Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0050-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Криводол
Бенефициент: ОБЩИНА КРИВОДОЛ
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект (операция, съгласно термините, въведени и използвани от одобрената от Европейската комисия ОПОС и от Регламент (EO) № 1083/2006 на ЕК) има за основна цел да подпомогне община Криводол (и респективно страната като цяло), при постигането на съответствие с изискванията на законодателството в областта на опазването на околната среда. По – специално, с настоящия проект за техническа помощ ще се подпомогне реалното практическо прилагане на изискванията на законодателството (директиви
Дейности: Договор/Дейност 1 - Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за водния сектор на гр. Криводол, със следните дейности Дейност 1.1- Преглед на съществуващата документация, обследване на водния цикъл и изработване на графични материали отразяващи съществуващата ситуация
Дейност 1.2 - Подготовка на 25 годишна инвестиционна програма за водния сектор на града; На базата на събраната от предишните дейности информация Консултанта трябва да дефинира всички инвестиционни компоненти необходими за нормалното функциониране на целия воден цикъл на града.
Дейност 1.3 - Подготовка на анализ на социалната поносимост на проекта на макро равнище; Консултантът трябва да оцени социалната поносимост на инвестиционния проект.
Дейност 1.4 - Избор на инвестиционни компоненти, които да бъдат включени във Формуляра за кандидатстване за финансиране по ОП “Околна среда 2007 - 2013” съобразявайки си с резултатите от анализа на социалната поносимост; Избор на инвестиционните компоненти на базата на изготвената Инвестиционна програма и Анализа на социалната поносимост
Дейност 1.5 – Подготовка на пред- инвестиционно проучване за всички одобрени инвестиционни компоненти, които ще бъдат предложени за финансиране по ОП”Околна среда 2007 – 2013”; Консултантът трябва да изготви Пред-инвестиционно проучване в обем и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти включително геодезически, геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки и др. проучвания
Дейност 1.7 – Подготовка на Формуляра за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект по ОП “Околна среда” и изготвяне на всички необходими документи които са необходими за комплектоването на Формуляра включително финансови и икономически а Подготовка на Формуляра за кандидатстване и всички съпътстващи към него документи и приложения.
Дейност 1.8 – Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, за всички дейности включени за финансиране във Формуляра за кандидатстване, съгласно предварително одобрения от общината план за провеждането им; Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.
Договор/Дейност 2 - Техническа помощ за организация и управление на договорите по проекта Дейност 2.1 - Подпомагане на Община Криводол и Звеното за управление на проекта в процеса на цялостното управление и изпълнение на договорите по проект „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Криводол
Дейност 3.1 - Осигуряване на пълна прозрачност във връзка с усвояването на средствата по проекта на Община Криводол, предоставени на Р България от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз Кампании и публикации в печатни медии, печатни материали, информационни събития – работни срещи, конференции и пресконференции и др.
Дейност 4.1 - Изготвяне на формуляр за кандидатстване и документации за избор на изпълнители за обществени поръчки за процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Реф. № BG161PO005/08/1.30/01/01. Подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране, технически спецификации и документации за избор на изпълнители на обществени поръчки.
Дейност 5.1- Осигуряване на лицензиран експерт – счетоводител или одиторска фирма Преди подаването на окончателния доклад по проекта ще да бъде извършен одит от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма
Дейност 6.1 – Дейности свързани с издаването на разрешителни по ЗВ, ЗБР,ЗУТ и други Такси за издаване на необходимите документи
Дейност 6.2 – Разходи на общината за закупуване на материали и оборудване за организацията и управлението на проекта Закупуване на материали и технически средства
Дейност 1.6 – Изготвяне на идеен проект за одобрената от Областен експертен съвет алтернатива; Консултантът трябва да изготви Идеен проект в обем и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти на базата на одобреното пред-инвестиционно проучване.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 847 200 BGN
Общ бюджет: 649 730 BGN
БФП: 649 730 BGN
Общо изплатени средства: 816 830 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 649 730 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 161 280 BGN
2010 498 720 BGN
2011 156 830 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
816 830 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 519 784 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 129 024 BGN
2010 398 976 BGN
2011 125 464 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
653 464 BGN
В т.ч. Национално финансиране 129 946 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 32 256 BGN
2010 99 744 BGN
2011 31 366 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
163 366 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз