Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0169-C0001
Номер на проект: 58-131-168-168
Наименование: Подготовка за реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационна мрежи на с.Крупник и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води
Бенефициент: Община Симитли
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 06.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Симитли
Описание
Описание на проекта: Подготовка за инвестиционен проект за реконструкция на съществуващата в с.Крупник водопроводна и канализационна система и доизграждането й, както и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води.
Дейности: Дейност 1: Прединвестиционно проучване за реконструкция на канализационната мрежа на с.Крупник Да се направи анализ на съществуващото състояние на канализационната мрежа и се предложи техническо решение за канализацията на с.Крупник. Да се даде решение за пречистване на отпадните води.
Дейност 2: Прединвестиционно проучване за реконструкция на водопроводната мрежа на с.Крупник Да се изготви анализ на съществуващото състояние на вътрешната водопроводна мрежа и на довеждащия водопровод и да се предложи техническо решение за реконструкцията им. Да се даде решение за пречистване на питейната вода.
Дейност 3: Изработване на работен проект за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Крупник Изработване на работен проект за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Крупник на база прединвестиционното проучване и анализът за разходи и ползи
Дейност 4: Изработване на работен проект за реконструкция на канализационната мрежа на с.Крупник Изработване на работен проект за реконструкция на канализационната мрежа мрежа на с. Крупник на база прединвестиционното проучване и анализът за разходи и ползи
Дейност 5: Изработване на работен проект за Пречиствателна станция за питейни води за с.Крупник Изработване на работен проект за изграждане на пречиствателна станция за питейни води на с. Крупник на база прединвестиционното проучване и анализът за разходи и ползи
Дейност 6: Изработване на работен проект за Пречиствателни станции за отпадни води на гр.Симитли Изработване на работен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на с.Крупник на база прединвестиционното проучване и анализът за разходи и ползи
Дейност 7: Изготвяне на финансов и икономически анализ, анализ за разходите и ползите Изготвяне на финансови и икономически анализи, вкл. анализ за разходите и ползите съгласно методическите указания на Министерството на финансите за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти
Дейност 8: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект Подготовка на документация за всички обществени поръчки за изпълнението на инвестиционния проект за реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационната мрежи на с.Крупник и изграждането на ПС за питейни и отпадни води.
Дейност 9: Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект. Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект, проверка и верификация за всички необходими приложения, техния обхват и съдържание.
Дейност 10: Техническа помощ за управление на проекта Ангажиране на екип от външни експерти, които да работят заедно със служителите на Община Симитли
Дейност 11: Одит на проекта Извършване на одит на проекта от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма
Дейност 12: Публичност на проекта Осъщестяване на мерки за информация и публичност, вкл. подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 324 795 BGN
Общ бюджет: 986 007 BGN
БФП: 986 007 BGN
Общо изплатени средства: 1 059 836 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 986 007 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 264 959 BGN
2010 794 877 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 059 836 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 788 805 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 211 967 BGN
2010 635 902 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
847 869 BGN
В т.ч. Национално финансиране 197 201 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 52 992 BGN
2010 158 975 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
211 967 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 НЕПРИЛОЖИМО ПО ПРОЦЕДУРАТА.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз