита напредъка по изпълнение на проекта, постигнатите резултати, евентуални пропуски и мерки за преодоляването им. Екипа за управление ще е изцяло ангажиран с организация на проектните дейности, съблюдаване резултатите от тях и отчитането им.
Дейност 2. Обучения в Институт по публична администрация /ИПА/ 2.1. Делова етика /сигнатура УА-7 по Каталога на ИПА за 2013 г./ В обучението ще бъдат включени 3 служители на ръководни длъжности - кметове, зам. кметове и секретар на Община. Продължителността на обучението е два дни, 16 часа. Целта на обучението е изграждане на знания и умения за етично делово общуване и прилагане на етичните стандарти при вземане на управленски решения. 2.2. Управление и оценка на изпълнението /сигнатура ЧР-2 по Каталога на ИПА за 2013г./ Продължителността на обучението е 2 дни, 16 часа. Предвижда се в него да бъдат включени 4 служители на ръководни длъжности в Общината, пряко ангажирани с управлението на човешките ресурси. Целта на обучението е разясняване на основните моменти в прилагането на метода „управление чрез цели”; изясняване на новото разбиране на връзката между организационното изпълнение и индивидуалното изпълнение; овладяване на техники за разработване и съгласуване на организационни и индивидуални цели и задачи. При провеждане на обучението ще се развият умения определяне на измерими индикатори за изпълнение на целите; определяне на индикатори за текущо оценяване на резултати; оценка на изпълнението; разясняване на новите роли и отговорности на участниците в процеса на оценяване на служители в администрацията; изясняване на връзката между оценката на изпълнението на длъжността и оценката на длъжностите в съответствие с прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията. 2.3. Практически умения за ефективни комуникации /сигнатура ЕФ-8 от Каталога на ИПА за 2013г./. Продължителността на обучението е 2 дни, 16 часа. Участници ще бъдат служители на ръководни длъжности - 4 и служители на експертни длъжности - 3, общо 7 участника. Целта на обучението е развиване на практически умения ефективно общуване; запознаване на участниците с комуникационният процес; представяне на примери за вербална и невербална комуникация и средства за успешна комуникация. 2.4. Лична антикорупционна тетрадка - ръководител и подчинен заедно срещу корупцията /сигнатура ПР-29 от Каталога на ИПА за 2013г./. Обучението ще обхване 7 служители в общинска администрация на различни йерархични нива. Ще бъдат включени 2 служители на ръководни длъжности, 3 служители на експертни длъжности с аналитични функции и 2 служители с експертно спомагателни функции и специалисти. 2.5. Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми. Продължителността на обучението е 2 дни, 16 часа. Участници ще бъдат служители от Отдел „ПОЧРОП”, които са пряко ангажирани с подбора и управлението на човешките ресурси – 3 души. Целта на обучението е запознаване с различни групи методи и стратегии за справяне с конфликтите, проблематизиране на собственото си поведение в условията на конфликт и посоките за необходимите промени, оценяване и градиране поведението на ръководителя в условията на организационен конфликт
Дейност 3. Обучения по ключови компетеции /изнесени обучения/ 3.1. Социални отношения и ефективни преговори. Обучението ще е тип изнесено, общо 3 дни и с продължителвност 20 учебни часа. Темата предоставя теоретични знания за характеристиките на доброто партньорство и стъпките за изграждането на партньорски взаимоотношения и умения за планиране, набелязване и постигане целите в преговорния процес. Служителите ще тренират уменията си да разбират вербалните и невербалните послания на отсрещната страна, да разработват лични подходи при преговарянето, съобразени с особеностите на отсрещната страна и цялостната ситуация. В процеса на самоусъвършенстване обучаемите ще могат да осъзнаят личностните си особености като преговарящи и да ги контролират и насочват в своя полза. Предвижда се участие на 20 служители с ръководни функции. 3.2. Умение за справяне със стреса и лична способност за създаване на мотивираща среда. Обучението ще е изнесено, общо 3 дни и с продължителвност 20 учебни часа То е базирано на необходимостта от придобиване на преносими умения свързани с личностовото развитие на служителите и повишаването на собствената им визия за просперитет в личен и професионален план. Служителите ще имат възможност да осмислят теоретичните постановки и да усъвършенстват практическите си умения за справяне със стреса във формална и неформална среда. Повишаването на личните способности на служителите за създаване, поддържане и развиване на мотивираща работна среда ще подобри капацитета както на отделния индивид, така и на администрацията като цяло. Предвижда се участие на 30 души от всички нива на йерархията в общинската администрация. 3.3. Ефективна координация и комуникиране при реализацията на местни политики и програми. Обучението ще е изнесено, общо 3 дни и с продължителвност 20 учебни часа Служителите ще обогатят знанията си за процесите, които обвързват различните административни подструктури и как те пряко влияят на общата ефективност на работа в администрацията. Познаването на видовете комуникативни канали и тяхното влияние върху преките задължения на администраторите, ще доведе до подобряването взаимодействието между звената и отработването на по-ефективни структури на комуникация. Предвижда се участие на 30 души – кметове, зам. кметове, кметски наместници, както и някои от служителите с ръководни функции. 3.4. Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективността на екипите в организацията. Обучението ще е тип изнесено, общо 3 дни и с продължителвност 20 учебни часа. Темата е насочена към познаването на елементите и прилагането на техники за повишаване на личната продуктивност като служител в администрацията и като член на сформиран екип. Заложените в програмата знания за видовете екипи и екипните роли, дават възможност за повишаване на компетентността на обучаемите и придобиването на конкретни техники за ефективно управление на екипите в организацията, според поставените стратегически цели и конкретни задачи. Предвидените практически задачи дават възможност за наблюдение и анализ на типовете поведения, както и отработването на успешни такива. Предвижда се участие на общо 20 души – служители с ръководни и експертни функции, както и от по-ниските нива на администрацията.
Дейност 4. Осигуряване на информация и публичност по проекта Провеждане на две пресконференции: Начална - за представяне пред обществеността на целите, дейностите и очакваните резултати. Ще се акцентира върху факта, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, Заключителна - целяща представяне на постигнатите резултати. Предвиждат се 4 публикации на официалната интернет страницата на Община Павликени, където ще бъде публикувано и кратко представяне на самия проект. 2 публикации в местен или регионален ежедневник – при стартиране на проекта и в края на проектните дейности. С цел популяризиране и публичност на проекта се предвижда да бъдат подготвени и отпечатани 100 информационнии брошури, представящи проекта и постигнатите по него резултати и рекламни химикали. Изработка на различни материали: банер /за сайта на общината/; форми за заявления за формиране на желанията на участниците за включване в съответните обучения; папки със задължителните реквизити за публичност, които ще се използват за поставяне на материали от обучението; блок-листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията и химикали, брандирани с логото на програмата Дейността предвижда изработването и на един брой информационна табела, популяризираща дейността и финансовата подкрепа на ЕС, която ще бъде поставена на видно място пред сградата на общината.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Бенч Марк Груп" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 341 BGN
Общ бюджет: 59 577 BGN
БФП: 59 577 BGN
Общо изплатени средства: 59 577 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 59 577 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 59 577 BGN
2015 0 BGN
59 577 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 50 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 50 641 BGN
2015 0 BGN
50 641 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 937 BGN
2015 0 BGN
8 937 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Д1: Сключени договори с екипа на проекта
Индикатор 6 (Д) По Д1: Проведени 9 работни срещи на екипа
Индикатор 7 (Д) По Д2: Проведени обучения
Индикатор 8 (Д) По Д2: Обучени служители в общинските администрации
Индикатор 9 (Д) По Д2: Получени сертификати от служители
Индикатор 10 (Д) По Д3: Проведени обучения
Индикатор 11 (Д) По Д3: Обучени служители в общинските
Индикатор 12 (Д) По Д3: Получени сертификати от служители
Индикатор 13 (Д) По Д4: Организирани пресконференции
Индикатор 14 (Д) По Д4: Публикувани материали за реализацията на проекта на интернет страницата на Общината
Индикатор 15 (Д) По Д4: Публикувани информации в местен или регионален ежедневник
Индикатор 16 (Д) По Д4: Отпечатани информационни брошури
Индикатор 17 (Д) По Д4: Изработен банер за сайта на общината
Индикатор 18 (Д) По Д4: Изработени семинарни папки
Индикатор 19 (Д) По Д4: Изработени химикали
Индикатор 20 (Д) По Д4: Изработени блок листи
Индикатор 21 (Д) По Д4: Изработена информационна табела.
Индикатор 22 (Д) По Д4: Форми за заявления за обучение на общинските служители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз