Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0014-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/014
Наименование: Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие - Генерал Тошево
Бенефициент: Община Генерал Тошево
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2013
Начална дата: 20.12.2013
Дата на приключване: 20.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Генерал Тошево
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Генерал Тошево.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 - Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки дейност 2 - Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
дейност 3 Изработване на ИПГВР на гр.Генерал Тошево дейност 3 Изработване на ИПГВР на гр.Генерал Тошево
дейност 4 Дейности по одобряване на ИПГВР, включително и от УО на ОПРР дейност 4 Дейности по одобряване на ИПГВР, включително и от УО на ОПРР
дейност 5 „Изработване на екологична оценка и оценка за съвместимост“ дейност 5 „Изработване на екологична оценка и оценка за съвместимост“
дейност 6 Дейности за разпространение на информация и публичност дейност 6 Дейности за разпространение на информация и публичност
дейност 7 Одит на проекта дейност 7 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 775 BGN
Общ бюджет: 67 236 BGN
БФП: 67 236 BGN
Общо изплатени средства: 63 874 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 93 305 BGN
2015 - 29 431 BGN
63 874 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 151 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 83 484 BGN
2015 - 26 333 BGN
57 151 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 085 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 822 BGN
2015 - 3 098 BGN
6 724 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз