Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0084-C0001
Номер на проект: 13-22-86
Наименование: Общинска администрация Девня-ефективна и съвременна
Бенефициент: Община Девня
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 08.01.2014
Дата на приключване: 08.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване административния капацитет на общинските служители в община Девня за ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните си задължения.
Дейности: 1. Организация и управление В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от 3 члена – ръководител, координатор и счетоводител. На първата среща на екипа ще бъде детайлизиран плана за действие и конкретните ангажименти на членовете на екипа, ще бъде уточнен график за ежемесечните срещи на екипа. Ежемесечните срещи ще отчитат напредъка по изпълнение на проекта, резултатите от изпълнението на проекта, констатирани евентуални пропуски, несъответствия и мерки за преодоляването им. Екипа за управление е изцяло ангажиран с организация на проектните дейности, съблюдаване резултатите от тях и отчитането им.
2. Обучения в Института по публична администрация 2.1 Умения за набиране и подбор на служители в държавната администрация /сигнатура по Каталога за 2013 ЧР–3/. В обучението ще се включат 3 общински служители, работещи в областта на управление на човешките ресурси. 2.2 Счетоводна отчетност в бюджета на средства по проекти финансирани от оперативни програми /сигнатура по Каталога за 2013 ФС-5/. В обучението ще се включат 5 общински служители, работещи в областта на управление на проекти и счетоводна отчетност, служители на отдел „Европейски програми” и „Финанси и бюджет”. На участниците в обучението са предвидени командировъчни според Наредбата за командировките в страната. Всички служители успешно преминали курса на обучение ще получат сертификати за участие.
3. Мотивационно обучение и обучение по придобиване на ключови компетентности 3.1 Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация. Обучението е насочено към всички служители в общината. Продължителността на обучението е 3 дни 20 уч. часа. В обучението ще бъдат включени 60 служителя. 3.2 Лидерски умения и екипна ефективност. Обучението е насочено към ръководните служители в общината, кметовете по населени места. Продължителността на обучението е 3 дни, 20 уч. часа. В обучението ще бъдат включени 15 служителя. 3.3 Социални отношения и ефективни комуникация. Обучението е насочено към служители в общината и експертите, осъществяващи административното обслужване, както и към ръководните служители, които поддържат делови контакти с външни изпълнители. Обучението ще включва модули за ефективна комуникация за хора със специфични потребности и ефективна комуникация и преговори. Продължителността на обучението е 3 дни 20 уч. часа. В обучението ще бъдат включени 15 служителя. Всички служители успешно преминали курса на обучение ще получат сертификати за участие.
4. Обучение по информационни технологии 4.1 Информационните технологии в административната дейност Обучението ще включи теми свързани с усъвършенстване уменията за работа с текстообработващи програми, електронни таблици, миграционно обучението за използване възможностите на по-високите версии на MS Word, MS Excel. В обучението ще бъдат включени теми за презентационни умения и използване на Power Point. Общите модули на обучението ще се провеждат в подходящи за целта компютърни зали. В обучението ще бъдат включени 16 служителя. Продължителността на обучението е 60 уч. часа. Всички служители успешно преминали курса на обучение ще получат сертификати за участие.
5. Дейности за информация и публичност Провеждане на една пресконференции: начална за представяне пред обществеността и служителите от администрацията на целите, дейностите и очакваните резултати. Изработване на информационни листи с информация за проекта, темите на обученията. Информационните листи ще бъдат насочени към общинските служители с цел информиране за предстоящите обученията и начина за включване в тях, те ще се разпространяват и на началната пресконференция. На сайта на общината в рубриката проекти ще бъде публикувана информация за проекта. Изработка на банер- ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали за обученията, пресконференциите. Изработка на химикали с логото на програмата- ще бъдат разпространявани на пресконференцията и обученията. Форми на заявления за обучение на общинските служители. Блок листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията и участниците в пресконференциите. Флаш памети с логото на програмата, които се предоставят с обучителните материали по темите на участниците.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 728 BGN
Общ бюджет: 71 208 BGN
БФП: 71 208 BGN
Общо изплатени средства: 71 208 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 208 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 900 BGN
2015 51 308 BGN
71 208 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 527 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 915 BGN
2015 43 612 BGN
60 527 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 985 BGN
2015 7 696 BGN
10 681 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Брой сключени договори за управление на проекта
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Брой изготвени доклади за напредък
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Брой срещи на екипа
Индикатор 8 (Д) Дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 9 (Д) Дейност 2: Брой получени сертификати
Индикатор 10 (Д) Дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 11 (Д) Дейност 3: Брой получени сертификати
Индикатор 12 (Д) Дейност 4: Брой обучени служители
Индикатор 13 (Д) Дейност 4: Брой получени сертификати
Индикатор 14 (Д) Дейност 5: Брой организирани пресконференции
Индикатор 15 (Д) Дейност 5: Брой изработени информационни листи
Индикатор 16 (Д) Дейност 5: Брой изработени банери
Индикатор 17 (Д) Дейност 5: Брой изработени семинарни папки
Индикатор 18 (Д) Дейност 5: Брой изработени химикали
Индикатор 19 (Д) Дейност 5: Брой изработени листи за писане
Индикатор 20 (Д) Дейност 5: Брой отпечатани заявления за обучения
Индикатор 21 (Д) Дейност 5: Брой брендирани флаш памети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз