Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0058-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07004
Наименование: Повишаване конкурентноспособността и адаптивността на заетите към динамичните промени на финансовия пазар
Бенефициент: "Бенч Марк Груп" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2008
Начална дата: 17.12.2008
Дата на приключване: 01.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се повиши професионалната квалификация и ефективността на работа на служителите на 4 дружества - „БенчМарк Груп” АД, ИП „БенчМарк Финанс” АД, „БенчМарк Фонд Имоти” АДСИЦ, УД „БенчМарк Асет Мениджмънт” АД - (наричани още финансова група Бенчмарк), тяхната конкурентноспособност и адаптивност към динамичните промени в сферата на капиталовите пазари.
Дейности: Дейност 1: „Подготвителни дейности за реализация на проекта” Назначаване на екипа. Провеждане на работна среща между ВО, представители на другите трима работодатели и партньора „Трейнсофт” ЕООД. Разпределение на задълженията по реализацията на дейностите. Ще се планира действително разпределение по групите обучаеми по дни от седмицата.
Дейност 2: „Приемане на програма за работа” Определяне и съгласуване на графици и учебни планове за обучението. Изготвяне на графици за провеждане на обучението.
Дейност 3: „Разработка на промоционални материали” Предвидени са 2 платени публикации в централните медии; разпространение на 100 броя информационни брошури; инсталиране на 5 броя външни рекламни панела с логото на ОП „РЧР” , ЕСФ, АЗ и името на проекта в офисите на ВО и партньорите.
Дейност 4: „Подготовка на обучителния процес” Дейности по подготовка на процеса на обучение: ангажиране на учебните зали, осигуряване на необходимите технически средства, дидактически материали, други материали необходими за нормалното протичане на учебния процес.
Дейност 5: „Провеждане на тръжна процедура за учебния модул Инвестиционен мениджмънт (в 3 части – елемент от професията Финансист)” Подготовка на документацията съгласно 55 ПМС. Съгласуване на документацията с ДРСЗ. Набиране на оферти. Сключване на договор с изпълнител.
Дейност 6: „Обучение в 1-ва група по Програма професия Финансист (приложена програма)” Обучаеми – 10 човека, с продължителност на обучението 445 учебни часа.
Дейност 7: „Обучение в 2-ра група по Програма професия Финансист (приложена програма)” Обучаеми – 10 човека, с продължителност на обучението 445 учебни часа.
Дейност 8: „Обучение в 3-та група по Програма професия Финансист (приложена програма)” Обучаеми – 10 човека, с продължителност на обучението 445 учебни часа.
Дейност 9: „Обучение в 4-та група по Програма професия Финансист (приложена програма)” Обучаеми – 10 човека, с продължителност на обучението 445 учебни часа.
Дейност 10: „Провеждане на изпит и сертифициране” В края на курса на обучение, участниците ще полагат изпит, като успешно преминалите ще получат удостоверение.
Дейност 11: „Презентация на реализираните дейности” Заключителен информационен и обобщаващ семинар/пресконференция за резултатите от проекта. Връчване на сертификати, дипломи и удостоверения на участниците в проекта. Заключителна пресконференция за медиите иобществеността.
Дейност 12: „Представяне на междинни финансови и технически отчети” ВО предоставя редовно месечни отчети по изпълнение на проекта, съгласно зададения от ДО график.
Дейност 13: „Представяне на финален финансов и технически отчет”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 24 200 BGN
Общ бюджет: 28 533 BGN
БФП: 22 827 BGN
Общо изплатени средства: 22 824 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 22 827 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 840 BGN
2010 4 595 BGN
2011 13 390 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 824 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 403 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 114 BGN
2010 3 905 BGN
2011 11 381 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 401 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 726 BGN
2010 689 BGN
2011 2 008 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 424 BGN
Финансиране от бенефициента 6 050 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз