Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0302-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа за устойчив растеж на „НАЙС 2002” ЕООД чрез внедряване в предприятието на иновативен продукт за развитие на терапевтичната стоматология
Бенефициент: "НАЙС 2002" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Подкрепа за устойчив растеж на „НАЙС 2002” ЕООД чрез внедряване в предприятието на иновативен продукт за развитие на терапевтичната стоматология
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Подготовка на документации и провеждане на процедури за определяне на изпълнители
3.12 Закупуване и доставка на муфелна пещ
3.11 Закупуване и доставка на вакумен шкаф с помпа
Дейност 3.1 Закупуване и доставка на аналитична везна
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Разработване на маркетингова стратегия за дългосрочно планиране и реализация на внедрения в предприятието иновативен продукт
Дейност 3.3 Закупуване и доставка на лабораторен дестилатор
Дейност 3.8 Закупуване и доставка на високоскоростна пробивна машина
Дейност 3.2 Закупуване и доставка на прецизна везна
Дейност 3.16 Закупуване и доставка на лабораторен планетарен смесител
Дейност 3.4 Закупуване и доставка на нагревателна плоча с магнитна бъркалка
Дейност 3.15 Закупуване и доставка на оборудване за определяне на твърдост
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Визуализация на проекта
3.14 Закупуване и доставка на апаратура за определяне на якостни характеристики на материали
Дейност 3.10 Закупуване и доставка на сушилен шкаф с обем 150 литра
Дейност 3.13 Закупуване и доставка на лабораторен анализатор на големина на частици
Дейност 3.7 Закупуване и доставка на нишкова ерозийна машина
3.5 Закупуване и доставка на лабораторен микроскоп
Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Управление мониторинг и отчетност на проекта
Дейност 3.9 Закупуване и доставка на сушилен шкаф с обем 55 литра
3.6 Закупуване и доставка на лабораторна топкова мелница
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 932 671 BGN
Общ бюджет: 1 319 920 BGN
БФП: 928 028 BGN
Общо изплатени средства: 928 028 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 928 028 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 928 028 BGN
928 028 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 788 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 788 824 BGN
788 824 BGN
В т.ч. Национално финансиране 139 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 139 204 BGN
139 204 BGN
Финансиране от бенефициента 393 687 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Внедрен иновативен продукт в дружеството
Индикатор 8 (Д) Сформиран Екип за управление на проект
Индикатор 9 (Д) Изготвена и одобрена тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнители, съгласно ПМС № 69 / 2013 г.
Индикатор 10 (Д) Проведени процедури за определяне на изпълнители, съгласно ПМС № 69 / 2013 г.
Индикатор 11 (Д) Сключени договори с изпълнители
Индикатор 12 (Д) Закупено и доставено ново оборудване – аналитична везна
Индикатор 13 (Д) Закупено и доставено ново оборудване – прецизна везна
Индикатор 14 (Д) Закупено и доставено ново оборудване – лабораторен дестилатор
Индикатор 15 (Д) Закупено и доставено ново оборудване – нагревателна плоча с магнитна бъркалка
Индикатор 16 (Д) Закупено и доставено ново оборудване – лабораторен микроскоп
Индикатор 17 (Д) Закупено и доставено ново оборудване – лабораторна топкова мелница
Индикатор 18 (Д) Закупено и доставено ново оборудване – нишкова ерозийна машина
Индикатор 19 (Д) Закупено и доставено ново оборудване – високоскоростна пробивна машина
Индикатор 20 (Д) Закупено и доставено ново оборудване – Сушилен шкаф с обем 55 литра
Индикатор 21 (Д) Закупено и доставено ново оборудване – Сушилен шкаф с обем 150 литра
Индикатор 22 (Д) Закупено и доставено ново оборудване – Вакумен шкаф с помпа
Индикатор 23 (Д) Закупено и доставено ново оборудване – Муфелна пещ
Индикатор 24 (Д) Закупено и доставено ново оборудване – Лабораторен анализатор на големина на частици
Индикатор 25 (Д) Закупено и доставено ново оборудване – Апаратура за определяне на якостни характеристики на материали
Индикатор 26 (Д) Закупено и доставено ново оборудване – Оборудване за определяне на твърдост
Индикатор 27 (Д) Закупено и доставено ново оборудване – Лабораторен планетарен смесител
Индикатор 28 (Д) Разработена маркетингова стратегия
Индикатор 29 (Д) Изработенi и поставенi върху оборудването информационни стикери
Индикатор 30 (Д) Изработена и монитана визуализираща табела
Индикатор 31 (Д) Успешно отчетен проект
Индикатор 32 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз