Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0405-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативни технологии в ежедневната работа на Клиника по обща и клинична патология, Първа клиника по коремна хирургия и Онкологичен и лъчетерапевтичен център „Св. Марина“
Бенефициент: Многопрофилна болница за активно лечение "Света Марина" ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативни технологии в ежедневната работа на Клиника по обща и клинична патология, Първа клиника по коремна хирургия и Онкологичен и лъчетерапевтичен център „Св. Марина“
Дейности: Дейност 2. Подготовка и провеждане процедура за избор на изпълнители - доставчици на оборудване ( ДМА).
Дейност 6: Визуализация и публичност на дейностите по проекта
Дейност 4. Придобиване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ехографско ендоскопско и лапароскопско оборудване (ДМА) за Първа клиника по хирургия към МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна.
Дейност 7: Одит на проекта
1. Сформиране на екип за изпълнението на проекта
Дейност 5. Придобиване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване (ДМА) за направление Онкология към МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Дейност 3. Придобиване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване (ДМА) за комплексна автоматизация на Отделението по Обща и клинична патология към МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 743 143 BGN
Общ бюджет: 5 468 131 BGN
БФП: 2 736 347 BGN
Общо изплатени средства: 2 736 347 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 736 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 736 347 BGN
2 736 347 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 325 895 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 325 895 BGN
2 325 895 BGN
В т.ч. Национално финансиране 410 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 410 452 BGN
410 452 BGN
Финансиране от бенефициента 2 734 295 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Брой сформирани екипи по проекта
Индикатор 8 (Д) Брой проведени процедури за избор на доставчик/ци на оборудване
Индикатор 9 (Д) Придобито, инсталирано и въведено в експлоатация оборудване необходимо за комплексна автоматизация на Отделението по Обща и клинична патология
Индикатор 10 (Д) Придобито, инсталирано и хирургия въведено в експлоатация на ехографско ендоскопско и лапароскопско оборудване за Първа клиника по
Индикатор 11 (Д) Придобито, инсталирано и въведено в експлоатация оборудване необходимо за направление Онкология
Индикатор 12 (Д) Внедрена иновативна технология за хистологични наблюдения в Отделението по Обща и клинична патология;
Индикатор 13 (Д) Внедрени високотехнологични иновативни методи (процеси) на работа за извършване на мини-инвазивна диагностика и хирургия – ендоскопски ултразвук, еластография и три-измерна лапароскопия в Първа клиника по хирургия;
Индикатор 14 (Д) Внедрен високотехнологичен иновативен метод за лечение на онкологични заболявания – роботизирано приготвяне на антитуморни лекарства
Индикатор 15 (Д) Изработени обозначителни табели
Индикатор 16 (Д) Брой Изработени стикери
Индикатор 17 (Д) Предадени доклади за извършен одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз