Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0646-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „Фул Инженеринг“ ООД чрез внедряване на иновативен продукт.
Бенефициент: "ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на „Фул Инженеринг“ ООД чрез внедряване на иновативен продукт.
Дейности: Дейност 1 Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на предвидените за закупуване дълготрайни материални активи.
Дейност 2 Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайните материални активи, необходими за внедряването на иновативния продукт
Дейност 3 Визуализация и публичност на проекта.
консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АРК МЕТРОЛОГИЯ" ООД
"МИЛКО" ЕООД
Е-Макс Консулт" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 314 660 BGN
Общ бюджет: 349 422 BGN
БФП: 314 480 BGN
Общо изплатени средства: 314 480 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 314 480 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 101 295 BGN
2015 213 185 BGN
314 480 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 267 308 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 86 101 BGN
2015 181 207 BGN
267 308 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 172 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 194 BGN
2015 31 978 BGN
47 172 BGN
Финансиране от бенефициента 34 962 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Индикатор 1: Сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 8 (Д) Индикатор 2: Изготвен и одобрен финален отчет по проекта
Индикатор 9 (Д) Индикатор 3: Проведена тръжна процедура за избор на доставчик на ДМА
Индикатор 10 (Д) Индикатор 4: Доставени и въведени в експлоатация нови машини
Индикатор 11 (Д) Индикатор 5: Проведена вътрешно-фирмена среща със служителите за популяризиране на финансова подкрепа на ЕС и Република България
Индикатор 12 (Д) Индикатор 6: Поставени стикери за визуализация на закупеното оборудване
Индикатор 13 (Д) Индикатор 7: Поставено информационно табло по време на изпълнението на проекта
Индикатор 14 (Д) Индикатор 8: Въведени иновативни за България продукти
Индикатор 15 (Д) Индикатор 9: Въведени иновативни за предприятието услуга


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз