Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0146-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект за „Изграждане на канализация, колектор и ПСОВ - град Белово”
Бенефициент: Община Белово
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 17.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Белово
Описание
Описание на проекта: ефективна и ефикасна подготовка на цялостен инвестиционен проект за изграждане на канализация и ПСОВ в кв. Малко Белово, община Белово
Дейности: Дейност 1: Провеждане на геодезически, геоложки и хидроложки проучвания, предпроектни проучвания и ПУП, процедури по ЗООЗ и ЗУТ, изготвяне на работен проект на ремонт, доизграждане на канализационна мрежа, колектор и ПСОВ, включително с инфраструктур Дейността включва: 1. направа на геодезически, геоложки и хидроложки проучвания по трасето на предвидената канализация и на мястото, определено за пречиствателна станция за отпадъчни води; 2. предпроектни проучвания, процедури по промяна предназначение, проектиране на работни проекти, въз основа на данните от проучванията, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията. Целите на настоящата дейност са: - Провеждане на необходимите проучвания, с оглед установяване на характеристиките на терена; - Избор на най-подходящ вариант за реализация на инвестиционното намерение; - Изясняване на инвестиционното намерение в детайли, осигуряващи възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта; - Да се осигури работен проект като част от документацията за възлагане на изпълнението на строителството, чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство при условията и по реда на ЗОП; - Да се осигурява съответствието на проектното решение с изискванията към строежите по чл. 169 ЗУТ; Резултатите от нея са следните: - Наличие на необходимите проучвания, с оглед установяване на характеристиките на терена; - Избран най-подходящ вариант за реализация на инвестиционното намерение; - Изяснено инвестиционно намерение в детайли, осигуряващи възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта; - Осигурен работен проект като част от документацията за възлагане на изпълнението на строителството, чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство при условията и по реда на ЗОП; - Осигурено съответствие на проектното решение с изискванията към строежите по чл. 169 ЗУТ. За определяне на изпълнител на настоящата дейност ще бъде проведена обществена поръчка – открита процедура според правилата на Закона за обществените поръчки.
Дейност 2: Дейности във връзка с процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, издаване на разрешителни по Закона за водите, процедурите и такси за издаване на разрешителни за строеж; Дейността включва подаване на заявления, с приложени изискуеми документи, и издаване на съответните преценки и разрешителни, като се спазват всички изисквания на приложимото законодателство – Закон за опазване на околната среда, Закон за водите, ЗУТ. В нея е включено и упражняване на независим строителен надзор в проектирането. Дейностите по издаване на разрешителни, различни от разрешителното за строеж, ще бъдат изпълнявани успоредно с предходната под-дейност – изготвяне на работен проект, с цел оптимизиране на времетраенето на проекта. Упражняването на строителен надзор в проектирането и процедурите по издаване на разрешително за строеж ще започнат непосредствено след предаване на готовия работен проект от изпълнителя на Дейност 1. Цел на дейността: - осигуряване на всички необходими преценки (преценка за необходимостта от ОВОС) и разрешителни, включително разрешение за строеж, за бъдещия инвестиционен проект. - осигуряване на качествен работен проект, съобразен с всички действащи нормативни изисквания и спецификите на населеното място. Резултати от дейността: - осигурени всички необходими преценки (преценка за необходимостта от ОВОС) и разрешителни, включително разрешение за строеж, за бъдещия инвестиционен проект. - осигурен качествен работен проект, съобразен с всички действащи нормативни изисквания и спецификите на населеното място.
Дейност 3: Изготвяне на анализ Разходи-ползи, съгласно насоките на Европейската комисия, Работен документ 4 Настоящата дейност предвижда изготвяне на пълен анализ „Разходи-ползи”, съгласно „Ръководство за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи“ на Европейската комисия, Указания към методиката за изготвяне на Анализ на Разходите и Ползите, Работен документ 4, на Европейската комисия и други приложими документи. Цел на настоящата дейност: - Правилно оценяване на финансовите, икономическите и социални ползи и разходи от проекта; - Определяне дали бъдещият инвестиционен проект е целесъобразен от икономическа гледна точка и дали допринася за целите на регионалната политика на ЕС; - Определяне, че приносът от Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда” е необходим за осигуряване на финансовата осъществимост на проекта, както и необходимото ниво на подпомагане. Резултати от изпълнението на настоящата дейност: - Правилно оценени финансови, икономически и социални ползи и разходи от проекта; - Определена целесъобразност на бъдещия инвестиционен проект от икономическа гледна точка и приносът му към целите на регионалната политика на ЕС; - Определена необходимост от принос от Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” за осигуряване на финансовата осъществимост на проекта, както и необходимото ниво на подпомагане. За определяне на изпълнител на настоящата дейност и Дейности 4 и 5 ще бъде проведена обществена поръчка – открита процедура според правилата на Закона за обществените поръчки.
Дейност 4: Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект Настоящата дейност включва изготвяне на пълни тръжни документации за възлагане изпълнението на дейностите, включени в бъдещия инвестиционен проект – строителни работи, независим строителен надзор, техническа помощ за изпълнението на инвестиционния проект, съгласно изискванията на Закона за обществени поръчки и подзаконовите нормативни актове. Цел на настоящата дейност: - Осигуряване на качествени тръжни документации за възлагане изпълнението на дейностите, включително договори за изпълнение, с оглед безпроблемното провеждане на обществени поръчки, избор на квалифицирани изпълнители и сключване на договори, опазващи интересите на заинтересованите страни. Резултат от изпълнението на настоящата дейност: - Осигурени качествени тръжни документации за възлагане изпълнението на дейностите, включително договори за изпълнение, с оглед безпроблемното провеждане на обществени поръчки, избор на квалифицирани изпълнители и сключване на договори, опазващи интересите на заинтересованите страни.
Дейност 5: Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект Дейността включва цялостно изготвяне на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, в съответствие с указанията на Управляващия орган и Насоките за кандидатстване, както и помощ при комплектоването на изискуемите придружителни документи.
Дейност 6: Информация и публичност Дейността включва популяризиране на проекта, целите и резултатите от изпълнението му, както и да информира обществеността за отпуснатите по ОП „Околна среда 2007-2013 г." средства. Разпространението на информация ще се осъществи посредством прес-съобщения до регионалните медии, публикуване на информация на интернет сайта на община Белово и др.
Дейност 7: Одит на проекта Настоящата дейност включва проверка, действията по събиране и анализиране на финансова и не-финансова информация за оценка на управлението на финансовите средства и на отчетността в одитирания обект с цел подобряването им от външна одитираща организация и изготвяне на Доклад за одит.
Дейност 8: Последваща оценка на изпълнението на проекта Определяне на основните резултати и социално-икономически въздействия от изпълнението на проекта за територията на община Белово. Цели: - Получаване на заключения и препоръки, които да допринесат за качественото изпълнение на бъдещи проекти, които ще бъдат изпълнявани на територията на община Белово. Резултати: - Получени и приложени на практика основни заключения и препоръки, които да допринесат за качественото изпълнение на бъдещи проекти, които ще бъдат изпълнявани на територията на община Белово.
Дейност 9: Организация и управление на проекта Дейността включва организиране и координиране на екипа за управление на проекта, разпределение на отговорностите и задълженията, организиране и координиране на дейностите, контрол на изпълнението на дейностите по проекта в административно, финансово и физическо отношение.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 373 176 BGN
Общ бюджет: 110 452 BGN
БФП: 110 452 BGN
Общо изплатени средства: 110 452 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 110 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 75 847 BGN
2010 480 BGN
2011 34 124 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
110 452 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 88 361 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 60 678 BGN
2010 384 BGN
2011 27 300 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
88 361 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 090 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 169 BGN
2010 96 BGN
2011 6 825 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 090 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз