Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0006-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/006-02
Наименование: Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Горна Оряховица
Бенефициент: Община Горна Оряховица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2013
Начална дата: 20.12.2013
Дата на приключване: 20.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Да се постигне балансирано и устойчиво градско и регионално развитие
Дейности: дейност 6 "Одит" дейност 6 "Одит"
дейност 5 "Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на Подробните устройствени планове и ИПГВРи извършване на екологични оценки и оценки за съвместимост, когато е преценено като необходимо от компетентния орган"
дейност 2 "Подготовка и провеждане на избор на изпълнители" дейност 2 "Подготовка и провеждане на избор на изпълнители"
дейност 4 "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Горна Оряховица за периода 2014 - 2020 г" дейност 4 "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Горна Оряховица за периода 2014 - 2020 г"
дейност 1 "Организация и управление"
дейност 3 "Мерки за информация и публичност" дейност 3 "Мерки за информация и публичност"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 457 127 BGN
Общ бюджет: 401 422 BGN
БФП: 389 422 BGN
Общо изплатени средства: 369 951 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 389 422 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 212 119 BGN
2015 157 832 BGN
369 951 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 331 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 189 791 BGN
2015 141 218 BGN
331 009 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 413 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 328 BGN
2015 16 614 BGN
38 942 BGN
Финансиране от бенефициента 12 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз