Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0021-C0001
Номер на проект: 13-22-22
Наименование: Повишаване професионалната квалификация на служителите в Община Угърчин чрез обучения
Бенефициент: Община Угърчин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 03.01.2014
Дата на приключване: 03.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима членове – ръководител, координатор и счетоводител. Всеки член на екипа ще има конкретни разписани ангажименти. На срещите на екипа ежемесечно ще се отчита напредъка по изпълнение на проекта, ще се обсъждат евентуалните пропуски и възможностите за избягването им.
Дейност 2. Обучения по ключови компетентности 2.1 Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация В обучението ще бъдат включени 30 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. 2.2 Лидерски умения и екипна ефективност В обучението ще бъдат включени 10 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. 2.3 Методи за повишаване на личната продуктивност В обучението ще бъдат включени 30 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа.
3. Обучение по информационни технологии В обучението ще бъде представена информация за възможностите на новите информационни технологии, перспективите за развитие. Практически обучението ще е насочено към работа с Word, Excel и електронно подписани документи. В обучението ще бъдат включени 26 служители, кметове и кметски наместници по населени места, служители, които изпитват необходимост от подобряване на уменията им за работа със софтуерните продукти. Продължителността на обучението е 60 учебни часа. Участниците, преминали успешно курса, ще получат сертификат.
Дейност 4. Обучения, проведени в Института по публична администрация 4.1 Основни производства по АПК (за неюристи) /сигнатура по Каталога за 2013 - ПР–6/ В обучението ще бъдат включени двама общински служители без юридическо образование. То е с продължителност 1.5 дни, 12 учебни часа. 4.2 Административно обслужване /сигнатура по Каталога за 2013 - ИТО–4/. В обучението ще бъдат включени трима общински служители. То е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. За участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 5. Дейности по информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална (за запознаване с проекта) и заключителна (за представяне на постигнатите резултати). Изработване на брошури с темите на обученията. Изработка на банер, който ще бъде поставян при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта. Изработка на регистрационни форми за формиране желанията на участниците за включване в обученията. Изработка на семинарни папки, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. На участниците в обученията ще се раздават блок-листи за писане с логото на програмата и химикали.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
"СИ БИ ЕС Консултинг" ЕООД
ЕВРИКА 3М
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 191 BGN
Общ бюджет: 85 446 BGN
БФП: 85 446 BGN
Общо изплатени средства: 85 446 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 446 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 85 446 BGN
2015 0 BGN
85 446 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 629 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 72 629 BGN
2015 0 BGN
72 629 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 817 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 817 BGN
2015 0 BGN
12 817 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Сключени договори със служители на общинската администрация
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Проведени срещи на екипа на проекта
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Изготвени междинни технически доклади
Индикатор 8 (Д) Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 9 (Д) Дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 10 (Д) Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 11 (Д) Дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 12 (Д) Дейност 4: Обучени служители
Индикатор 13 (Д) Дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) Дейност 5: Организирани пресконференции
Индикатор 15 (Д) Дейност 5: Изработени брошури
Индикатор 16 (Д) Дейност 5: Изработен банер
Индикатор 17 (Д) Дейност 5: Изработени регистрационни форми
Индикатор 18 (Д) Дейност 5: Изработени семинарни папки
Индикатор 19 (Д) Дейност 5: изработени блок-листи за писане от 20 листа
Индикатор 20 (Д) Дейност 5: Изработени химикалки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз