Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0007-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/007
Наименование: "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград"
Бенефициент: Община Свиленград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2013
Начална дата: 20.12.2013
Дата на приключване: 20.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Свиленград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да се повиши качеството на живот и качеството на физическата и жизнена градска среда в град Свиленград, като се разработи и впоследствие реализира Интегриран план за градско възстановяване и развитие, в съответствие с Методически насоки за разработване и прилагане на ИПГВР за градовете от ниво 4, съгласно НКПР на Република България до 2025 г., с цел трайно преодоляване на икономическите, екологичните и социални проблеми на града и постигане на устойчиво градско развитие чрез прилагане на интегриран подход при решаване на проблемите.
Дейности: дейност 1 "Избор на екип по проекта. Стартиране на изпълнението на проекта.Вътрешен контрол на изпълнението на проекта." дейност 1 "Избор на екип по проекта. Стартиране на изпълнението на проекта.Вътрешен контрол на изпълнението на проекта."
дейност 2 „Тръжни процедури – подготовка и провеждане“ дейност 2 „Тръжни процедури – подготовка и провеждане“
дейност 3 „Дейности за разпространение на информация и публичност“ дейност 3 „Дейности за разпространение на информация и публичност“
дейност 4 „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград“ дейност 4 „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград“
дейност 5 "Финално отчитане и финален одит на проекта" дейност 5 "Финално отчитане и финален одит на проекта"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 800 BGN
Общ бюджет: 186 504 BGN
БФП: 186 504 BGN
Общо изплатени средства: 177 179 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 186 504 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 434 BGN
2015 110 745 BGN
177 179 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 158 528 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 59 441 BGN
2015 99 088 BGN
158 528 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 976 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 993 BGN
2015 11 657 BGN
18 650 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз