Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0055-C0001
Номер на проект: ESF-2102-18-02001
Наименование: Нови знания и умения за по-чиста природа и по-добър живот
Бенефициент: "Топлик" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2008
Начална дата: 17.12.2008
Дата на приключване: 17.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване благосъстоянието на работещите в "Топлик КО" ООД, чрез увеличаване на знанията и постигане на по-висока производителност на труда и намаляване на риска от екологични замърсявания при изграждането на газопреносни мрежи.Участниците в проекта – крайните бенефициенти да придобият нови знания и умения, във фирмата да се утвърди практиката за учене през целия живот за постигане на по-високо качество на работната сила.
Дейности: Дейност 1: Формиране на екип по проекта. Подготовка на документация за обявяване на процедура за избор на обучаваща организация. Среща с екипа и набелязване на бъдещи действия, задачи, дефиниране на процедурите и уточняване на ангажиментите.
Дейност 2. Провеждане на процедура за избор на обучаваща организация и популяризиране на проекта. Провеждане на кампания за разясняване на възможностите на проекта сред служителите на фирмата.
Дейност 3. Формиране на групите за обучение. Изготвяне на график за учебните занятия.
Дейност 4. Стартиране на квалификационен курс "Заварчици", Първа степен на квалификационно обучение. 15 лица са включени в курс "Заваряване". Успешно завършилите получават свидетелство за професионална квалификация първа степен.
Дейност 5: Стартиране на квалификационен курс "Газова техника" - Първа степен на квалификационно обучение 10 лица са включени в обучение "Газова техника".
Дейност 6: Стартиране на квалификационен курс "Офис мениджър" - Първа квалификационна степен 15 лица са включени в обучение "Офис мениджър"
Дейност 7: Провеждане на междинни изпитни тестове за проверках на знанията след п риключване на всеки модул от учебните програми. Изготвяне на изпитни протоколи. Разработване на изпитни тестове от преподавателите.
Дейност 8: Провждане на заключителни изпити след приключване на обучението. Текущо административно обслужване на проекта. Заключителни изпити по теория и практика, които се провеждат от изпитна комисия. В края на обученията се издават свидетелства за професионална квалификация по образец на МОН.
Дейност 9: Стартиране на курс по ключови компетентности Осъществяване на екипна работа в нетрадиционна обстановка. Организиране на екипи и провеждане на ролеви игри.
Дейност 10: Анализ на резултатите от провежданите дейности и изготвяне на месечни технически и финансови отчети и окончателен отчет. Провеждане на анкетни проучвания за оценка на извършваното обучение. Изготвяне и предоставяне на ДО тримесечни доклади за напредъка по проекта, за постигнатите резултати и разрешените проблеми.
Дейност 11: Провеждане на заключителна конференция за огласяване на резултатите от проекта. Оценка на постигнатите резултати от проведеното обучение и ефективността на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 32 673 BGN
Общ бюджет: 37 739 BGN
БФП: 30 191 BGN
Общо изплатени средства: 30 191 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 30 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 6 500 BGN
2010 23 691 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 191 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 663 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 525 BGN
2010 20 138 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 663 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 529 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 975 BGN
2010 3 554 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 529 BGN
Финансиране от бенефициента 8 168 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз