Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0056-C0001
Номер на проект: 13-22-57
Наименование: Община Тунджа - повишаване квалификацията на общинските служители
Бенефициент: Община Тунджа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 03.01.2014
Дата на приключване: 03.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения
Дейности: Дейност 1. Организация и управление В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима членове – ръководител, координатор и счетоводител. Всеки член на екипа ще има конкретни разписани ангажименти. На срещите на екипа ежемесечно ще се отчита напредъка по изпълнение на проекта, ще се обсъждат евентуалните пропуски и възможностите за избягването им.
Дейност 2. Обучения, проведени в Института по публична администрация 2.1 Публичен имидж – елемент на доброто управление /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 УА-6/. В обучението ще бъдат включени двама общински служители на ръководни позиции. То е с продължителност 3 дни, 24 учебни часа. 2.2 Комуникационна стратегия – разработване и план за реализиране /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ЕФ-1/. В обучението ще бъдат включени двама общински служители, работещи в областта на връзки с общественоста То е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. 2.3 Усъвършенстване на вътрешните комуникации – залог за ефективност на управленския процес и добър имидж в обществото /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ЕФ-2/. В обучението ще бъдат включени двама общински служители, изпълняващи ръководни длъжности. То е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. 2.4 Основни производства по АПК (за неюристи) /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ПР-6/. В обучението ще бъдат включени четирима общински служители, които ежедневно работят в областта на административните производства но нямат юридическо образование. То е с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа. За участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Преминалите курса на обучение служители ще получат сертификат.
Дейност 3. Обучения по ключови компетентности 3.1 Повишаване на чувствителността и подобряване на практиките на служителите от администрацията при работа с малцинства - В обучението ще бъдат включени 30 служители, осъществяващи административното обслужване на населението, кметове и кметски наместници. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. 3.2 Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация - В обучението ще бъдат включени 40 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. 3.3 Лидерски умения и екипна ефективност - В обучението ще бъдат включени 10 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. 3.4 Социални отношения и ефективни преговори - В обучението ще бъдат включени 10 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа.
Дейност 4. Обучение „Компютърните технологии в помощ на общинска администрация” Обучението ще включи теми свързани с усъвършенстване уменията за работа с текстообработващи програми, електронни таблици, ще бъдат отделени часове за запознаване с възможностите на специализираният софтуер в общината /деловодна информационна система, наеми, каса и др. /. Общите модули на обучението ще се провеждат в подходящи за целта компютърни зали. В обучението ще бъдат включени 20 служителя. Продължителността на обучението е 60 уч. часа
Дейност 5. Дейности по информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална и заключителна. Изработване на брошури с темите на обученията. Изработка на банер, който ще бъде поставян при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта. Изработка на регистрационни форми за формиране желанията на участниците за включване в обученията.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
"ТЕЗА" ЕООД
Офис консумативи ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 164 BGN
Общ бюджет: 58 030 BGN
БФП: 58 030 BGN
Общо изплатени средства: 58 030 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 030 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 833 BGN
2015 40 198 BGN
58 030 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 158 BGN
2015 34 168 BGN
49 326 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 705 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 675 BGN
2015 6 030 BGN
8 705 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Сключени договори с членовете на екипа;
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Проведени работни срещи
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) По дейност 1 - Изготвени междинни технически доклада
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По дейност 3 - Получени сертификати
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - Обучени служители
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - Получени сертификати
Индикатор 15 (Д) По дейност 5 - Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 16 (Д) По дейност 5 - Изработени брошури
Индикатор 17 (Д) По дейност 5 - Изработен банер
Индикатор 18 (Д) По дейност 5 - Изработени регистрационни форми
Индикатор 19 (Д) По дейност 5 - Химикали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз