Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0021-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Комплексна модулна линия за производство и пакетиране на хранителни добавки, съдържащи като компонент водорасли или водораслови продукти"
Бенефициент: "Иностар" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 25.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: "Комплексна модулна линия за производство и пакетиране на хранителни добавки, съдържащи като компонент водорасли или водораслови продукти"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА и НМА: 1. комплексна модулна линия за производство и пакетиране на хранителни добавки, съдържа щи като компонент водорасли или водораслови продукти 2. лабор
Дейност 6 Визуализация на проекта
Дейност 4 Разработване на технология за производство на хранителни добавки съдържащи като компонент водорасли или водораслови продукти
Дейност 2 Разработване на проектното предложение за кандидатстване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт
Дейност 7 Изготвяне на междинен/ финален технически и финансов отчет
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Маркетингови проучвания, разработване на бизнес и маркетингови анализи и стратегии за реализация на внедряваните в производство иновативни продукти/процеси
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 288 906 BGN
Общ бюджет: 318 228 BGN
БФП: 286 405 BGN
Общо изплатени средства: 285 557 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 286 405 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 147 308 BGN
2015 138 249 BGN
285 557 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 243 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 125 211 BGN
2015 117 512 BGN
242 723 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 096 BGN
2015 20 737 BGN
42 834 BGN
Финансиране от бенефициента 32 101 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1 Изграждане на комплексна модулна линия за производство и пакетиране на хранителни добавки, съдържащи като компонент водорас ли или водораслови продукти
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2 Нови продукти за пазара
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3 Разработена и въведена нова технология
Индикатор 11 (Д) Индикатор 4 Разработена маркетингова стратегия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз