Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.1.01-0001-C0001
Номер на проект: K07-21-1/23.11.2007
Наименование: Подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация
Бенефициент: Министерство на държавната администрация и административната реформа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2007
Начална дата: 27.12.2007
Дата на приключване: 27.12.2008
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация
Дейности: Изготвяне на техническо задание за възлагане изпълнението на дейности от проекта по ЗОП
Разработване и въвеждане на стандарти за управление на човешките ресурси в държавната администрация
Развитие на компетентностите в областта на управлението на човешките ресурси чрез обучение
Проучване на мнението на служителите в администрацията относно провежданите политики по УЧР
Повишаване информираността на младите хора относно възможностите за работа в държавната администрация
Информация и публичност
Извършване на външен одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 959 015 BGN
Общ бюджет: 1 527 824 BGN
БФП: 1 527 824 BGN
Общо изплатени средства: 1 527 824 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 527 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 047 517 BGN
2009 572 871 BGN
2010 0 BGN
2011 - 92 564 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 527 824 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 298 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 890 389 BGN
2009 486 940 BGN
2010 0 BGN
2011 - 78 679 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 298 650 BGN
В т.ч. Национално финансиране 229 174 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 157 128 BGN
2009 85 931 BGN
2010 0 BGN
2011 - 13 885 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
229 174 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой въведени стандарти
Индикатор 2 брой администрации, които прилагат стандартите
Индикатор 3 разработена система (методология) за въвеждащо обучение и наставничество
Индикатор 4 брой обучени жени
Индикатор 5 брой обучени експерти по УЧР
Индикатор 6 брой обучени ръководители
Индикатор 7 брой обучени от местната администрация
Индикатор 8 брой срещи на Консултативния съвет към министъра на държавната администрация и административната реформа
Индикатор 9 създаден УЧР календар
Индикатор 10 бр. анализи
Индикатор 11 брой разработени програми
Индикатор 12 брой проучвания
Индикатор 13 брой млади специалисти, които посочват държавната администрация като потенциален техен работодател в тематични проучвания
Индикатор 14 брой студенти, търсещи възможности за стаж в администрацията
Индикатор 15 брой кандидати за работа в държавната администрация
Индикатор 16 брой регистрирани кандидати за явяване на централизиран конкурс за младши експерти
Индикатор 17 брой платени стажове в администрацията
Индикатор 18 брой проведени информационни срещи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз