Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0126-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Оптимизиране на производствения процес в “АРП” ООД, чрез внедряване на иновативни процеси и продукти от собствена Научно изследователска и развойна дейност
Бенефициент: "АРП" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на производствения процес в “АРП” ООД, чрез внедряване на иновативни процеси и продукти от собствена Научно изследователска и развойна дейност
Дейности: Дейност 1 Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител (доставчик) на машини и оборудване в съответствие с изискванията на ПМС №69/11.03.2013г.
Дейност 2 Закупуване, доставка и монтаж на ново оборудване (ДМА), комплектни възли, агрегати, детайли, материал и софтуер (ДНМА) за тяхното управление.
Дейност 3:Разходи за консултантска услуга от инженерно-технически характер, чрез която да се придобие СЕ маркировка за иновативния продукт на “АРП” ООД – Стоманена пожароустойчива врата
Дейност 4 Дейности по визуализация.
Консултантска услуга за изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 976 294 BGN
Общ бюджет: 1 343 809 BGN
БФП: 975 902 BGN
Общо изплатени средства: 975 902 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 975 902 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 819 366 BGN
2015 156 536 BGN
975 902 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 829 517 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 696 461 BGN
2015 133 055 BGN
829 517 BGN
В т.ч. Национално финансиране 146 385 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 122 905 BGN
2015 23 480 BGN
146 385 BGN
Финансиране от бенефициента 368 040 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ за доставка на технологично оборудване и програмен софтуер
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Увеличение на производствения капацитет с 30%
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Намаляване на средната възраст на технологичното оборудване
Индикатор 11 (Д) Индикатор 4: Внедряване в производство на нови продукти и процеси
Индикатор 12 (Д) Визуализация на проекта 1. Изработено информационно табло
Индикатор 13 (Д) Визуализация на проекта 2. Стикери за обозначаване на закупените машини и оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз