Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0080-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Диверсификация на продукцията на "Оптикелектрон Груп" АД чрез внедряване в производство на иновативен продукт "Приставка за смесване на изображение от видимата област с изображение от друг спектрален интервал""
Бенефициент: "ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: "Диверсификация на продукцията на "Оптикелектрон Груп" АД чрез внедряване в производство на иновативен продукт "Приставка за смесване на изображение от видимата област с изображение от друг спектрален интервал""
Дейности: Дейност 4. Визуализация и популяризиране на проекта
консултантски услуги за подготовка на проектното предложение
Дейност 2 Доставка на ДНА
Дейност 1 Доставка и внедряване в производствения процес на фирмата на дълготрайни материални активи
Дейност 3: Провеждане на маркетингово проучване и изготвяне на маркетингова стратегия за пазарна реализациа на внедрения в производство иновативен продукт - Приставка за смесване на изображение от видимата област с изображение от друг спектрален инт
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 410 446 BGN
Общ бюджет: 743 961 BGN
БФП: 387 941 BGN
Общо изплатени средства: 387 941 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 387 941 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 387 941 BGN
387 941 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 329 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 329 750 BGN
329 750 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 58 191 BGN
58 191 BGN
Финансиране от бенефициента 376 655 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Индикатор 1: Брой внедрени от фирмата в производство иновативни продукти
Индикатор 8 (Д) Индикатор 2: Диверсификация на произвежданите продукти;
Индикатор 9 (Д) Индикатор 4: Увеличен производствения капацитет на фирмата
Индикатор 10 (Д) Индикатор 5: Увеличени приходите от продажби.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз