Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0036-C0001
Номер на проект: 13-22-37
Наименование: Общинска администрация Върбица – компетентна и съвременна
Бенефициент: ОБЩИНА ВЪРБИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 06.01.2014
Дата на приключване: 06.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от двама члена – ръководител, счетоводител. На първата среща на екипа ще бъде детайлизиран плана за действие и конкретните ангажименти на членовете на екипа, ще бъде уточнен график за ежемесечните срещи на екипа. Ежемесечните срещи ще отчитат напредъка по изпълнение на проекта, резултатите от изпълнението на проекта, констатирани евентуални пропуски, несъответствия и мерки за преодоляването им. Екипа за управление е изцяло ангажиран с организация на проектните дейности, съблюдаване резултатите от тях и отчитането им.
2. Обучения в Института по публична администрация 2.1 Публичен имидж – елемент на доброто управление /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 УА-6/. В обучението ще бъдат включени 2 бр. служители на ръководни длъжности и експерти от звената, които поради спецификата на работата си представят общината на различни форуми. Обучението е с продължителност 3 дни, 24 часа. Целта на обучението е да се представят подходи и решения за изграждане на ефективен публичен имидж, като елемент на доброто управление. 2.2 Стратегически мениджмънт в държавната администрация. Сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 (УА–1). В обучението ще бъдат включени 2 общински служители, работещи в областта на стратегическото планиране. Продължителността на обучението е 3 дни 24 уч. часа. За участниците в обучението са предвидени командировъчни в размер, определен в съответствие с Наредбата за командировките в страна. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
3. Обучение по ключови компетентности 3.1 Умения за справяне със стреса и лична способност за създаване на мотивираща среда. В обучението ще бъдат включени 20 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. Обучението е предназначено за новоназначени служители, служители със стаж по-малък от 5 години. Целта е да се мотивират младите квалифицирани служители да останат в общината. 3.2 Комуникативни и презентативни умения. В обучението ще бъдат включени 20 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. Обучението е предназначено за експертните длъжности в администрацията. 3.3 Обучение за изграждане на умения за организиране и планиране на работното време. В обучението ще бъдат включени 40 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. Обучението е предназначено за всички служители в администрацията, предвид важността на тематиката за ефективната дейността на администрацията. Всички служители успешно преминали курса на обучение ще получат сертификати за участие.
4. Дейности за информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална за представяне пред обществеността на целите, дейностите и очакваните резултати, заключителна, целяща представяне на постигнатите резултати. Изработване на информационни листи с темите на обученията, информация за проекта. Информационните листи ще бъдат насочени към общинските служители с цел информиране за предстоящите обученията и начина за включване в тях. Изработка на банер- ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Изработка на химикали с логото на програмата- ще бъдат разпространяване на пресконференциите обученията. Блок листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Заявление за включване в обучение с логата на програмата. Изработване на брандирани флаш памети с логото на ОПАК, съдържащи материали от обученията.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Бенч Марк Груп" АД
ЕВРИКА 3М
БИ ЕНД СИ КОНСУЛТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 085 BGN
Общ бюджет: 69 509 BGN
БФП: 69 509 BGN
Общо изплатени средства: 69 509 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 509 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 69 509 BGN
2015 0 BGN
69 509 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 082 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 59 082 BGN
2015 0 BGN
59 082 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 426 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 426 BGN
2015 0 BGN
10 426 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Д1: Сключени договори с членовете на екипА
Индикатор 6 (Д) Д1: Проведени работни срещи
Индикатор 7 (Д) Д1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) Д1: Изготвени междинни технически доклада
Индикатор 9 (Д) Д2: Обучени служители
Индикатор 10 (Д) Д2: Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) Д3: Обучени служители
Индикатор 12 (Д) Д3: Придобити ключови компетентности
Индикатор 13 (Д) Д3: Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) Д4: пресконференции
Индикатор 15 (Д) Д4: инфо листи
Индикатор 16 (Д) Д4: банер
Индикатор 17 (Д) Д4: семинарни папки
Индикатор 18 (Д) Д4: химикалки
Индикатор 19 (Д) Д4: блок-ноти
Индикатор 20 (Д) Д4: флаш-памет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз