Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0108-C0001
Номер на проект: 13-22-111
Наименование: Подобряване работата на общинските служители чрез повишаване на професионалната компетентност
Бенефициент: Община Джебел
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 02.01.2014
Дата на приключване: 02.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Джебел за реализиране на ефективни политики и качествено обслужване на гражданите и бизнеса.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта В тази дейност са включени следните под-дейности: • Провеждане на тръжни процедури, съобразно предвидените по проекта дейности • Изготвяне на междинни доклади и на окончателен доклад по изпълнение на проекта • Осигуряване на отчетност, мониторинг и контрол на изпълнението За управление и изпълнение на проекта ще бъде сформиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Управляващия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В екипа ще бъдат включени служители на районната администрация. Екипът на проекта ще осъществява текущ контрол върху дейността на изпълнителите, включително качеството на проведените обучения, верификация на направените разходи и мониторинг. Екипът на бенефициента ще изготвя регулярни финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК.
Дейност 2: Обучение по „Лична ефективност: Ефективна организация на работното и личното пространство“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Защо ефективната организация на работното и личното пространство е важна? Видове загуби и за избягването на кои от тях организацията на работното и личното пространство може да помогне? 2. Методът 5S (пет „ес“) за постигане на тотална организация, чистота и стандартизация. 3. Що е 5S: Пет лесни стъпки за създаване и поддържане на ефикасно работно и лично пространство, където всичко си е на мястото. 4. Цели на 5S: повишена ефективност; без загуба на време за търсене на необходимите за производството/предоставянето на услугите неща; подобрена ергономия; безопасност на работното място. 5. 5S – важен инструмент за борба с хаоса, който ни заобикаля. Хаосът проявява тенденция към увеличаване, затова са необходими постоянни усилия за укротяването му. 6. Петте „еса“ на 5S: a. Сортиране b. Систематично подреждане c. Систематично почистване d. Стандартизиране e. Самодисциплина 7. Примери за прилагането на петте „еса“ в административна среда 8. Практически упражнения за прилагането на 5S в работните помещения на общината.
Дейност 3: Обучение по „Екипна ефективност“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Екип и група 2. Очаквания към членовете на екипа 3. Фази в развитието на екипа 4. Планиране и провеждане на успешни срещи 5. Работни инструкции и делегиране 6. Комуникация 7. Мотивация 8. Вземане на решения 9. Решаване на тестове за проверка на знанията, бизнес казуси и упражнения, ролеви игри.
Дейност 4: Обучение по „Управление на промяната“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Промяната-ключ за бъдещето; 2. Естество; 3. Отношение към промяната; 4. Стратегии за преодоляване на съпротивата срещу промяна-системен модел за интервенции; 5. Модел на “организационно равнище-екипно-индивидуално“ 6. Промяната като процес; 7. Техники и подходи за управлението й; 8. Планиране за промяна; 9. Ролята на висшите и средни мениджъри 10. Комуникация в процеса на промяна – модел ADKAR 11. Бизнес казуси и упражнения, с фокус върху администрацията.
Дейност 5: Обучение по „Предприемачество, подкрепа за развитие на местния бизнес и насърчаване на предприемачеството“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Предприемачество. Иновации. Определения. Примери за общински предприемачески инициативи, реализирани в Европейския съюз. 2. Как изглежда една предприемаческа инициатива? a. Предприемаческата идея b. Пътят към реализацията на предприемаческата идея c. Определяне на бизнеса модела. Как да конструираме бизнес модела? d. Определяне на етапи, предположения и задачи e. Маркетингова стратегия и тактика. Как да ги направим прости, разбираеми и изпълними? 3. Представяне на предприемаческата инициатива пред заинтересуваните лица и източници за финансиране, като други предприемачи, инвестиционни фондове, рискови капиталисти, бизнес ангели и др. 4. Правни форми и правно осигуряване 5. Как да привлечем хора с предприемачески дух? 6. Реализация на предприемаческата инициатива? 7. Форми за подкрепа за развитие на местния бизнес и предприемачество.
Дейност 6: Обучение по „Работа с електронно подписани документи” (ИТО–5) от каталога на ИПА Обучението ще обхване следните теми: • Обработване на електронно подписани документи – получаване на документа, проверка валидността на подписа (верификация), отваряне на документа. • Обработка: редакция, становище, затваряне на документа. • Съхранение и изпращане на електронно подписан документ.
Дейност 7: Дейности за информация и публичност Тази дейност ще се провежда с цел да се популяризира сред обществеността дейността по проекта. Включва планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на резултатите от проекта и дейностите по него:  предоставяне на информация и осигуряване на публичност за изпълнението на проекта в медиите, чрез подготовка на материали за платени публикации в регионален ежедневник при стартиране и при приключване на проекта;  организиране на пресконференции за оповестяване на проекта при неговото стартиране, както и при приключване на проекта за представяне на резултатите от него;  публикуване и разпространение на рекламни и информационни материали.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ "Уникс - Бейджан Емин"
Консорциум „P&C”
БЕСТКОНСУЛТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 751 BGN
Общ бюджет: 58 608 BGN
БФП: 58 608 BGN
Общо изплатени средства: 58 608 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 608 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 550 BGN
2015 41 058 BGN
58 608 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 817 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 918 BGN
2015 34 899 BGN
49 817 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 633 BGN
2015 6 159 BGN
8 791 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Д1:Одобрени в срок и без съществени забележки от договарящия орган доклади; Изпълнени в срок проектни дейности
Индикатор 6 (Д) По Д2: Брой обучени
Индикатор 7 (Д) По Д3: Брой обучени
Индикатор 8 (Д) По Д4: Брой обучени
Индикатор 9 (Д) По Д5: Брой обучени
Индикатор 10 (Д) По Д6: Брой обучени


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз