Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0018-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/018
Наименование: Интегриран план за възстановяване и развитие на Община Тутракан
Бенефициент: Община Тутракан
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2013
Начална дата: 20.12.2013
Дата на приключване: 20.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Тутракан
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е както следва: Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Тутракан, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми, чрез интегриране и координирано управление на различни финансови инструменти и секторни политики и концентрация на ресурсите в цялата градска територия.
Дейности: дейност 1: Сформиране на екип на проекта дейност 1: Сформиране на екип на проекта
дейност 2: Управление, наблюдение, финансов контрол и отчетност дейност 2: Управление, наблюдение, финансов контрол и отчетност
дейност 3: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури дейност 3: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури
дейност 4: Изготвяне на Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен план, и по тношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове/схеми, съгласно 1.4.2.2 от Методическите насоки за разр дейност 4: Изготвяне на Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен план, и по тношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове/схеми, съгласно 1.4.2.2 от Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за градовете от ниво 4, съгласно НКПР 2013-2025 г. (октомври 2012 г.)
дейност 5: Визия за развитието на града до 2020 г. дейност 5: Визия за развитието на града до 2020 г.
дейност 6: Провеждане на обществени обсъждания (кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания) дейност 6: Провеждане на обществени обсъждания (кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания)
дейност 7: Формулиране на Цели и стратегия на ИПГВР дейност 7: Формулиране на Цели и стратегия на ИПГВР
дейност 8: Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на града дейност 8: Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на града
дейност 9: Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др. които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР дейност 9: Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др. които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР
дейност 10: Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите нормативни актове и извършване на дейност 10: Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите нормативни актове и извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР, когато е преценено като необходимо от компетентния орган
дейност 11: Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР, включващ график за провеждане на отчуждителни процедури и съгласувателни процедури, в съответствие с действащата нормативна уредба в страната дейност 11: Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР, включващ график за провеждане на отчуждителни процедури и съгласувателни процедури, в съответствие с действащата нормативна уредба в страната
дейност 12: Изготвяне на бюджет на ИПГВР дейност 12: Изготвяне на бюджет на ИПГВР
дейност 13: Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР дейност 13: Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР
дейност 15: Информация и информация дейност 15: Информация и информация
дейност 16: Одит на проект дейност 16: Одит на проект
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 200 000 BGN
Общ бюджет: 125 734 BGN
БФП: 125 734 BGN
Общо изплатени средства: 119 447 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 125 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 500 BGN
2015 52 947 BGN
119 447 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 106 874 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 59 500 BGN
2015 47 374 BGN
106 874 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 860 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 000 BGN
2015 5 573 BGN
12 573 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие
Индикатор 2 Километър
Индикатор 3 (Д) Население, обхванато от интегриран план за градско възстановяване и развитие
Индикатор 4 (Д) Проведена кампания за информация и публичност
Индикатор 5 (Д) Площ на територията, обхваната от ингегриран план за градско възстановяване и развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз