Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0203-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване в производство на автоматична машина за производство на ламинатни туби и едновременното им пълнене и запечатване от типа KOMBIS FFS120
Бенефициент: „Мехатроника” АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 16.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Внедряване в производство на автоматична машина за производство на ламинатни туби и едновременното им пълнене и запечатване от типа KOMBIS FFS120
Дейности: Дейност 6: „Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта”
Подготовка и изпълнение на Дейност 1: „Подготовка за избор на доставчик”
Дейност 4: „Консултации по разработка и внедряване на високочестотни индуктори със специална конструкция и управляем генератор за прецизно дозиране на енергията”
Консултантски услуго по разработване на проектното предложение
Дейност 5: „Извърпване на дейности за визуализация”
Дейност 3: „Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация”
Дейност 2: „Провеждане на процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 69 от 11.03.2013 г и сключване на договор с класираните на първо място кандидати“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 063 596 BGN
Общ бюджет: 1 744 150 BGN
БФП: 894 874 BGN
Общо изплатени средства: 1 063 589 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 894 874 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 063 589 BGN
1 063 589 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 760 643 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 904 051 BGN
904 051 BGN
В т.ч. Национално финансиране 134 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 159 538 BGN
159 538 BGN
Финансиране от бенефициента 680 564 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Одобрена тръжна документация
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Издадена заповед за назначаване на оценителна комисия
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Одобрен доклад на оценителната комисия
Индикатор 11 (Д) Индикатор 4: Одобрен и сключен договор за доставка
Индикатор 12 (Д) Индикатор 5: Одобрен и сключен договор за услуга
Индикатор 13 (Д) Индикатор 6: Приемо-предавателни протоколи: 1. Приемо-предавателен протокол за доставка 2. Финален приемо-предавателен протокол
Индикатор 14 (Д) Индикатор 7: Приемо-предавателен протокол за услуга
Индикатор 15 (Д) Индикатор 8: Табела за визуализация
Индикатор 16 (Д) Индикатор 9: Поставени стикери на закупеното оборудване
Индикатор 17 (Д) Индикатор 10: Подготвен и подаден Финален Технически и Финансов отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз