Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0163-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр.Тръстеник Община Долна Митрополия
Бенефициент: Община Долна Митрополия
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 19.02.2009
Дата на приключване: 07.07.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Долна Митрополия
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект (операция, съгласно термините, въведени и използвани от одобрената от Европейската комисия ОПОС и от Регламент (EO) № 1083/2006 на ЕК) има за основна цел да подпомогне община Долна Митрополия (и респективно страната като цяло), при постигането на съответствие с изискванията на законодателството в областта на опазването на околната среда. По – специално, с настоящия проект за техническа помощ ще се подпомогне реалното практическо прилагане на изискванията на законодателството (д
Дейности: Дейност 1 - Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за водния сектор на гр. Тръстеник Дейност 1.1- Преглед на съществуващата документация, обследване на водния цикъл и изработване на графични материали отразяващи съществуващата ситуация - Преглед на съществуващата документация и извършване на полеви диагностични и геодезични измервания и изработване на графични материали. Дейност 1.2 - Подготовка на 25 годишна инвестиционна програма за водния сектор на града-На базата на събраната от предишните дейности информация Консултанта трябва да дефинира всички инвестиционни компоненти необходими за нормалното функциониране на целия воден цикъл на града.Дейност 1.3 - Подготовка на анализ на социалната поносимост на проекта на макро равнище- Консултантът трябва да оцени социалната поносимост на инвестиционния проект. Дейност 1.4 - Избор на инвестиционни компоненти, които да бъдат включени във Формуляра за кандидатстване за финансиране по ОП “Околна среда 2007 - 2013” съобразявайки си с резултатите от анализа на социалната поносимост-Избор на инвестиционните компоненти на базата на изготвената Инвестиционна програма и Анализа на социалната поносимостДейност 1.5 – Подготовка на пред- инвестиционно проучване за всички одобрени инвестиционни компоненти, които ще бъдат предложени за финансиране по ОП”Околна среда 2007 – 2013”-Консултантът трябва да изготви Пред-инвестиционно проучване в обем и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти включително геодезически, геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки и др. проучвания. Дейност 1.6 – Изготвяне на идеен проект за одобрената от Областен експертен съвет алтернатива-Консултантът трябва да изготви Идеен проект в обем и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти на базата на одобреното пред-инвестиционно проучване.Дейност 1.7 – Подготовка на Формуляра за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект по ОП “Околна среда” и изготвяне на всички необходими документи които са необходими за комплектоването на Формуляра включително финансови и икономически анализи, оценка на капацитета на Общината и ВиК дружеството, план (стратегия) за провеждане на обществените поръчки, програма за управление на утайките и други съгласно насоките за кандидатстване- Подготовка на Формуляра за кандидатстване и всички съпътстващи към него документи и приложения.Дейност 1.8 – Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, за всички дейности включени за финансиране във Формуляра за кандидатстване, съгласно предварително одобрения от общината план за провеждането им- Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.
Дейност 2 - Техническа помощ за организация и управление на договорите по проекта Дейност 2.1 - Подпомагане на Община Долна Митрополия и Звеното за управление на проекта в процеса на цялостното управление и изпълнение на договорите по проект „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. ТръстеникОказване на съдействие на експертите от община Долна Митрополия по време на изпълнение на целия проект чрез даване на официални становища, предложения за подобряване качеството на документите и коментари .
Дейност 3 - Организация и изпълнение на мерки за публичност по проекта Дейност 3.1 - Осигуряване на пълна прозрачност във връзка с усвояването на средствата по проекта на Община Долна Митрополия, предоставени на Р България от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.Кампании и публикации в печатни медии, печатни материали, информационни събития – работни срещи, конференции и пресконференции и др.
Дейност 4 - Изготвяне на Формуляр за кандидатстване “Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Тръстеник” Дейност 4.1 - Изготвяне на формуляр за кандидатстване и документации за избор на изпълнители за обществени поръчки за процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Реф. № BG161PO005/08/1.30/01/01.Подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране, технически спецификации и документации за избор на изпълнители на обществени поръчки.
Дейност 5 - Одит на проекта Дейност 5.1- Осигуряване на лицензиран експерт – счетоводител или одиторска фирмаПреди подаването на окончателния доклад по проекта ще да бъде извършен одит от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма
Дейност 6.1 – Дейности свързани с издаването на разрешителни по ЗВ, ЗБР,ЗУТ и други Такси за издаване на необходимите документи
Дейност 6.2 – Разходи на общината за закупуване на материали и оборудване за организацията и управлението на проекта Закупуване на материали и технически средства
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 141 200 BGN
Общ бюджет: 873 532 BGN
БФП: 873 532 BGN
Общо изплатени средства: 873 532 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 873 532 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 228 240 BGN
2010 490 631 BGN
2011 154 661 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
873 532 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 698 826 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 182 592 BGN
2010 392 505 BGN
2011 123 729 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
698 826 BGN
В т.ч. Национално финансиране 174 706 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 45 648 BGN
2010 98 126 BGN
2011 30 932 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
174 706 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз