Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0046-C0001
Номер на проект: A12-22-36
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Район „Нови Искър”-СО
Бенефициент: Столична община, район Нови Искър
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 02.01.2014
Дата на приключване: 02.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Район „Нови Искър”-СО за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им
Дейности: Дейност 3: Групови обучения Провеждане на специализирани обучения за общо 71 лица с цел да се придобият общи знания и умения от служителите на Район „Нови Искър”-СО, свързани с тяхната мотивация, екипност и комуникация, разпределени в 6 отделни групи, по програми както следва: 3.1.Обучение „Умения за работа в екип” 3.2.Мотивационно обучение 3.3.Подобряване на комуникационните умения За целта ще бъде проведена процедура („Публична покана”) по ЗОП за избор на изпълнител на предвидените обучения, като съгласно изискванията на Насоките за осигуряване на качеството на провежданите обучения, ще бъдат заложени и следните изисквания • участниците да имат оборот от сходни с предмета на поръчката услуги на стойност не по-малка от прогнозната стойност на поръчката за последните три години; • участниците да имат доказан опит в провеждането на обучения за възрастни и провеждане на обучения по предложените теми (включително за последните три години участниците да имат проведени минимум три обучения за възрастни по различни теми и едно обучение по конкретна тема); • предложеният екип от обучители да има необходимата квалификация и доказан опит (включващ специфичен опит не по-малко от три години в сферата на обучението или участие като обучител в минимум два броя обучения в сферата на обучението). Програмите за обучение следва да се предоставят от обучителните организации съгласно утвърдените от тях стандарти за това, спазвайки предварително заложените критерии на Възложителя определени в «Публичната покана». Изпълнителят отчита проведеното обучение като представя на Възложителя доклад, придружен от списък на участниците, програма на обучението, презентациите и предоставените материали за участниците, снимков материал. Слайдовете с презентации, както и програмите и списъците трябва да съдържат тема, дата и място на провеждане. Присъствените списъци се съставят и оформят съгласно изискванията на Възложителя и по правилата на ОПАК, в т.ч. тези за информация и публичност. Списъците трябва да включват графи с трите имена, организация, длъжност, координати за връзка и подписи за получени материали и присъствие в отделни графи, а в доклада следва да се предоставят данни за възраст, пол, образование и други характеристики (лица в неравностойно положение, активност на пазара на труда) на целевите групи, обхванати при изпълнение на дейността, както и информация за постигнатите индикатори. Изпълнителят трябва да се съобрази с условието, че средствата за участниците в обученията ще се отчитат по брой на действително участващи. Програмата на обученията, както и залите, в които ще се проведат обученията, се съгласуват предварително с Възложителя.
Дейност 4: Управление на проекта Дейността се състои в сформиране на екипа за управление на проекта, осъществяване на екипни срещи,организация и управление на дейностите по проекта, разработване на детайлен план за изпълнение на проекта,разпределяне на конкретните задачи между членовете на екипа, подбор на експерти, които ще участвуват в изпълнението на отделни дейности по проекта, детайлизиране на техните отговорности, разработване на детайлни правила и методи за наблюдение и вътрешна оценка изпълнението на дейностите по проекта, резултати и постигане на поставените цели.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Тази дейност ще се провежда с цел популяризиране и представяне на проекта. С тяхното реализиране ще се търси запознаването на широк кръг лица и медии с целите и ефекта от проекта. В рамките на тази дейност ще се реализира: *Отпечатване на информационна брошура с целите, дейностите и резултатите по проекта А4 цветна, двустранна, – 200 бр. *Публикуване на най-малко 3 статии/ интервюта/ публикации в електронни медии. При провеждането на дейностите за информация и публичност ще има банери, посочващи, че събитието се провежда по линията на проект, съфинансиран от ЕСФ чрез ОПАК. На материалите, които ще бъдат разпространявани при провеждането им изрично ще бъде оповестено, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като ще се използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК.
Дейност 2: Специализирани обучения Провеждане на специализирани обучения за общо 36 лица по програми определени съобразно специфичните изисквания за работа със конкретен софтуер и използване на чужди езици, разпределени в 3 отделни групи, както следва: 1.Обучения за работа със специализирани софтуерни продукти ArhiCAD и AutoCAD (за 8 лица) 2.Чуждоезиково обучение по Английски език А1, А2 и B1 (за общо 15 лица) 3.Специализирано обучение в областта на Строителството и инфраструктура (за13 лица) За целта ще бъде проведена процедура („Публична покана”) по ЗОП за избор на изпълнител на предвидените обучения, като съгласно изискванията на Насоките за осигуряване на качеството на провежданите обучения, ще бъдат заложени и следните изисквания • участниците да имат оборот от сходни с предмета на поръчката услуги на стойност не по-малка от прогнозната стойност на поръчката за последните три години; • участниците да имат доказан опит в провеждането на обучения за възрастни и провеждане на обучения по предложените теми (включително за последните три години участниците да имат проведени минимум три обучения за възрастни по различни теми и едно обучение по конкретна тема); • предложеният екип от обучители да има необходимата квалификация и доказан опит (включващ специфичен опит не по-малко от три години в сферата на обучението или участие като обучител в минимум два броя обучения в сферата на обучението). Програмите за обучение следва да се предоставят от обучителните организации съгласно утвърдените от тях стандарти за това, спазвайки предварително заложените критерии на Възложителя определени в «Публичната покана». Изпълнителят отчита проведеното обучение, като представя на Възложителя доклад, придружен от списък на участниците, програма на обучението, презентациите и предоставените материали за участниците, снимков материал. Слайдовете с презентации, както и програмите и списъците трябва да съдържат тема, дата и място на провеждане. Присъствените списъци се съставят и оформят съгласно изискванията на Възложителя и по правилата на ОПАК, в т.ч. тези за информация и публичност. Списъците трябва да включват графи с трите имена, организация, длъжност, координати за връзка и подписи за получени материали и присъствие в отделни графи, а в доклада следва да се предоставят данни за възраст, пол, образование и други характеристики (лица в неравностойно положение, активност на пазара на труда) на целевите групи, обхванати при изпълнение на дейността, както и информация за постигнатите индикатори. Изпълнителят трябва да се съобрази с условието, че средствата за участниците в обученията ще се отчитат по брой на действително участващи. Програмата на обученията, както и залите, в които ще се проведат обученията, се съгласуват предварително с Възложителя.
Дейност 1: Обучения от Институт за Публична администрация (ИПА) Провеждане на обучения за общо 41 лица по програми от Каталога на ИПА за 2013г., разпределени в 4 отделни групи, както следва: 1.1.Административна стилистика – ПР-4 (за 9 лица) 1.2.Делова комуникация и етикет ЕФ-6 (за 13 лица) 1.3.Административно обслужване – ИТО 4 (за 17 лица) 1.4.Актуални въпроси при изготвяне на ГФО на бюджетните предприятия – ФС-2 (за 2 лица) Изпълнителят отчита проведеното обучение, като представя на Възложителя доклад, придружен от списък на участниците, програма на обучението, презентациите и предоставените материали за участниците. Слайдовете с презентации, както и програмите и списъците трябва да съдържат тема, дата и място на провеждане. Присъствените списъци се съставят и оформят съгласно изискванията на Възложителя и по правилата на ОПАК, в т.ч. тези за информация и публичност. Списъците трябва да включват графи с трите имена, организация, длъжност, координати за връзка и подписи за получени материали и присъствие в отделни графи, а в доклада следва да се предоставят данни за възраст, пол, образование и други характеристики (лица в неравностойно положение, активност на пазара на труда) на целевите групи, обхванати при изпълнение на дейността, както и информация за постигнатите индикатори. Изпълнителят трябва да се съобрази с условието, че средствата за участниците в обученията ще се отчитат по брой на действително участващи. Програмата на обученията, както и залите, в които ще се проведат обученията, се съгласуват предварително с Възложителя.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Бенч Марк Груп" АД
АСАП
МПА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 164 BGN
Общ бюджет: 71 889 BGN
БФП: 71 889 BGN
Общо изплатени средства: 71 889 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 563 BGN
2015 49 326 BGN
71 889 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 106 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 178 BGN
2015 41 927 BGN
61 106 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 783 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 384 BGN
2015 7 399 BGN
10 783 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Брой обучени служители в ИПА
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Брой сертификати
Индикатор 7 (Д) Дейност 2: Брой обучени служители по специфични теми
Индикатор 8 (Д) Дейност 2: Брой проведени специализирани обучения
Индикатор 9 (Д) Дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 10 (Д) Дейност 3: Брой проведени обучения
Индикатор 11 (Д) Дейност 4: Брой членове на екипа за управление на проекта
Индикатор 12 (Д) Дейност 4: Брой междинни доклади
Индикатор 13 (Д) Дейност 4: Окончателен доклад
Индикатор 14 (Д) Дейност 5: Брой отпечатани и разпространени информационни брошури
Индикатор 15 (Д) Дейност 5: Брой статии/ интервюта/ публикации в електронни медии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз