Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0204-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативни продукти – нова комбинация от форма и състав на метамизол-съдържащи лекарства в производството на „Химакс Фарма“ ЕООД
Бенефициент: "Химакс фарма" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативни продукти – нова комбинация от форма и състав на метамизол-съдържащи лекарства в производството на „Химакс Фарма“ ЕООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: „Подготовка за избор на доставчик”
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: „Провеждане на процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 69 от 11.03.2013 г и сключване на договор с класираните на първо място кандидати“
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: „Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация”
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: „Извърпване на дейности за визуализация”
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: „Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта”
Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 635 277 BGN
Общ бюджет: 916 097 BGN
БФП: 551 158 BGN
Общо изплатени средства: 551 158 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 551 158 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 307 534 BGN
2015 243 624 BGN
551 158 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 468 484 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 261 404 BGN
2015 207 080 BGN
468 484 BGN
В т.ч. Национално финансиране 82 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 46 130 BGN
2015 36 544 BGN
82 674 BGN
Финансиране от бенефициента 420 718 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Одобрена тръжна документация
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Издадена заповед за назначаване на оценителна комисия
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Одобрен доклад на оценителната комисия
Индикатор 11 (Д) Индикатор 4: Одобрен и сключен договор за доставка
Индикатор 12 (Д) Индикатор 5: Приемо-предавателни протоколи: 1. Приемо-предавателен протокол за доставка 2. Финален приемо-предавателен протокол
Индикатор 13 (Д) Индикатор 6: Табела за визуализация
Индикатор 14 (Д) Индикатор 7: Поставени стикери на закупеното оборудване
Индикатор 15 (Д) Индикатор 8: Извършен цялостен одит на проекта от експерт счетоводител
Индикатор 16 (Д) Индикатор 9: Подготвен и подаден Финален Технически и Финансов отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз