Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0155-C0001
Номер на проект: 58-131-154-154
Наименование: Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект за „Изграждане на канализация и ПСОВ и подмяна на водопроводна мрежа в с. Паталеница
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.07.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: ефективна и ефикасна подготовка на цялостен инвестиционен проект за изграждане на канализация и 2 броя ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Паталеница, община Пазарджик
Дейности: Дейност 1: Провеждане на геоложки и хидроложки проучвания и Изготвяне на работен проект Дейността включва: 1. направа на геоложки и хидроложки проучвания по трасето на предвидената канализация и на мястото, определено за пречиствателна станция за отпадъчни води. 2. проектиране на работни проекти – въз основа на данните от проучванията, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията. Целите на настоящата дейност са: - Провеждане на необходимите проучвания, с оглед установяване на характеристиките на терена - Избор на най-подходящ вариант за реализация на инвестиционното намерение - Изясняване на инвестиционното намерение в детайли, осигуряващи възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта - Да се осигури работен проект като част от документацията за възлагане на изпълнението на строителството, чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство при условията и по реда на ЗОП - Да се осигурява съответствието на проектното решение с изискванията към строежите по чл. 169 ЗУТ Резултатите от нея са следните: - Наличие на необходимите проучвания, с оглед установяване на характеристиките на терена - Избран най-подходящ вариант за реализация на инвестиционното намерение - Изяснено инвестиционно намерение в детайли, осигуряващи възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта - Осигурен работен проект като част от документацията за възлагане на изпълнението на строителството, чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство при условията и по реда на ЗОП - Осигурено съответствие на проектното решение с изискванията към строежите по чл. 169 ЗУТ За определяне на изпълнител на настоящата дейност ще бъде проведена обществена поръчка – открита процедура според правилата на Закона за обществените поръчки. Индикативният период на провеждане на тръжната процедура за избор на изпълнител по договор за услуга (от началото на изготвяне на тръжна документация, съгласуването й с Междинното звено на ОП „Околна среда”, обявяване в Държавен вестник, изтичане на срок за подаване на оферти, оценка на подадени оферти, обявяване на изпълнител, изтичане на срок за обжалване и сключване на договор за изпълнение) е: Септември 2008 – Декември 2008 г.
Дейност 2: Дейности във връзка с процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, издаване на разрешителни по Закона за водите, процедурите за издаване на разрешителни за строеж Дейността включва подаване на заявления, с приложени изискуеми документи, и издаване на съответните преценки и разрешителни, като се спазват всички изисквания на приложимото законодателство – Закон за опазване на околната среда, Закон за водите, ЗУТ. В нея е включено и упражняване на независим строителен надзор в проектирането. Дейностите по издаване на разрешителни, различни от разрешителното за строеж, ще бъдат изпълнявани успоредно с предходната под-дейност – изготвяне на работен проект, с цел оптимизиране на времетраенето на проекта. Упражняването на строителен надзор в проектирането и процедурите по издаване на разрешително за строеж ще започнат непосредствено след предаване на готовия работен проект от изпълнителя на Дейност 1. Цел на дейността: - осигуряване на всички необходими преценки (преценка за необходимостта от ОВОС) и разрешителни, включително разрешение за строеж, за бъдещия инвестиционен проект. - осигуряване на качествен работен проект, съобразен с всички действащи нормативни изисквания и спецификите на населеното място. Резултати от дейността: - осигурени всички необходими преценки (преценка за необходимостта от ОВОС) и разрешителни, включително разрешение за строеж, за бъдещия инвестиционен проект. - осигурен качествен работен проект, съобразен с всички действащи нормативни изисквания и спецификите на населеното място.
Дейност 3: изготвяне на анализ Разходи-ползи, съгласно насоките на Европейската комисия, Работен документ 4 Настоящата дейност предвижда изготвяне на пълен анализ „Разходи-ползи”, съгласно „Ръководство за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи“ на Европейската комисия, Указания към методиката за изготвяне на Анализ на Разходите и Ползите, Работен документ 4, на Европейската комисия и други приложими документи. Цел на настоящата дейност: - Правилно оценяване на финансовите, икономическите и социални ползи и разходи от проекта - Определяне, дали бъдещият инвестиционен проект е целесъобразен от икономическа гледна точка и допринася за целите на регионалната политика на ЕС. - Определяне, че приносът от Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда” е необходим за осигуряване на финансовата осъществимост на проекта, както и необходимото ниво на подпомагане Резултати от изпълнението на настоящата дейност: - Правилно оценени финансови, икономически и социални ползи и разходи от проекта - Определена целесъобразността на бъдещия инвестиционен проект от икономическа гледна точка и приносът му към целите на регионалната политика на ЕС. - Определена необходимост от принос от Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” за осигуряване на финансовата осъществимост на проекта, както и необходимото ниво на подпомагане За определяне на изпълнител на настоящата дейност и Дейности 4 и 5 ще бъде проведена обществена поръчка – открита процедура според правилата на Закона за обществените поръчки. Индикативният период на провеждане на тръжната процедура за избор на изпълнител по договор за услуга (от началото на изготвяне на тръжна документация, съгласуването й с Междинното звено на ОП „Околна среда”, обявяване в Държавен вестник, изтичане на срок за подаване на оферти, оценка на подадени оферти, обявяване на изпълнител, изтичане на срок за обжалване и сключване на договор за изпълнение) е: Септември 2008 – Януари 2009 г.
Дейност 4: подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект Настоящата дейност включва изготвяне на пълни тръжни документации за възлагане изпълнението на дейностите, включени в бъдещия инвестиционен проект – строителни работи, независим строителен надзор, техническа помощ за изпълнението на инвестиционния проект, съгласно изискванията на Закона за обществени поръчки и подзаконовите нормативни актове. Цел на настоящата дейност: - Осигуряване на качествени тръжни документации за възлагане изпълнението на дейностите, включително договори за изпълнение, с оглед безпроблемното провеждане на обществени поръчки, избор на квалифицирани изпълнители и сключване на договори, опазващи интересите на заинтересованите страни. Резултат от изпълнението на настоящата дейност: - Осигурени качествени тръжни документации за възлагане изпълнението на дейностите, включително договори за изпълнение, с оглед безпроблемното провеждане на обществени поръчки, избор на квалифицирани изпълнители и сключване на договори, опазващи интересите на заинтересованите страни.
Дейност 5: попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект Дейността включва цялостно изготвяне на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, в съответствие с указанията на Управляващия орган и Насоките за кандидатстване, както и помощ при комплектоването на изискуемите придружителни документи.
Дейност 6: Информация и публичност Дейността включва популяризиране на проекта, целите и резултатите от изпълнението му, както и да информира обществеността за отпуснатите по ОП „Околна среда 2007-2013 г." средства. Разпространението на информация ще се осъществи посредством прес-съобщения до регионалните медии, публикуване на информация на интернет сайта на община Пазарджик и др.
Дейност 7: Одит на проекта Настоящата дейност включва проверка, действията по събиране и анализиране на финансова и не-финансова информация за оценка на управлението на финансовите средства и на отчетността в одитирания обект с цел подобряването им от външна одитираща организация и изготвяне на Доклад за одит.
Дейност 8: Последваща оценка на изпълнението на проекта Определяне на основните резултати и социално-икономически въздействия от изпълнението на проекта за територията на община Пазарджик. Цели: - Получаване на заключения и препоръки, които да допринесат за качественото изпълнение на бъдещи проекти, които ще бъдат изпълнявани на територията на община Пазарджик. Резултати: - Получени и приложени на практика основни заключения и препоръки, които да допринесат за качественото изпълнение на бъдещи проекти, които ще бъдат изпълнявани на територията на община Пазарджик.
Дейност 9: Организация и управление на проекта Дейността включва организиране и координиране на екипа за управление на проекта, разпределение на отговорностите и задълженията, организиране и координиране на дейностите, контрол на изпълнението на дейностите по проекта в административно, финансово и физическо отношение.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 940 511 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 188 102 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 188 102 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 150 482 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 150 482 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 37 620 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 37 620 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 НЕПРИЛОЖИМО ПО ПРОЦЕДУРАТА<


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз