Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0124-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Интегриран проект за решаване проблемите на водния цикъл на гр.Върбица, общ. Върбица: проект за реконструкция и разширение на съществуващата водопроводна мрежа, проект за канализационна мрежа, проект за пречиствателна станция за отпадъчни води
Бенефициент: ОБЩИНА ВЪРБИЦА
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 17.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Върбица
Описание
Описание на проекта: изготвяне на пълна техническа документация (съдържаща детайлизирани идейни, технически и работни инвестиционни проекти) за рехабилитация и реконструкция на водопроводната мрежа, изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води в град Върбица.
Дейности: Дейност 1: Изготвяне на предварителни (пред инвестиционни) проучвания Разработване на прединвестиционни проучвания за идейно и работно проектиране на вътрешна водопроводна мрежаРазработване на прединвестиционни проучвания за идейно и работно проектиране на канализационна мрежа Разработване на прединвестиционни проучвания за идейно и работно проектиране на ПСОВ
Дейност 3: Разработване на проект „Вътрешна водопроводна мрежа на гр. Върбица” Работен проект за напорен водоем V=500 Изготвяне на проекто-сметна документация (количествено-стойностна сметка, обяснителна записка, идеен проект и работен проект с детайли), за вътрешната водопроводна мрежа на града и работен проект за напорен водоем ниска зона
Дейност 4: Проект “Канализационна мрежа” Идеен проект Изготвяне на технически проект с работни чертежи и детайли
Дейност 5: Проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води Изготвяне на идеен проект Изготвяне на технически проект с работни чертежи и детайли
Дейност 6: Сключване на договор с външен консултант Подготовка на тръжни досиета за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект и попълване на формуляр за кандидатстване
Дейност 7: Сключване на договор с външен експерт Изготвяне на фин. и икон. анализи
Дейност 8: Изготвяне одит на проекта Одит от лицензиран експерт-счетоводител
Дейност 9: Мерки за информация и публичност Подготовка, изработка и разпространение на печатни информационни материали; електронни медии, събития, външна реклама и др.
Дейност 2:Подготовка на проектна документация консултиране
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 322 498 BGN
Общ бюджет: 67 888 BGN
БФП: 67 888 BGN
Общо изплатени средства: 67 888 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 888 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 64 500 BGN
2010 0 BGN
2011 3 388 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 888 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 310 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 51 600 BGN
2010 0 BGN
2011 2 711 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 310 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 578 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 900 BGN
2010 0 BGN
2011 678 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 578 BGN
Финансиране от бенефициента 64 500 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз