Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0579-C0001
Номер на проект: К-26-Д-56/19.03.2015
Наименование: "Иновативна система със софтуерна платформа за мониторинг, управление, отчитане и фактуриране с модул за интернет изнесена информация за клиенти"
Бенефициент: "Веолия Енерджи - Варна" ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Иновативна система със софтуерна платформа за мониторинг, управление, отчитане и фактуриране с модул за интернет изнесена информация за клиенти"
Дейности: Доставка и настройване на ДНМА - софтуер за фактуриране
Доставка, монтаж и настройване на ДМА и ДНМА - хардуер, сървърен лиценз и специализиран клиентски софтуер - избор на изпълнител (по чл. 9, ал. 1 от ПМС № 69 от 11.03.2013 г. - без провеждане на процедура)
Визуализация на проекта
Доставка на ДМА – Комплект комуникативно оборудване за абонатни станции с M-bus - водомери, топломери и контролери
Интеграция на специализиран клиентски софтуер и програма за фактуриране, включително разработване на модул към уеб страницата на предприятието към клиенти - избор на изпълнител (по чл. 9, ал. 1 от ПМС № 69 от 11.03.2013 г. - без провеждане на процеду
Доставка на ДМА – Комплект комуникативно оборудване за абонатни станции с M-bus - водомери, топломери и контролери - избор на изпълнител (по чл. 9, ал. 1 от ПМС № 69 от 11.03.2013 г. - без провеждане на процедура)
Доставка на ДМА - комплект комуникационно оборудване за абонатни станции
Доставка, монтаж и настройване на ДМА и ДНМА - хардуер, сървърен лиценз и специализиран клиентски софтуер
Консултантски услуги, свързани с разработване на маркетингова стратегия (включваща проучване и анализ) за реализация на внедрения в производство иновативен процес - избор на изпълнител (по чл. 9, ал. 1 от ПМС № 69 от 11.03.2013 г. - без провеждане на
Доставка и настройване на ДНМА - софтуер за фактуриране - избор на изпълнител (по чл. 9, ал. 1 от ПМС № 69 от 11.03.2013 г. - без провеждане на процедура)
Доставка на ДМА - комплект комуникационно оборудване за абонатни станции - избор на изпълнител (по чл. 9, ал. 1 от ПМС № 69 от 11.03.2013 г. - без провеждане на процедура)
Интеграция на специализиран клиентски софтуер и програма за фактуриране, включително разработване на модул към уеб страницата на предприятието към клиенти
Консултантски услуги за разработване на проектно предложение
Консултантски услуги, свързани с разработване на маркетингова стратегия (включваща проучване и анализ) за реализация на внедрения в производство иновативен процес
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 498 719 BGN
Общ бюджет: 902 834 BGN
БФП: 442 389 BGN
Общо изплатени средства: 442 389 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 442 389 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 442 389 BGN
442 389 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 376 030 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 376 030 BGN
376 030 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 66 358 BGN
66 358 BGN
Финансиране от бенефициента 519 075 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Проведен избори на изпълнител по чл.9 ал.1
Индикатор 9 (Д) Сключени договори с изпълнители
Индикатор 10 (Д) Доставено, внедрено и заприходено комуникативно оборудване за абонатни станции с M-bus - водомер, топломер и контролер
Индикатор 11 (Д) Доставени, внедрени и заприходени Комплект комуникационно оборудване за абонатни станции - GSM/GPRS IP модем и M-Bus master за макс. 8 devices; M-Bus Digital Input Modules, 4 DI цифрови входове за помпи и врата; M-Bus кабел JYSTY 2x2x1.5
Индикатор 12 (Д) Доставен, внедрен и заприходен хардуер за мениджмънт станция - Tower Server, 7x24, RAID1, 2xHD 500MB, Windows 7pro
Индикатор 13 (Д) Доставен, внедрен и заприходен хардуер за сървър - LX-BACnet сървър - Tower Server, 7x24, RAID1, 2xHD 500MB, Windows 7pro
Индикатор 14 (Д) Доставен, внедрен и заприходен хардуер за работна станция - Tower Server, 7x24, RAID1, 2xHD 500MB, Windows 7pro
Индикатор 15 (Д) Доставен, внедрен и заприходен клиентски софтуер ADP за 3000 информационни точки и лицензи за мениджмънт станцията
Индикатор 16 (Д) Доставен, внедрен и заприходен сървърен лиценз - LX-BACnet лиценз за сървърите - License Integration M-Bus за 360 M-Bus устройства
Индикатор 17 (Д) Доставен, внедрен и заприходен софтуер за фактуриране - Система за фактуриране, с възможност за интегриране към Майкрософт Дайнамик Нав
Индикатор 18 (Д) Доставена услуга за интегриране на системата и създаден модул за клиенти към уеб страницата на предприятието
Индикатор 19 (Д) Доставена услуга за разработване на маркетингова стратегия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз