Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0073-C0001
Номер на проект: 13-13-74
Наименование: Община Аврен – по-ефективна администрация в партньорство с гражданите
Бенефициент: Община Аврен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 08.01.2014
Дата на приключване: 08.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване процеса на формулиране, прилагане, отчетност и мониторинг на общински политики, в условия на координация и партньорство.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на дейностите по проекта За организацията и управлението на проекта ще отговаря екип, състоящ се от ръководител, счетоводител и координатор – служители на администрацията на община Аврен. Всеки един от тях има определени ясно разграничени задължения и отговорности, което предполага успешно изпълнение на проекта и постигане на поставените цели. Управлението се състои от планиране, реализиране на проектните дейности, мониторинг и контрол на финансите, анализ на вътрешните и външните фактори за проекта, отчетност и поддържане на документацията. Екипът ще отговаря за изпълнението на дейностите от стартирането до приключването на проекта. С оглед реализирането на проекта, ще се проведат съответните тръжни процедури за определяне на външни изпълнители. За целта в Дейност 1 се включва изготвянето на необходимите тръжни документации за провеждането на процедури за избор на изпълнители, съглсно разпоредбите на ЗОП. За успешното реализиране ще отговаря екипът за управление на проекта. Освен това, на външен изпълнител ще бъде възложено разработването на документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител.
Дейност 2: Разработване на Общински план за развитие на община Аврен за периода 2014-2020г (ОПР 2014-2020) Дейността включва: - Провеждане на оценка на изпълнението на ОПР 2007-2013 на общината; - Изготвяне на ОПР на община Аврен за следващия програмен период 2014-2020. Оценката на текущия общински план за развитие ще съдържа необходимата информация и данни за: изпълнението на отделните аспекти от плана, както и за цялостното му реализиране. Ще включва изводи за степента на постигане на заложените резултати и за актуалните нужди. Резултатите от оценката на текущия общински план за развитие ще спомогнат за по-успешното и ефективно разработване на целите и приоритетите на общината за следващия програмен период. На база на тези резултати ще бъде изработен ОПР за периода 2014-2020г., съпроводен от задължителната съгласо Закона за регионалното развитие предварителна оценка на въздействието. Планът ще съдържа основни компоненти като: аналитична част, визия за развитие на общината, конкретни приоритети и цели, мерки за осъществяването им. При разработването му ще се спазват нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане и ще се изпълняват „Методически указания за разработване на Общински планове за развитие 2014-2020”, одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Дейността. ще бъде възложена за изпълнение на външен изпълнител, избран съгласно разпоредбите на ЗОП.
Дейност 3: Провеждане на обществени консултации и разработване на стратегически документи по политиките за опазване на околната среда и за развитието на туризма в община Аврен Дейността се състои от: - Провеждане на обществени консултации; - Разработване на Програма за опазване на околната среда 2014-2020 на община Аврен; - Разработване на Програма за управление дейностите по отпадъците 2014-2018 на община Аврен; - Разработване на Стратегия за опазване на културното наследство 2014-2020 на община Аврен; - Разработване на Програма за развитие на туризма 2014-2017 на община Аврен; - Разработване на План за развитие на туризма 2014-2015 на община Аврен В рамките на дейността ще бъдат проведени консултации с гражданите и структурите на гражданското общество в община Аврен. Целта е набиране на реална информация за нуждите и потребностите, свързани с приоритетните за общината политики за опазване на околната среда и за развитие на туризма. Тези консултации ще се проведат под формата на въпросници, разпространени на случаен принцип сред възможно най-голям брой граждани. За разпространението на въпросниците ще отговарят служители на администрацията. Резултатите от консултациите ще се ползват при планираното разработване на стратегически документи в посочените две приоритетни области. Програмата за опазване на околната среда 2014-2020 на община Аврен ще бъде съобразена с всички нормативни изисквания. В структурно отношение ще съдържа всички основни елементи като: аналитична част с необходимите анализи в тази сфера; визия, цели и мерки за осъществяването им. Програмата за управление на дейностите по отпадъците 2014-2018 на община Аврен ще бъде съобразена с всички нормативни изисквания и последните промени на националното законодателство в тази сфера. Ще се отнася до въпроси като: природосъобразното управление, създаването на условия за рециклиране и за използване на отпадъците за производство на гориво, енергия, топлина. Стратегията за опазване на културното наследство 2014-2020 на община Аврен ще отговаря на всички нормативни изисквания и ще е съобразена с последните промени в Закона за туризма в Закона за културното наследство. Ще задава дългосрочните идеи за развитието на туризма и за опазването на културното наследство в общината. Програмата за развитие на туризма 2014-2017 на община Аврен също ще е съобразена с националните уредби и с последните промени в Закона за туризма в Закона за културното наследство. Тя е свързана и съобразена с дългосрочната визия, заложена в посочената по-горе Стратегия. Програмата ще урежда въпроси, свързани с инфраструктурата, обслужваща туризма; туристически обекти-общинска собственост; реклама на туристическия продукт на общината и др. Планът за развитие на туризма 2014-2015 на община Аврен също ще отговаря на всички нормативни изисквания на законодателството в тази сфера. Ще съдържа краткосрочните идеи за развитието на сектора в общината, координирани и съобразени с посочените по-горе Стратегия и Програма. Разработването на изброените стратегически документи ще се възложи на външен изпълнител, избран съгласно разпоредбите на ЗОП.
Дейност 4: Разработване и въвеждане на механизми за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общиснки политики Дейността се състои в разработване и въвеждане на методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на две приоритетни политики, на община Аврен – за развитието на туризма и за опазването на околната среда. Методиките ще съдържат конкретни правила и методи за мониторинг, контрол и последваща оценка на прилаганите политики, изграждайки ефективни механизми. Тяхното въвеждане ще приключи с акт (решение) на Общински съвет. Планира се въпросните правила и методи да се прилагат в бъдеще по отношение на създадените в рамките на проекта стратегически документи. Осъществяването на дейността ще се възложи на външен изпълнител, избран съгласно разпоредбите на ЗОП.
Дейност 5: Провеждане на съпътстващи обучения на общинските служители Дейността включва съпътстващо обучение за 20 служители на община Аврен. Ще бъде насочено към: - По-обстойно запознаване със същността, значението и ефективното прилагане на разработените механизми за мониторинг, контрол и последваща оценка; - Подобряване ефективността и отчетността на администрацията по отношение изпълнението на местните политики за опазване на околната среда и за развитие на туризма Обучението ще се извърши под формата на лекции в рамките на 1 ден. Ще бъде организирано oт екипа по проекта и проведено от експерт.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност – В процеса на изпълнение на проекта ще бъдат реализирани редица дейности за популяризиране и визуализация на безвъзмездната помощ, предоставена от Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, финансирана от Европейския социален фонд: - Организиране и провеждане на 2 пресконференции – 1 при стартиране на проекта (за представяне на целите, дейностите и очакваните резултати) и 1 при закриване на проекта (за представяне на постигнатите резултати и на разходваните средства). По време на двете пресконференции ще бъдат раздавани информационни пакети; - Изработване на информационни материали – Включват се брошури, флаери и плакати с информация за проекта, които ще се поставят на видни места в сградата на общината. Те ще са разделени на две групи: изготвени и разпространени в началото на проекта – с информация за целите, дейностите и очакваните резултати, и в края на проекта – с информация за постигнатите резултати. Включват се, също така, информационни пакети, които ще се раздават на участниците в двете пресконференции и ще се състоят от: рекламни папки, химикалки, блок листи, както и брошури с информация за проекта. Във връзка с двете пресконференции в залите ще се поставят и информационни плакати и информационен банер. Всички материали ще отговарят на изискванията за осигуряване на информация и публичност. Ще бъдат възложени на външен изпълнител, избран съгласно разпоредбите на ЗОП. - 15 бр. Публикации в интернет страницата на община Аврен – Включва се периодично актуализиране на информацията за хода на проекта и резултатите от него. Това ще става посредством регулярни публикации на интернет страницата на община Аврен, за които ще отговаря координаторът по проекта. Публикациите ще са съобразени с изискванията за осигуряване на информация и публичност. - 2 бр. публикации в местни медии - ще бъдат поместени публикации, разясняващи целите и дейностите при стартиране на проекта, а при приключването му - и резултатите от него.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 74 333 BGN
Общ бюджет: 61 252 BGN
БФП: 61 252 BGN
Общо изплатени средства: 61 252 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 252 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 252 BGN
2015 0 BGN
61 252 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 064 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 064 BGN
2015 0 BGN
52 064 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 188 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 188 BGN
2015 0 BGN
9 188 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По Дейност 1: Брой сформиран екип;
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1: Брой сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1: Брой проведени срещи между членовете на екипа;
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1: Брой сключени договори с външни изпълнители за разработване надокументации за провеждане на процедура за избор на изпълнител
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2: Брой проведени оценки на текущия ОПР 2007-2014 на общината
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1: Брой разработени и приети общински планове за развитие за следващия програмен период
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2: Брой проведени предварителни оценки на въздействието на плана
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3: Брой попълнени въпросници
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3: Брой разработени и приети общински програми за опазване на околната среда
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3: Брой разработени и приети общински програми за управление дейностите по отпадъците
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3: Брой разработени и приети общински стратегии за опазване на културното наследство
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3: Брой разработени и приети общински програми за развитие на туризма
Индикатор 14 (Д) По Двйност 3: Брой разработени и приети общински планове за развитие на туризма
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4: Брой разработени и приети механизми за мониторинг, контрол и последваща оценка на конкретните политики
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5: Брой проведени съпътстващи обучения
Индикатор 17 (Д) По Дейност 5: Брой обучени служители
Индикатор 18 (Д) По Дейност 6: Брой проведени пресконференции
Индикатор 19 (Д) По Дейност 6: Брой участници в пресконференците по проекта
Индикатор 20 (Д) По Дейност 6: Брой публикации в местни/регионални медии
Индикатор 21 (Д) По Дейност 6: брой изготвени информационни банери
Индикатор 22 (Д) По Дейност 6: брой изготвени и разпространени информационни флаери
Индикатор 23 (Д) По Дейност 6: брой изготвени и разпространени информационни брошури
Индикатор 24 (Д) По Дейност 6: Брой изготвени и разпространени информационни плакати
Индикатор 25 (Д) По Дейност 6: Брой изготвени и разпространени рекламни химикалки
Индикатор 26 (Д) По Дейност 6: Брой изготвени и разпространени рекламни блок листи
Индикатор 27 (Д) По Дейност 6: брой публикации в интернет страницата на община Аврен


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз