Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0061-C0001
Номер на проект: 13-22-62
Наименование: Компетентно и ефективно обслужване на обществото и гражданите от служителите в Държавна агенция “Архиви”
Бенефициент: Държавна агенция Архиви
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 06.01.2014
Дата на приключване: 06.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е: Повишаване на административния капацитет и подобряване на ефективността и ефикасността на работата на служителите в Държавна агенция “Архиви”.
Дейности: Дейност 1: Обучения провеждани от Института по публична администрация На база на идентифицираните потребности от обучение на ДАА описани в точка 2.2 от настоящото проектно предложение и след направено проучване сред персонала на ДАА, установихме желаещи служители да се квалифицират в следните области на обучения провеждани от ИПА: електронни таблици с Excel, презентационни умения. MS Power Point (базов курс) и изучаването на английски език. При съвместна работа с преките ръководители на структурните звена в ДАА, регистрирахме следните заявки за теми на обучения и брой служители желаещи да се обучават : • /ИТО -8/ Електронни таблици с MS Excel (базов курс) - 55 служители; • /ИТО -11/ Обмен на данни между MS Excel I MS Word - 39 служители; • /ИТО -23/ Презентационни умения. MS Power Point (базов курс) -15 служители; • /ЧЕО -1А/ Разговорен английски език (базов курс) – 24 служители; • /ЧЕО -3/ Английска граматика (опреснителен курс) – 17 служители. При по-нататъшно изпълнение на тази дейност от проектното предложение, ще се следват следните етапи на работа: 1. Обобщаване на получените заявки с конкретни имена на служителите по теми на обучения. При поименното определянето на участниците в обученията, ще се спазват принципите на равенство между половете и липса на дискриминация, съгласно точка 2.4 а) от настоящото проектно предложение. 2. Попълване на отделни групови заявки по всяка една тема, съгласно приложение 2 от Каталога на ИПА на заявените участници. 3. Предоставяне на попълнени групови заявки към ИПА, в сроковете регламентирани от тях; 4. Предоставяне на сертификатите на участниците, издавани от ИПА. 5. Обученията ще се проведат в рамките на срока на настоящия проект, като мястото и датата им на провеждане ще бъдат обявявани от ИПА, въз основа на предварително подадени заявки от служителите, изразили желание да участват в съответните обучения. Посочените по-горе обучения са изцяло съобразени с нуждите на служителите на ДАА и идентифицираните потребности на представителите на целевите групи.
Дейност 2: Обучение “ Работа в екип, екипна ефективност и ефективно лидерство” Тази дейност ще бъде изпълнена от Изпълнител по процедура по ЗОП. В рамките на дейност 2 ще бъде разработена тръжна документация и ще бъде избран съответния изпълнител, като ще бъдат спазени принципите на равнопоставеност, безпристрастност и недискриминация към потенциалните кандидати за изпълнител на дейността. В рамките на дейността ще бъдат реализирани 2 броя тридневни обучения. Обученията ще бъдат изнесени от работното място и извън територията на гр. София. В тези обучения ще бъдат включени ръководни служители и служители от отдел “Човешки ресурси”. Общият брой на обучените служители по тази дейност ще бъде 64 броя, като за по - голяма ефективност и постигане на оптимални резултати служителите ще бъдат разделени на две групи по 32 броя служители във всяка, т.е. ще бъдат организирани и проведени 2 тридневни обучения на служителите на ДАА. Основни теми на обученията ще бъдат: Структура и цели на организацията; Визия и мисия на организацията. Индивидуални цели и цели на организацията;Формиране на екипи; Роли и връзки в екипа – формални и неформални; Екипна ефективност; Мотивация; Доверие; Роли на членовете в един екип в обичайна ситуация и при криза; : Лидерски компетенции – дефиниране на основните лидерски компетенции; Ролята на лидера за достигане на високи резултати в компанията – лидерски стилове, организационен климат; Аналитични подходи при вземане на решения и др. Мотивация и теории за мотивиране и др. На обученията участниците, ще бъдат обучени как да прилагат ефективно уменията си за работа в екип и ефективното лидерство при изпълнение на задълженията си, за да функционират ефикасно звената, които ръководят и как от тяхното правилно осъществяване да се подобрят работните процеси и в ДАА. Ще бъде обсъдена и важността от това да се дава адекватна и навременна информация в отдел “Човешки ресурси” и негативното влияние което оказва неефективната комуникация и координация върху работата на звеното и от там върху администрацията. Ще бъде разгледано ефективното лидерство, като елемент от ефективното и ефикасно управление на администрацията. В рамките на дейността, избраният изпълнител ще разработи учебна програма за обучение, която ще бъде одобрена от Възложителя.. Ще бъдат предоставени на всеки един участник в обучението обучителни материали състоящи се от: комплект еко тефтер и химикалка, USB 4GB с презентациите и обучителни материали, и торба. Обучителните материали, които ще се предоставят на участниците по тази дейност, ще се изработят по дейност 3 “Информация и публичност”. Обучението ще бъде организирано извън работните територии на служителите с цел осигуряване на ефективен учебен процес. За нуждите на оценката на ефективността на проведеното обучение ще бъдат разработени анкетни карти за оценка на придобитите знания и оценка на полезността от обучението и на всеки участник в обучението ще бъде издаден сертификат.
Дейност 3: Осигуряване на информация и публичност на проекта Тази дейност ще бъде изпълнена от Изпълнител по процедура по ЗОП. В рамките на дейност 2 ще бъде разработена тръжна документация и ще бъде избран съответния изпълнител, като ще бъдат спазени принципите на равнопоставеност, безпристрастност и недискриминация към потенциалните кандидати за изпълнител на дейността. Ще бъдат изготвени и разпространени информационни материали за проекта и неговите цели, като бъдат спазени изискванията към техническите характеристики, на мерките за информация и публичност. Ще бъдат изработени: - брошура, представяща целите на проекта и планираните резултати от неговото изпълнение; - плакат за повишаване на информираността на целевата група – служители на ДАА в централните и териториални звена, както и на гражданите, посещаващи офисите на агенцията в цялата страна; -химикалки (брандирани, съгласно изискванията на ОПАК) – 500 бр. Техния брой и относително ниска цена спрямо останалите информационни материали, ще даде възможност информацията за проекта да се популяризира и да стигне до колкото се може повече хора и да има по дълготраен ефект. - флашки 4 GB (брандирани, съгласно изискванията на ОПАК) – 100 бр. - комплект еко тефтер с еко химикалка (брандирани, съгласно изискванията на ОПАК) – 100 бр. - еко торбички (брандирани, съгласно изискванията на ОПАК) – 100 бр. 64 броя от изработените информационни материали (комплект еко тефтер с еко химикалка, флашки и еко торбички) ще бъдат разпространени сред целевата група по дейност 2 Обучение “ Работа в екип, екипна ефективност и ефективно лидертсво”. По този начин ще постигнем максимална ефикасност на използваните финансови ресурси по проекта, съчетавайки потребността от обучителни материали на участниците с целите на осигуряването на информация и публичност на проекта. Ще бъде планирана и проведена информационна кампания, включваща провеждане на заключителна пресконференция, в София с участието на медии за представяне на резултатите от проекта. Като постоянен комуникационен канал за разпространение на информация за дейностите и резултатите от проекта ще бъда използвана интернет страницата на ДАА, на която ще бъде публикувана информация, отвеждаща към новини за проекта и неговите цели, за получената от ОП „Административен капацитет” подкрепа и всички събития и дейности, които касаят проекта.
Дейност 4: Организация и управление на проекта Дейността предвижда сформиране и поддържане на екип за изпълнение и управление на проекта. Екипът ще бъде сформиран през първия месец от изпълнение на проекта и ще осъществява дейност през целия проектен период. Той ще планира, организира, координира, контролира и отчита изпълнението на отделните дейности. В екипа ще бъдат включени следните позиции: ръководител, координатор и счетоводител. Екипът по проекта ще провежда ежемесечни работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. Ръководителят на проекта ще бъде отговорен за ясното разпределение на отговорностите и задачите на членове на екипа и приемането на ефективна система за комуникация за работа между тях, като следи стриктно за изпълнението на всяка една дейност, съгласно изготвения план график. Координаторът ще осъществява цялостна координация с ръководителите и служителите участващи в планираните обучения, подпомагайки оперативно процеса на отчитане на командировките и цялата проектна документация. Ще съдейства на изпълнителите по ЗОП за дейност 2 и дейност 3 при изпълнение на техните задължения и отговорности и ще координира изпълнението на обученията с ИПА. Счетоводителят на проекта ще изпълнява финансов контрол. Ще организира и изпълнява цялостната финансова отчетност на дейностите. Екипът ще изготвя и предоставя на Управляващия орган по програмата междинни и финални доклади за техническо и финансово изпълнение. За целите на изпълнението на проекта, в частност провеждането на срещите на екипа, ще бъдат използвани офиси в сградата на ДАА, София. Представители на Екипът по управление на проекта ще участват в провеждането на процедурата по ЗОП за избор на изпълнители по Дейност 2 и Дейност 3.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 548 BGN
Общ бюджет: 82 833 BGN
БФП: 82 833 BGN
Общо изплатени средства: 82 833 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 82 833 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 82 833 BGN
2015 0 BGN
82 833 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 408 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 70 408 BGN
2015 0 BGN
70 408 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 425 BGN
2015 0 BGN
12 425 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Брой проведени обучения по ключови компетенции
Индикатор 6 (Д) Брой/ проведени теми на обучения от ИПА
Индикатор 7 (Д) Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: Брой проведени теми на обучения провеждани от ИПА
Индикатор 9 (Д) Дейност 1: Брой обучени служители от ИПА
Индикатор 10 (Д) Дейност 1: брой обучени служители по /ИТО-8/ Електронни таблици с MS Excel (базов курс)
Индикатор 11 (Д) Дейност 1: брой обучени служители по /ИТО -11/ -Обмен на данни между MS Excel I MS Word
Индикатор 12 (Д) Дейност 1: брой обучени служители по /ИТО -23/ -Презентационни умения. MS Power Point (базов курс)
Индикатор 13 (Д) Дейност 1: брой обучени служители по /ЧЕО -1А/ -Разговорен английски език (базов курс)
Индикатор 14 (Д) Дейност 1: брой обучени служители по /ЧЕО -3/ - Английска граматика (опреснителен курс)
Индикатор 15 (Д) Дейност 1: Брой обучени служители и получили сертификати от ИПА служители на ДАА
Индикатор 16 (Д) Дейност 2: Брой тръжна документация
Индикатор 17 (Д) Дейност 2: Брой Проведена процедура
Индикатор 18 (Д) Дейност 2: Брой избран и изпълнител
Индикатор 19 (Д) Дейност 2: Брой проведени тридневни обучения
Индикатор 20 (Д) Дейност 2: Брой служители обучени и получили сертификати
Индикатор 21 (Д) Дейност 2: Брой предоставени обучителни материали (комплект -еко тефтер и химикалка, USB 4GB с презентациите, и торба всеки един от участниците
Индикатор 22 (Д) Дейност 2: Програма на обучението
Индикатор 23 (Д) Дейност 3: Брой тръжна документация
Индикатор 24 (Д) Дейност 3: Публикувана информация по проекта на интернет страницата на Държавна агенция “Архиви”;
Индикатор 25 (Д) Дейност 3: Брой Проведена процедура
Индикатор 26 (Д) Дейност 3: Брой избран и изпълнител
Индикатор 27 (Д) Дейност 3: Отпечатана и разпространена брошура, описваща целите на проекта и очакваните резултати по него
Индикатор 28 (Д) Дейност 3: Проведена заключителна пресконференция в гр. София за резултатите от проекта с представители на медиите
Индикатор 29 (Д) Дейност 3: Отпечатан и разпространен плакат
Индикатор 30 (Д) Дейност 3: .Изработени и разпространени химикалки ( брандирани )
Индикатор 31 (Д) Дейност 3: Изработени и разпространени флашки 4 GB ( брандирани)
Индикатор 32 (Д) Дейност 3: Изработени и разпространени комплект еко тефтер с еко химикалка ( брандирани)
Индикатор 33 (Д) Дейност 3: Изработени и разпространени еко торбички ( брандирани)
Индикатор 34 (Д) Дейност 4: Сключени договори с екипа по управление на екипа
Индикатор 35 (Д) Дейност 4: Проведени поне 9 работни срещи на екипа по проекта
Индикатор 36 (Д) Дейност 4: Изготвени технически и финансови доклади за изпълнението на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз