Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0049-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-01004
Наименование: Инвестиция за устойчив туризъм
Бенефициент: Туристическа агенция "Солвекс" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2008
Начална дата: 16.12.2008
Дата на приключване: 16.04.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната квалификация и адаптивността на служителите от "Солвекс" ЕООД и "ТХ Русалка Холидейз" АД, чрез обучение по част от професия и развитие на ключови компетентности, а от там и осигуряване на по- ефективно управление и мотивиране на персонала, зает с туристическа дейност, както и по-качествено обслужване на клиентите.
Дейности: Дейност 1: Начало на проекта Дейности по сформиране на проектния екип, първоначални срещи за разпределение на отговорностите по изпълнение на проекта.
Дейност 2: Информационна кампания В рамките на Дейността ще бъдат изработени следните рекламно-информационни материали: Изработване и разпространение на информационна брошура за дейностите по проекта – 1500 бр.; изработване на табели за визуализация – 3 броя; подготовка и провеждане на заключителна конференция – изработени покани: 3 бр., изработен пакет рекламни материали: 150 бр.; подготвени и публикувани статии за провежданите дейности – 10 бр.
Дейност 3: Обучение по професионални квалификации Ще бъде проведено обучение по 5 специалности на общо 123 заети лица от дружествата „Солвекс” ЕООД и „ТХ Русалка Холидейз” АД. Всяко едно от обученията е с продължителност 300 учебни часа. Предвижда се обученията да бъдат разпределени по модули, занятията ще бъдат два пъти седмично по 4 учебни часа или общо 75 учебни дни.
Дейност 4: Обучение по ключови компетентности Ще бъде проведено обучение по 2 ключови компетентности на общо 123 заети лица от дружествата „Солвекс” ЕООД и „ТХ Русалка Холидейз” АД. Всяко едно от обученията е с продължителност 60 учебни часа. Предвижда се обученията да бъдат един път седмично по 4 учебни часа или общо 15 учебни дни.
Дейност 5: Заключителна конференция Организиране и провеждане на заключителна конференция, на която ще бъдат поканени 150 участника, представители на водещи туристически фирми в България. Целта на конференцията е да се представят резултатите от проекта, да се направи обобщителен анализ на изпълнението на дейностите и да се даде разгласа за ползите от такава обучителна инициатива.
Дейност 6: Проектно отчитане Тази дейност се състои в изготвяне на финални отчети за изпълнението на проекта. За изпълнение на дейността ще бъде отговорен екипът по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 149 011 BGN
Общ бюджет: 172 255 BGN
БФП: 137 804 BGN
Общо изплатени средства: 131 885 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 137 804 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 29 500 BGN
2010 70 226 BGN
2011 32 159 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
131 885 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 117 133 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 25 075 BGN
2010 59 692 BGN
2011 27 335 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
112 102 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 425 BGN
2010 10 534 BGN
2011 4 824 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 783 BGN
Финансиране от бенефициента 37 253 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз