Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0550-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „АПОЛОН - 95 ЕООД въвежда иновативен производствен процес“
Бенефициент: АПОЛОН-95 ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: „АПОЛОН - 95 ЕООД въвежда иновативен производствен процес“
Дейности: Съставяне на екип по проекта и разпределяне на задълженията
Разработване на тръжната документация по проекта
Провеждане на тръжна процедура, избор на подизпълнител и закупуване на специализирано оборудване
Доставка на оборудване, монтаж и пускане в употреба
Внедряване на иновативния процес в производството
Информационни дейности
Одит и отчитане
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 454 764 BGN
Общ бюджет: 2 906 150 BGN
БФП: 1 454 700 BGN
Общо изплатени средства: 1 454 456 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 454 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 880 000 BGN
2015 574 456 BGN
1 454 456 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 236 495 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 748 000 BGN
2015 488 288 BGN
1 236 288 BGN
В т.ч. Национално финансиране 218 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 132 000 BGN
2015 86 168 BGN
218 168 BGN
Финансиране от бенефициента 1 451 493 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Нарастване на производителността (в %)
Индикатор 8 (Д) Нарастване на приходите от продажби на мъжки сака ( в %)
Индикатор 9 (Д) Увеличаване на клиентите (в %)
Индикатор 10 (Д) Намаляване на количеството брак при производството на мъжки сака (в %)
Индикатор 11 (Д) Нарастване на броя поръчки за мъжки сака (в %)
Индикатор 12 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз