Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0138-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на пречиствателни станции за отпадни води, реконструкция и доизграждане на канализационни мрежи, реконструкция и доизграждане на водопроводни мрежи в гр. Видин и неговия агломерационен ареал
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.07.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Разработване на качествен инвестиционен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, реконструкция и доизграждане на канализационни мрежи, реконструкция и доизграждане на водопроводни мрежи в гр. Видин и неговия агломерационен ареал, с които да се кандидатства по проекти на ОП”Околна среда”
Дейности: дейност 1 - Мобилизационен период Техническа спесификация: Приложение № 4 • Oрганизация на екип за изпълнение на проекта • Представяне на проекта за участие в търг номер BG161PO005/08/1.30/01/01 • Подготовка на тръжни документи по ЗОП
дейност 2 - Проектиране Техническа спесификация: Приложения № 1, № 2 и № 3 • Обследване на В и К гр. Видин • Изготвяне на Предпроектни проучвания за гр. Видин и неговия агломерационен ареал изграждане на пречиствателни станции за отпадни води, реконструкция и доизграждане на канализационни мрежи, реконструкция и доизграждане на водопроводни мрежи • Изготвяне на ИГП ( инженерно геоложки проучвания) • Изготвяне на ПУП на пречиствателни станции за отпадни води, реконструкция и доизграждане на канализационни мрежи, реконструкция и доизграждане на водопроводни мрежи в гр. Видин и неговия агломерационен • Изготвяне на документите за необходимите разрешителни по ЗВ • Изготвяне на идейни проекти за изграждане на пречиствателни станции за отпадни води, реконструкция и доизграждане на канализационни мрежи, реконструкция и доизграждане на водопроводни мрежи в гр. Видин и неговия агломерационен ареал • Анализи разходи-ползи • Юридически услуги, свързани с издаване на разрешителни по ЗВ, ЗБР,ЗУТ • Управление на проекта • Приготвяне и представяне на счетоводни документи на управляващите органи • Изготвяне на Работни проекти за изграждане на пречиствателни станции за отпадни води, реконструкция и доизграждане на канализационни мрежи, реконструкция и доизграждане на водопроводни мрежи в гр. Видин и неговия агломерационен ареал • Консултантси услуги при провеждане на обществени обсъждания • Изготвяне на информационни материали за поетапното състояние на проекта (например интернет страница, билбордове, постоянни табелки, брошури)
Общо за дейност 3 - ОВОС Технически спесификаци я: Приложение № 3 • ОВОС на ПСОВ Гр. Видин
дейност 4 - Одит на проекта Одит на проекта
дейност 2.2 Изготвяне на Предпроектни проучвания за гр. Видин и неговия агломерационен ареал изграждане на пречиствателни станции за отпадни води, реконструкция и доизграждане на канализационни мрежи, реконструкция и доизграждане на водопроводни мреж услуги
2.3 Изготвяне на идейни проекти за изграждане на пречиствателни станции за отпадни води, реконструкция и доизграждане на канализационни мрежи, реконструкция и доизграждане на водопроводни мрежи в гр. Видин и неговия агломерационен ареал услуги
2.4 Изготвяне на Работни проекти за изграждане на пречиствателни станции за отпадни води, реконструкция и доизграждане на канализационни мрежи, реконструкция и доизграждане на водопроводни мрежи в гр. Видин и неговия агломерационен ареал услуги
2.5 Изготвяне на ИГП (инженерно геоложки проучвания услуги
2.6 Изготвяне на документите за необходимите разрешителни по ЗВ услуги
2.7 Изготвяне на ПУП (Подробен Устройствен План) на пречиствателни станции за отпадни води, реконструкция и доизграждане на канализационни мрежи, реконструкция и доизграждане на водопроводни мрежи в гр. Видин и неговия агломерационен услуги
2.8 Анализи разходи-ползи услуги
2.9 Юридически услуги, свързани с издаване на разрешителни по ЗВ, ЗБР,ЗУТ услуги
2.10 Приготвяне и представяне на счетоводни документи на управляващите органи услуги
2.11 Консултантси услуги при провеждане на обществени обсъждания услуги
2.12 Изготвяне на информационни материали за поетапното състояние на проекта (на пример интернет страница, билбордове, постоянни табелки, брошури) услуги
Партньори
Партньори:
“Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 398 400 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз