Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0161-C0001
Номер на проект: 58-131-160-160
Наименование: Изготвяне на работни проекти за ВиК мрежи и ПСОВ за село Пищигово и село Черногорово, община Пазарджик
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е осигуряването на по-добро водоснабдяване и отговорно използване на водните ресурси, в съответствие с държавната политика за устойчиво развитие на водния сектор. Чрез проекта ще бъдет създадени предпоставки за трайно подобряване условията на питейно-битовото водоснабдяване в село Пищигово и село Черногорово, част от ареал Пазарджик съглано Анекса по настоящата схема.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип по проекта Веднага след подписването на договора за финансиране на проекта, ще бъде сформиран екип на проекта, който да започне неговата реализация. Предвиденият екип се състои от четирима експерти - ръководител проект, координатор, счетоводител /финансист/ и технически сътрудник. При подбора на членовете на екипа ще бъдат съблюдавани изискванията за професионална компетеност – подходящо образование, опит в конкретната сфера на задължения, умения за работа в екип, както и в стресови ситуации. Те ще са отговорни за цялостната координация и успешна реализация на проекта. Екипът ще е съставен от пряко ангажираните с реализицията на проекта лица –представители на общинската администрация, а при необходимост – и външни експерти. Основен принцип, който ще бъде спазван при техния избор ще е наличието на добър професионален опит и необходимата квалификаия за успешното изпълнение на предвидените по проекта дейности.
Дейност 2: Дейности по Оценка на въздействието върху околната среда Изпълнителя на тази дейност ще предостави необходимата изходна информация за ОВОС, заедно със съответните анализи и обосновки, изготвени от него. Процедурата по ОВОС и доклада ще бъдат част от отговорностите и задълженията на Консултанта, като важен ангажимент от негова страна ще бъде да прегледа отделните ОВОС, за да се увери, че съответните изисквания и мерки на националното законодатество за опазване на околната среда се съблюдават, като в частност се увери, че ОВОС отговарят на съответните Директивите на ЕС.
Дейност 3: Провеждане на обществено обсъждане за бъдещата реализация на проекта за ВиК мрежа и ПСОВ за с. Пищигово и с. Черногорово Дейността включва организиране /зали, техника, изработка на покани, програма/ и провеждане на обществено обсъждане и консултации с местните жители и заинтересованите страни от реализацията на инвестиционния проект. Основно за дейността отговарят техническия сътрудник и координатора по проекта; Резултатите от обсъждането ще послужат за предприемането на последващите действия, както и за анализ на общественото мнение и нагласи във връзка с проекта. Протоколите от обществените обсъждания и списък на участниците в обществените консултации, ще бъде публикуван на интернет страницата на община Пазарджик
Дейност 4: Изготвяне на работни проекти за ВиК мрежа и ПСОВ за село Пищигово и село Черногорово Сред най-важните дейности по успешната реализация на предложения от община Пазарджик проект „Изготвяне на работни проекти за ВиК мрежи и ПСОВ за село Пищигово и село Черногорово, община Пазарджик” е подготовката на Работни проекти за водоснабдяване, канализация и Пречиствателна станция за отпадни води в село Пищигово и село Черногорово. Основен принцип при осъществяването на проектирането ще бъде стриктното съблюдаване на действащите разпоредби по Закона за устройство на територията, Закона за водите, Закона за опазване на околната среда, както и наредбите и други подзаконови нормативни актове на Министерски съвет, Министерство на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. При изготвянето на техническта документация ще бъдат използвани изготвените на идейна фаза проекти за двете села и ще се обърне в максимална степен внимание на опазването на околната среда чрез заложените за бъдещо изпълнение съвременни технологични решения по отношение на водоснабдителната и канализационна мрежа /устойчиви и с дълъг период на експлоатация тръби/, както и съоражения за пречистване на водите при висока степен на ефективност и сигурност. Лицата, които ще извършат тази дейнност ще бъдат с пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и необходимия опит и квалификация за играждането на съоражения и мрежи от подобен мащаб.
Дейност 5: Изготвяне на финансов и икономически анализ за подготовка и изпълнение на инвестиционния проект /в т.ч. и анализ «Раходи-ползи». Инвестиционните проекти в публичния сектор обикновено имат многогодишен срок на експлоатация и засягат благосъстоянието на големи групи от хора. Голямата им икономическа и социална значимост налага оценяването на тяхната ефективност. За целта може да се използва техниката на анализа „Разходи-ползи”. При неговото осъществяване ще бъдат използвани методическтие указания в тази област и добрите европейски практики за анализи на проекти в областа на ВиК инфраструктурата. По този начин ще се генерира съществена информация за вземането на управленски решения свръзани с реалното строителство ан Пречиствателните станции и цялостната реконструкция на ВиК мрежата в село Пищигово и село Черногорово. трябва да бъде решен с този проект; Ще бъде отчетена местната специфика, въздествието върху околната среда, ползите свързани с повишаване стандарта на населението и предпоставките за привличането на инвестиции, анализ за въздействието на евентуални ограничители (политически, икономически, социални, технологични и др.) върху проекта.
Дейност 6: Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект; комплектоване на формуляра за кандидатстване с инвестиционния проект. След изготвянето на работните проекти за водоснабдителната и канализационна мрежа за селата Пищигово и Черногорово и пречиствателните станции, Консултантът изготвя пълен набор от тръжни документи за предвидените в работните проекти дейности, съгласно действащите правила за обществени поръчки и ПМС 249 за допустимост на разходите по ОП „Околна среда”. Заданията по всеки от договорите за възлагане изпълнението на строително-монтажните работи и други дейности, свързани с реализацията на бъдещия инвестиционен проект ще бъдат подлагани на предварително съгласуване с МОСВ. В рамките на тази дейост, Конуслтантът в пълно съответствие с изискванията на схемата по ОП „Околна среда” BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води, ще изготви и апликационната форма, с която да се кандидатства за бъдещата реализация на инвестиционния проект по горепосочената схема.
Дейност 7: Одит на проекта Дейността включва избор на независим лицензиран експерт – счетоводител или одиторска фирма, които да извършат одит на проекта. Изборът ще е на база правоспособност и експертност, изготвяне и предоставяне на заверения одиторски доклад на кандидатстващата организация – община Пазарджик, която ще го приложи заедно с финални отчет по проекта. Целта му ще е да удостовери, че отчетените разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин).
Дейност 8: Публичност на проекта Съгласно насоките по схемата е предвидено провеждането на рекламно-информационна програма за популяризиране на Програмата и проекта, която ще съдържа следните елементи: 1. За целите на популяризиране на проекта ще се проведат 2 прес-конференции при стартиране и приключване на проекта. Ще бъдат поканени представители на МОСВ, местни и регионални медии, областна управа, представители на местния бизнес. По време на първата прес-конференция присъстващите ще бъдат запознати с основните цели на проекта, с дейностите и източници на финансиране. Ще се популяризира донорската дейност на Европейския съюз, както и основните цели на ОП „Околна среда”. Заключотелната пресконференция ще лредстави информация за постигнатите резултати от проекта, за следващите стъпки, които предстоят в посока подобряване ВиК съоръженията, респ. качеството на живот на населението. 2. Ще се изработят следните материали за осигуряване на публичност: Брошура, двустранна, 4 цвята, 200 бр., която ще съдържа информация за целите и дейностите по проекта, както и кратка информация за ОП „Околна среда” ЕФРР, Кохезионния фонд. 3. Периодично по време на изпълнение на проекта ще бъдат изготвяни съобщения за пресата, както и информация, която да бъде качвана на интернет страницата на общината www.pazardzhik.bg Всички материали и мероприятия по осигуряването на публичност ще са в пълно съответствие с насоките за осъществяване на мерките по информация и публичност и ще се изготвят по начин, представящ достатъчно ясно, че финансирането е осигурено от Европейски съюз /Фонда за регионално развитие/ и Кохезионния фонд и Правителството на Република България. Резултат – Проведени пресконференции за представяне на проекта, цели и резултати по него; присъствали минимум 50 човека и 3 регионални медии, изработени и разпространени сред обществеността 200 бр. брошури, публикувани 5 събщения в местната преса с информация за проекта. (1) мерки за информация и публичност, вкл. подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз (съгласно указанията за изпълнение на мерки за информация и публичност, включени в образеца на договор – Приложение № IV).
Подготовка на формуляра за кандидастване и съпътстваща докумeнтация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 692 420 BGN
Общ бюджет: 446 712 BGN
БФП: 446 712 BGN
Общо изплатени средства: 582 135 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 446 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 138 484 BGN
2010 0 BGN
2011 443 651 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
582 135 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 357 369 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 110 787 BGN
2010 0 BGN
2011 354 921 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
465 708 BGN
В т.ч. Национално финансиране 89 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 27 697 BGN
2010 0 BGN
2011 88 730 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
116 427 BGN
Финансиране от бенефициента 148 700 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз