Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0023-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/023-01
Наименование: Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин
Бенефициент: Община Девин
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2013
Начална дата: 20.12.2013
Дата на приключване: 20.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Девин
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е планиране на градското развитие на град Девин, чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие до 2020 година и интегриране на проекти и програми за обновяването на градската среда, чрез които да се постигне подобряване на стандарта на живот, облика на града, икономическата му жизненост, екологичната устойчивост и социалната активност в съответствие със съвременните изисквания за развитие на европейските градове.
Дейности: 4. Мерки за информация и публичност на проекта 4. Мерки за информация и публичност на проекта
1. Организация и управление на проекта 1. Организация и управление на проекта
5. Извършване на независим финансов одит на проекта 5. Извършване на независим финансов одит на проекта
3. Изготвяне на ИПГВР на град Девин 3. Изготвяне на ИПГВР на град Девин
2. Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки 2. Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 497 BGN
Общ бюджет: 166 851 BGN
БФП: 166 851 BGN
Общо изплатени средства: 107 399 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 166 851 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 000 BGN
2015 41 399 BGN
107 399 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 141 823 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 59 053 BGN
2015 37 041 BGN
96 094 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 028 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 947 BGN
2015 4 358 BGN
11 305 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз