Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0025-C0001
Номер на проект: 13-22-26
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Момчилград
Бенефициент: Община Момчилград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 03.01.2014
Дата на приключване: 03.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от двама членове – ръководител на проект и счетоводител. Всеки член на екипа ще има конкретно разписани ангажименти. Ежемесечно ще се провеждат работни срещи на екипа по управление на дейностите по проекта, на които ще се отчита напредъка по изпълнение на проекта, ще се обсъждат евентуалните пропуски и възможностите за избягването им.
Дейност 2. Обучаване на служителите по ключови компетентности 2.1 „Лидерство и развитие на лидерски умения”. В обучението ще бъдат включени 20 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. Обучението е предназначено за ръководните служители и кметовете на населени места в рамките на общината. 2.2 „Умения за справяне със стреса и лична способност за създаване на мотивираща среда”. В обучението ще бъдат включени 20 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. Обучението е предназначено за новоназначени служители и за служители със стаж по-малък от 5 години. Целта е да се мотивират младите квалифицирани служители да останат в общината. 2.3 „Комуникативни и презентативни умения”. В обучението ще бъдат включени 20 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. Обучението е предназначено за експертните длъжности в администрацията. 2.4 „Обучение за изграждане на умения за организиране и планиране на работното време”. В обучението ще бъдат включени 40 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. Обучението е предназначено за служители от всички звена в администрацията, предвид важността на тематиката за ефективната дейност на администрацията.
Дейност 3. Обучения, проведени в Института по публична администрация 3.1 Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ЧР-4/. В обучението ще бъдат включени трима общински служители, работещи в областта на управление на човешките ресурси. Продължителността на обучението е 2 дни, 16 учебни часа. 3.2 Управление на електронната администрация. Облачни технологии. Архитектури, модели и виртуална среда /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 УА-3/. В обучението ще бъдат включени трима общински служители, които ще се обучават в прилагане на : • Нормативната база за Е-управление. Е-България 2020. • Закона за електронното управление и неговото приложение. • Електронно правителство – трансфер на знания в облачната платформа. • Облачни технологии. Мениджмънт във високотехнологична виртуална среда. • Технологии и концепции. Услуги в архитектури (SOA, SaaS PaaS, IaaS), дизайн на електронната • демокрация. • Приложения и иновативни ИКТ решения за оптимизация на управленските дейности. То е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. За участниците в обученията са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировки в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 4. Дейности по информация и публичност В тази дейност се предвижда предоставяне на информация на широката общественост и осигуряване на публичност на проекта, като се използват подходящи комуникационни средства. Още при подаване на проектните предложения кандидатите представят предвидените от тях дейности за оповестяване на финансовия принос на Европейския социален фонд (ЕСФ). В изпълнение на дейноста е предвидено: • Провеждане на две пресконференции - начална и заключителна; • Изработване на брошури с темите на обученията; • Изработване на банер, който ще се поставя пред залите при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта; • Изработване на регистрационни форми за формиране желанията на участниците за включване в обученията; • Изработване на семинарни папки, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите; • Изработване на блок-листи за писане и химикали, които ще се раздават на участниците в обученията.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рила Консулт" ЕООД
ЕТ "Уникс - Бейджан Емин"
ЕВРИКА 3М
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 758 BGN
Общ бюджет: 77 311 BGN
БФП: 77 311 BGN
Общо изплатени средства: 77 311 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 311 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 77 311 BGN
2015 0 BGN
77 311 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 65 714 BGN
2015 0 BGN
65 714 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 597 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 597 BGN
2015 0 BGN
11 597 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Сключени договори с членовете на екипа;
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Проведени работни срещи.
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) По дейност 1 - Изготвени междинни технически доклада
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По дейност 3 - Получени сертификати
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - Организирани и проведени пресконференции;
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - Изработени брошури
Индикатор 15 (Д) По дейност 4 - Изработен банер
Индикатор 16 (Д) По дейност 4 - Изработени регистрационни форми
Индикатор 17 (Д) По дейност 4 - Химикали.
Индикатор 18 (Д) По дейност 4 - Изработени блок-листи за писане (от по 20листа)
Индикатор 19 (Д) По дейност 4 - Семинарни папки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз