Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0152-C0001
Номер на проект: 58-131-151-151
Наименование: Подготовка на инвестиционен проект за финансиране по ОП “Околна среда”: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежи и изграждане на ПСОВ за селата Огняново и Хаджиево
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Глобална цел на проекта е опазване и подобряване състоянието на водите по поречието на р. Марица , което е свързано с възстановяването на естествената околна среда и развитието на екологичната инфраструктура в Община Пазарджик – селата Огняново и Хаджиево. Тази цел ще бъде постигната с подготовката и реализирането на инвестиционен проект: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежи и изграждане на ПСОВ за селата Огняново и Хаджиево”. Поради недостиг на
Дейности: Дейност 0: Подготовка на проекта Консултантска помощ по определяне на параметрите, подготовка на проекта за кандидатстване за финансиране и попълване на формуляр за кандидатстване.
Дейност 1: Управление на проекта Избор на консултант и възлагане на него на общото управление, координация на дейностите, мониторинг, контрол и отчитане на проекта
Дейност 2: Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка и избор на Технически проектант Изготвят се тържни книжа с техническа документация за обявяване на обществена поръчка за избор на Технически проектант
Дейност 3: Прединвестиционен проект: Съвместно третиране на отпадъчните води Прединвестиционен проект в три варианта: 1. Обща пречиствателна станция на двете села 2. Помпена станция и тласкател до съществуваща ПСОВ Пазрджик
Дейност 4: Работен проект за: Канализационната мрежа на с. Огняново Изработване на идеен и работен проект за с. Огняново, адаптирана към резултатите от прединвестиционния проект по Д3.
Дейност 5: Работен проект за: Канализационната мрежа на с. Хаджиево Изработване на идеен и работен проект за с. Хаджиево, адаптиран към резултатите от прединвестиционния проект по Д3.
Дейност 6: Работен проект: Съвместно третиране на отпадъчните води от с. Огняново и с. Хаджиево –външни връзки и съоръжения Изготвяне на работен проект съгласно решението за избор на вариант от прединвестиционния проект по Д3.
Дейност 7: Работен проект: Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Огняново Изготвяне на работен проект , който е синхронизиран с работния проект за канализационната мрежа
Дейност 8: Работен проект: Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Хаджиево Изготвяне на работен проект , който е синхронизиран с работния проект за канализационната мрежа
Дейност 9: Изготвяне на ОВОС Стандартна
Дейност 10: Подготовка на документация за издаване на разрешителни за заустване по Закона за водите Подготвя се документация за заустване съгласно чл.14(1) до (5) от наредба N10 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения за точкови източници на замърсявания
Дейност 11: Изготвяне на парцеларни планове и ПУП за промяна предназначението на терени за площните обекти Трасетата извън населените места се нанасят върху картата на имотните регистри и се съставя документация за въвеждане на сервитут за линейните обекти и отчуждаване и/или промяна на предназначението на замята за площни обекти
Дейност 12: Изработване на комплект тържни документи за строителство на инвестиционен проект Подготовка на цялостна документация за обявяване на търг за възлагане на обществена поръчка – строителство по ЗОП.
Дейност 13: Финансово-икономически анализ Изготвяне на финансови и икономически анализи, вкл. анализ за разходите и ползите. Необходим за приложение към формуляра за кандидатстване за бъдещо финансиране.
Дейност 14: Изготвяне на проектно предложение Комплектоване на документите и изготвяне на Предложение за финансиране на бъдещия инвестиционен проект от ОП „Околна среда”.
Дейност 15: Независима оценка на Инвестиционния проект и Предложението за финансиране Контрол на качеството. Гаранция за последващо финансиране и изпълнение на Инвестиционния проект.
Дейност 16: Одит на Проекта Стандартна проектна процедура
Дейност 17: Публичност и информиране По специално изготвен Комуникационен план
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 515 800 BGN
Общ бюджет: 384 268 BGN
БФП: 384 268 BGN
Общо изплатени средства: 384 268 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 384 268 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 103 160 BGN
2010 0 BGN
2011 281 108 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
384 268 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 307 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 82 528 BGN
2010 0 BGN
2011 224 887 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
307 415 BGN
В т.ч. Национално финансиране 76 854 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 632 BGN
2010 0 BGN
2011 56 222 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 854 BGN
Финансиране от бенефициента 10 000 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз