Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0017-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/017
Наименование: "Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020"
Бенефициент: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2013
Начална дата: 20.12.2013
Дата на приключване: 20.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Провадия
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Да се повиши качеството на живот, екологични условия, както и да се подобри физическата среда на в град Провадия чрез стратегия за социално икономическо и екологично възстановяване. Специфични цели: Да се разработи интегриран план за градско възстановяване и развитие посредством реализация на проекти и привличане и координирано управление на разнородни инвестиции подпомогнати от структурните фондове на ЕС. Да се постигне синергия между действащи или в процес на актуализация стратегически планови документи за интегрирано устойчиво регионално и местно развитие, секторни политики, програмни документи и устройствени схеми, в рамките на градската територия.
Дейности: дейност 1 „Организация и управление на проекта“ дейност 1 „Организация и управление на проекта“
дейност 2 "Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация. Формулиране на визия Провадия 2020" дейност 2 "Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация. Формулиране на визия Провадия 2020"
Дейност 3. "Провеждане на обществени обсъждания (кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания)" Дейност 3. "Провеждане на обществени обсъждания (кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания)"
дейност 4 „Формулиране на цели и стратегия на ИПГВР“ дейност 4 „Формулиране на цели и стратегия на ИПГВР“
дейност 5 „Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично частни партньорства на територията на града.“ дейност 5 „Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично частни партньорства на територията на града.“
дейност 6 „Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори и партньори при изработването и реализацията на ИПГВР“ дейност 6 „Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори и партньори при изработването и реализацията на ИПГВР“
дейност 7 „Преценка на необходимостта от ЕО съгласно ЗООС и ОС съгласно ЗБР и подзаконови нормативни актове и извършване на ЕО и ОС на ИПГВР , когато е преценено като необходимо от компетентния орган“ дейност 7 „Преценка на необходимостта от ЕО съгласно ЗООС и ОС съгласно ЗБР и подзаконови нормативни актове и извършване на ЕО и ОС на ИПГВР , когато е преценено като необходимо от компетентния орган“
дейност 8 "Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация на ИПГВР, включващ график за провеждане на отчуждителни процедури. Изготвяне бюджет на ИПГВР“ дейност 8 "Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация на ИПГВР, включващ график за провеждане на отчуждителни процедури. Изготвяне бюджет на ИПГВР“
дейност 9. „Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка. Механизъм за управление и реализация на ИПГВР“ дейност 9. „Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка. Механизъм за управление и реализация на ИПГВР“
дейност 10. „Визуализация и публичност“ дейност 10. „Визуализация и публичност“
дейност 11 „Одит на проекта“ дейност 11 „Одит на проекта“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 669 BGN
Общ бюджет: 98 263 BGN
БФП: 98 263 BGN
Общо изплатени средства: 93 349 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 98 263 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 390 BGN
2015 26 960 BGN
93 349 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 59 401 BGN
2015 24 122 BGN
83 523 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 739 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 988 BGN
2015 2 838 BGN
9 826 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработен интегриран планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз