Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0139-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционно предложение за подобряване на ВиК инфраструктурата на с. Драгановци на община Габрово за последващо финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013”
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.07.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Да подготви инвестиционно предложение за последващо кандидатстване за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013” с предмет реазширяване на канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа с. Драгановци на община Габрово.
Дейности: 1.1 Подготовка на технически спецификации за избор на изпълнител (консултант техническа помощ) Подготовка на технически спецификации за избор на изпълнител (консултант техническа помощ). Цел: подготовка на технически спецификации за изпълнител - необходима част от проектно предложение за кандидатстване по процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 за техническа помощ.
1.2 Възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител (консултанти – техническа помощ) за подготовка на инвестиционно предложение Избор на изпълнител (консултант – техническа помощ) чрез възлагане на обществена поръчка съгласно съответната процедура по ЗОП до 6 м. от датата на подписване на Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура. Цел: избран изпълнител.
2. 1 Подготовка на прединвестиционо проучване Разработване на документ за осъществимост на проекта, който да обхваща съответните приложими за конкретния случай компоненти по Наредба 4 на ЗУТ. Цел: постигане на проектна готовност по отношение на необходимите проучвания за осъществимост на предвижданата инвестиция.
2.2 Проектиране на обекта на инвестицията Изпълнителят следва да изготви до фаза работни проекти в съответствие с българските технически норми за проектиране и Закона за устройство на територията. Цел: осигуряване на проектна готовност.
2.3 Подготовка на финансов и икономически анализ и анализ разходи-ползи, ако е приложим Подготовка на документ с взаимно допълващи се финансови и икономически компоненти: техничко-икономически анализ на проекта – оценка на съществуващото положение, бъдещите изисквания, описание на избраната методология, разгледаните алтернативни решения и избор на най-добрата алтернатива, т.н.; финансов анализ – жизнеспособността на проекта, оценка на разходите и ползите, финансовата устойчивост, определяне на показатели за изпълнение, размера на финансиране, т.н.; икономически анализ – фискални аспекти, външни фактори, коефициенти, оценка на чувствителността и риска, т.н. Цел: извършен финансов и икономически анализ на инвестиционната програма.
2.4 Подготовка на тръжна документация за възлагане на дейностите по бъдещия инфраструктурен проект Подготовка на тръжна документация 3 бр. - за избор на изпълнител на строителството, за Звено за управление на проекта, за строителен надзор. Цел: възможност за стартиране на процедурите по избор на изпълнител на строителството след подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ за инфраструктурен проект.
2.5 Подготовка на молба за кандидатстване за последващо финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013” Подготовка на молба за кандидатстване за финансиране на инфраструктурен проект, съдържаща всички реквизити по утвърдения образец. Цел: да се представи в утвърден за целта образец проектното предложение на кандидата.
3.1 Управление, докладване, отчитане и мониторинг Бенефициентът в лицето на ръководителя изготвя и представя за одобрение на Междинното Звено месечен, тримесечен, годишен и окончателен доклад за напредъка по изпълнението на проекта; Финансистът ще води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразявайки изпълнението на проекта в съответствие с изискванията и основните счетоводни принципи на Закона за счетоводството; Мониторингът като цялостен преглед на дейността по изпълнение на проекта има за цел да удостовери, че контролните дейности функционират според предназначението си и остават ефективни във времето. Ще се осъществява текущ и периодичен мониторинг на дейностите. Ръководителят на проекта ще ръководи, контролира и наблюдава процеса на тяйното изпълнение, като при констатиране на нередности ще уведомява договарящия орган или съответно ще представя ежемесечно Декларация за нередности, с която декларира, че не са открити нередности, които са предмет на административни или съдебни преследвания за отчетния период. Цел: целесъобразно и законосъобразно изпълнение на дейностите по проекта.
3.2. Информираност и публичност Осъществяване на набор от мерки за информираност и публичност, вкл. подготовка, публикация и разпространение на материали съгласно ангажиментите на Бенефициента за популяризиране и коректно отразяване на финансовата подкрепа от ЕС. Всички мерки ще се изпълнят съгласно указанията за тях, включени в образеца на договор. Цел: коректно спазване на договорните задължения на Бенефициента при отразяване на приноса на ЕС.
3.3. Одит на проекта Извършване на одит на проекта от лицензиран одитор. Преди подаване на окончателния диклад по проекта ще бъде извършен одит от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма с цел да се удостовери, че отчетените разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходооправдателни документи, и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин. Докладът от одита ще бъде приложен към окончателния доклад по проекта. Цел: целесъобразност и законосъобразност на отчитaните дейности.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 319 680 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 996 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 996 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 797 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 797 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 199 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 199 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз