Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0110-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Нови конкурентни предимства чрез внедряване на иновативна стойка за слънчобрани"
Бенефициент: "МОНИ-83 " ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: "Нови конкурентни предимства чрез внедряване на иновативна стойка за слънчобрани"
Дейности: 3.Назначаване на оценителна комисия
IV. Осигуряване на публичност на дейностите и резултатите по проекта
6.Сключване на договор/и
1.Изготвяне на документация за участие в процедурата за избор на изпълнител
V.Заключителни дейности
5.Информиране на кандидатите
III.Доставка и въвеждане в експлоатация на машините
7.Доставка и въвеждане в експлоатация на машините
I. Подготвителни дейности 1. Сформиране на екип на проекта
2. Планиране на задачите
4.Отваряне и оценяване на получените оферти
II.Управление и отчетност
2.Публикуване на публична покана и събиране на оферти от доставчици
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 286 092 BGN
Общ бюджет: 314 756 BGN
БФП: 283 280 BGN
Общо изплатени средства: 283 280 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 283 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 283 280 BGN
2015 0 BGN
283 280 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 240 788 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 240 788 BGN
2015 0 BGN
240 788 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 492 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 42 492 BGN
2015 0 BGN
42 492 BGN
Финансиране от бенефициента 31 788 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 (Д) Индикатор 1: Сформиран екип
Индикатор 7 (Д) Индикатор 2: Изготвен план-график
Индикатор 8 (Д) Индикатор 3: Изготвен график на тръжните процедури
Индикатор 9 (Д) Индикатор 4: Изготвен пакет тръжни документи
Индикатор 10 (Д) Индикатор 5: Публикувана публична покана
Индикатор 11 (Д) Индикатор 6: Сформирана оценителна комисия
Индикатор 12 (Д) Индикатор 7: Изготвен Протокол на оценителната комисия
Индикатор 13 (Д) Индикатор 8: Издадено Решение за определяне на изпълнител
Индикатор 14 (Д) Индикатор 9: Изпратена покана за сключване на договор
Индикатор 15 (Д) Индикатор 10: Подписани договори с изпълнители
Индикатор 16 (Д) Индикатор 11: Доставено оборудване, въведено в експлоатация
Индикатор 17 (Д) Индикатор 12: Изработени и поставени информационни табла
Индикатор 18 (Д) Индикатор 13: Съобщения на Интернет страницата на фирмата
Индикатор 19 (Д) Увеличаване на производствения капацитет
Индикатор 20 (Д) Увеличаване на приходите от продажби


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз