Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0074-C0001
Номер на проект: 13-22-75
Наименование: Придобиване на европейски умения на администрацията в община Сливница
Бенефициент: община Сливница
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 06.01.2014
Дата на приключване: 06.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на работната среда и нейната ефективност , чрез усвояване и придобиване на нови европейски умения
Дейности: Дейност № 1: Сформиране на екипа и управление на проекта В рамките на тази дейност се включва - цялостната организация и управление на проектните дейности; функционалното разпределение на задълженията и контролните функции на екипа по проекта; подготовка на тръжните документации за избор на изпълнители; спазване и своевременно актуализиране на план-графика на дейностите; осъществяване на мониторинг и отчетност на изпълняваните дейности и извършваните разходи; анализиране на напредъка на проекта и постигането на предвидените резултати; осъществяване на корективни действия при възникване на непредвидени обстоятелства. В рамките на тази дейност се предвижда изпълнението на следните поддейности:  Сформиране на екипа по проекта – за изпълнението на проекта е определен екип, а именно – Ръководител, Счетоводител, Координатор и Технически сътрудник по проекта;  Провеждане на регулярни месечни срещи – в рамките на тази поддейност ще бъдат провеждани месечните срещи на екипа по проекта, на които ще бъдат обсъждани както физическия и финансов напредък по изпълнение на проекта, така и съответните бъдещи действия за гарантиране спазването на план-графика за изпълнение на дейностите по проекта;  Цялостна подготовка и изготвяне на тръжни документации, необходими за провеждане на процедури за избор на външни изпълнители – община Сливница има обособен отдел, който се занимава с подготовката и изготвянето на тръжни документации по проекти, финансирани от Европейския съюз, съгласно изискванията на ЗОП и други нормативни актове, имащи отношение към настоящия проект. Служителите от този отдел ще бъдат ангажирани в подготовката и изготвянето на тръжните документации, предвидени в Дейност 2.  Организиране и изпълнение на задълженията за отчитане на напредъка по проекта – екипът за изпълнение на проекта ще подготвя и изпраща на Договарящия орган изискуемите по проекта отчети и доклади за отчитане на техническия и финансов напредък по проекта. В рамките на тази поддейност ще бъде осъществявана и цялата кореспонденция с Договарящия орган, свързана с изпълнението на проекта.
Дейност № 2: Провеждане на процедури за избор на изпълнители Дейността предвижда провеждане на тръжни процедури: 1. Процедура за избор на изпълнител/и за провеждане на обучения на общинските служители, съгласно ЗОП. 2. Процедура за избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на информираност и публичност по проекта. 3. Процедура за избор на изпълнител на дейности, свързани с логистика: настаняване, кафе- паузи, наем на зала, наем на техника и транспорт и др. 4. Изпълнението на дейността ще се изпълни на следните стъпки:  Разработване на документации за провеждане на тръжни процедури за дейностите по проекта от служителите от отдела към община Сливница, отговарящ за обществените поръчки;  Провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители;  Набиране и оценка на оферти от кандидати;  Сключване на договори за изпълнение на дадените услуги между община Сливница и спечелилите фирми.
Дейност № 3: Провеждане на обучения за придобиване на европейски умения на администрацията в община Сливница Обучение № 1 „Ефективно управление на служителите в администрацията, чрез планиране и организиране на работата” Обучението ще бъде с продължителност 3 дни и ще обхване общо 15 участника. Такова обучение ще преминат служители от ръководния персонал на община Сливница – кмет, кметски наместници, секретар на общината, директор дирекция и началник отдели. Обученията от направление Ефективно управление са създадени, за да усъвършенстват опита на служителите, свързани с планирането и организиране работата на служителите, както и повишаване личностните компетенции, свързани с управлението на хора, екипи, организации и работни процеси. Основната цел на обученията е повишаване на ефективността на ръководителите чрез обогатяване на гледните им точки и изграждане на работещи стратегии за ефективно дългосрочно управление на екипите и процесите, за които отговарят. При създаването на обучителните програми в направление Ефективно управление е отделено внимание на всички основни предизвикателства, пред които са изправени съвременните ръководители. Включени са обучения, които адресират нуждата им не само по-ефективно да управляват екипите си, но и да се грижат за тяхното развитие, мотивация и добра работна среда. Обучение № 2 „Вътрешен контрол и комуникации между различните административни структури” Обучението ще бъде с продължителност 3 дни и ще обхване общо 39 участника, разделени на 3 групи по 13 човека. Служителите ще бъдат запознати с най-съвременните методи и похвати за вътрешен контрол, ефективно сътрудничество и комуникации между отделните звена на администрацията. Обучението ще бъде изнесено, като в него ще бъдат включени елементи на ролеви игри и повишаване на доверието между служителите, както и изграждане на системи за вътрешен контрол. Обученията, освен ефикасна координация и сътрудничество при функциониране на общинска администрация, ще допринесе и за изграждане на личностни компетенции, относно ефикасния контакт и ефективна комуникация. Съобразно това, за постигане на максимален вътрешен контрол, обученията от това направление са насочени към трайна промяна на разбиранията и нагласите на членовете на екипа.В тях се адресират най-сериозните предизвикателства, с които се сблъскват работните екипи, като успоредно с усвояването на конкретни личностни компетенции, обученията работят за развитие на екипа като органично свързано цяло, с ключова роля за резултатите. Обучение № 3 „Развитие и усъвършенстване на личната ефективност” Обучението ще бъде с продължителност 3 дни и ще обхване общо 39 участника, разделени на 3 групи по 13 човека. Участниците в това обучение ще изградят умения,свързани с управление на времето, управление на стреса, креативно мислене и др. Обученията от направление Лична ефективност са насочени към подобряването на широк кръг от личностни и професионални компетенции на хора от различни сфери на дейност. Въпреки че всяко обучение има свой собствен фокус и тема, компетенциите, които отделните обучения изграждат, се разглеждат в светлината на цялостното личностно развитие. Обученията са насочени към повишаване на ефективността, но се отделя внимание и на въпроса защо точно тези са най-добрите стъпки към постигането на лична ефективност. Обученията са предназначени за по- широка аудитория и дават практически решения и инструменти за справяне с повечето често срещани житейски ситуации и проблеми, което ги прави еднакво приложими и в личен, и в служебен план. Обучение № 4 „Изграждане на публичен имидж” Обучението ще бъде с продължителност 2 дни и ще обхване общо 15 участника. Обучението ще систематизира и обогати познанията на служителите, свързани с изграждане на публичен имидж. Обучението ще бъде осъществено от ИПА, от каталога за 2013г. Целта, която ще бъде постигната с тях е да се разшири полета на знания и компетентност на общинската администрация и да се подобри прилагането на знанията и уменията за изграждане на публичен имидж.
Дейност № 4: Дейности, свързани с осигуряване на информираност и публичност по проекта. В рамките на тази дейност се включват мерки за визуализация и публичност относно конкретните цели, дейности и резултати на проекта. Съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на ЕК № 1828/2006, в рамките на тази дейност ще бъдат предприети действия за информация и публичност. Община Сливница ще предостави информация и ще осигури публичност на изпълнявания проект в медиите, чрез използване на подходящи комуникационни средства описани по-долу:  Осъществяване на две пресконференции – една след стартиране на проекта и една в края на проекта. Те ще имат за цел да се информирана широката общественост за стартиране и респективно финализиране на проекта, постигнатите резултати от проекта и изпълнени дейности. Осъществяването на тези кампании ще доведе до постигане на засилен интерес от страна на служителите и ще бъде осигурена публичност за ролята и позицията на ЕС в процеса на финансиране на проекта, съобразно специфичните изисквания на програмата.  С цел постигане на достатъчна визуализация ще бъдат изготвени и разпространени информационни брошури, банери и химикалки. При изготвянето на материалите осигуряващи публичност и информираност ще бъдат съобразени специфичните изисквания на програмата и ще бъде разпространена подкрепата на ЕС в процеса на финансиране и реализация на проектните дейности. Дейността за информация и публичност по проекта ще бъде възложена на външен изпълнител по предварително определени от община Сливница изисквания, като изпълнението на договора с изпълнителя ще е в пълно съответствие с изискванията на ЗОП и всички други нормативни актове, имащи отношение към предмета на настоящия проект.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Юнайт консултинг" ЕООД
"Адфинити Адвъртайзинг" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 699 BGN
Общ бюджет: 80 294 BGN
БФП: 80 294 BGN
Общо изплатени средства: 82 088 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 82 088 BGN
2015 0 BGN
82 088 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 250 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 69 775 BGN
2015 0 BGN
69 775 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 044 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 313 BGN
2015 0 BGN
12 313 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Oбучени жени
Индикатор 5 (Д) Изработени и разпространени информационни материали
Индикатор 6 (Д) Сключени договори за управление на проекта
Индикатор 7 (Д) Сключени договори с външни изпълнители
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: Брой сключени договори с екипа на проекта
Индикатор 9 (Д) Дейност 1: Брой анализи за напредъка на проекта
Индикатор 10 (Д) Дейност 1: Брой идентифицирани проблеми и предприети действия
Индикатор 11 (Д) Дейност 2: Разработени документации за провеждане на тръжни процедури
Индикатор 12 (Д) Дейност 2: Проведени процедури
Индикатор 13 (Д) Дейност 2: Сключени договори с изпълнители
Индикатор 14 (Д) Дейност 3: Проведени обучение
Индикатор 15 (Д) Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 16 (Д) Дейност 4: Пресконференция
Индикатор 17 (Д) Дейност 4: Публикации в средствата за информация
Индикатор 18 (Д) Дейност 4: Изготвени и разпространени информационни брошури
Индикатор 19 (Д) Дейност 4: Изработени промоционални химикалки
Индикатор 20 (Д) Дейност 4: Изготвени рекламни банери.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз