Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0077-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на безцианиден, безотпаден иновативен процес за обогатяване на оловно-цинкови руди, посредством модулна обогатителна инсталация"
Бенефициент: "РУДМЕТАЛ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Рудозем
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на безцианиден, безотпаден иновативен процес за обогатяване на оловно-цинкови руди, посредством модулна обогатителна инсталация"
Дейности: Подготовка на техническо задание и тръжна документация за избор на изпълнител
Доставка на оборудване
Избор на изпълнител/и (процедура за подбор)
Сформиране на екип за управление на проекта
Избор на одитор и извършване на одит на проекта
Дейности за визуализация (табела и стикери)
консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 984 042 BGN
Общ бюджет: 5 346 105 BGN
БФП: 2 946 521 BGN
Общо изплатени средства: 2 833 560 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 946 521 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 833 560 BGN
2 833 560 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 504 543 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 408 526 BGN
2 408 526 BGN
В т.ч. Национално финансиране 441 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 425 034 BGN
425 034 BGN
Финансиране от бенефициента 2 429 131 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 (Д) Индикатор 1: Внедрени иновативни процеси за обогатяване на руди на цветни метали
Индикатор 6 (Д) Индикатор 2: Приходи от продажби на произведена продукция
Индикатор 7 (Д) Индикатор 3: Себестойност на 1 тон добита и обогатена руда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз