Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0013-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/013
Наименование: Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Мездра
Бенефициент: Община Мездра
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2013
Начална дата: 20.12.2013
Дата на приключване: 20.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мездра
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е разработването на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Мездра като ефективен инструмент за интегрирано планиране и устойчиво развитие на града, чрез който да се създадат необходимите предпоставки и условия за преодоляване на идентифицирани икономически, природни и социални проблеми в градското развитие и за динамично и комплексно развитие на територията, както и повишаване качеството на живот, жизнената и работна среда и инвестиционната атрактивност на града. Чрез ИПГВР на гр. Мездра ще се анализират и адресират основните нужди на града в пространствено-функционален и социално-икономически аспект, като се приложи реалистична стратегическа рамка, която да предложи адекватни мерки за устойчиво преодоляване на проблемите на града и постигане на растеж и развитие.
Дейности: дейност 1 Управление на проекта дейност 1 Управление на проекта
дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Сформиране на работна група и участие в процеса на подготовката, изготвянето и одобряване на ИПГВР – Мездра дейност 3 Сформиране на работна група и участие в процеса на подготовката, изготвянето и одобряване на ИПГВР – Мездра
дейност 4 Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Мездра дейност 4 Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Мездра
дейност 5 Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР – Мездра дейност 5 Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР – Мездра
дейност 6 Изпълнение на мерки за информация и публичност дейност 6 Изпълнение на мерки за информация и публичност
дейност 7 Извършване на одит на проекта дейност 7 Извършване на одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 465 BGN
Общ бюджет: 162 393 BGN
БФП: 162 393 BGN
Общо изплатени средства: 168 846 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 162 393 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 120 590 BGN
2015 48 256 BGN
168 846 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 138 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 107 896 BGN
2015 43 177 BGN
151 073 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 359 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 694 BGN
2015 5 080 BGN
17 773 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз